Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Závrchy - CZ052.3605.5209.188131 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Vysoká Srbská

Číslo obce PRVKUK 188131
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5209.188131
Kód obce 574635
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1066 (5209)
Náchod
Číslo POU
Název POU
2232
Hronov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5209.188131.01 Závrchy 18813 188131

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Místní část Závrchy (552 – 568 m n. m.) leží na katastrálním území Vysoká Srbská (788121). Trvale zde žije 8 obyvatel. Zástavba je rozptýlená.
 
Závrchy leží v CHKO Broumovsko a CHOPAV Polická pánev.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář „Podklady pro aktualizaci PRVK“
Podklady VaK Náchod, a.s.
Zákres stávajících sítí vodovodu a předpokládaných tras kanalizace vč. objektů na síti
Informace obce Vysoká Srbská

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Závrchy Trvale bydlící - - - 8 8 8 8
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 8 8 8 8

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Vysoká Srbská 252 265 267 275 274 269 273 269 274 279 284 295 296 300

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Závrchy - - - 0 0 0 0

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Individuální zásobování vodou.
Všichni obyvatelé a rekreanti využívají vodu z 9 domovních studní vybudovaných před rokem 1930. Studny mají
 
průměr 1000 – 1200 mm a hloubku 4 8 m. Jímána je vesměs kvartérní zvodeň červených nebo pestrých aleuropelitů, pískovců, arkóz a slepenců v rámci hydrogeologického rajonu 411 Polická pánev.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody je z části dostatečné, kvalita není známa

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vzhledem k odlehlosti místní části, malému počtu zásobovaných obyvatel a z toho vyplývající výši finančních prostředků není navržena změna v zásobování obyvatel pitnou vodou. Pro zásobování obyvatelstva do roku 2030 je ponechán individuální způsob dodávky vody.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Místní část Závrchy nemá vlastní náhradní zdroje pitné vody. Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou bude zajišťováno dovozem pitné vody z nejbližšího vodovodu s kapacitně dostatečnými zdroji, tj. ze skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice, dovozem balené vody nebo dovozem vody ze zdroje Petrovičky vrtu NV-15 (cca 8 km). Případně mohou být využity domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Závrchy - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Závrchy - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
V místní části Závrchy není vybudována kanalizace. Je využíván systém propustků, struh a příkopů.
 
Čištění odpadních vod - současný stav
 
V místní části Závrchy není vybudována obecní ČOV. Způsob likvidace odpadních vod je individuální, s využitím domovních čistíren odpadních vod a žump. Žumpy jsou využívány v případech, kdy není k dispozici vhodný recipient a kdy hydrogeologický posudek neumožní vypouštění vyčištěných odpadních vod z domovních čistíren do podmoku. U rekreačních objektů budou při návrhu domovních čistíren upřednostňovány extenzivní mikročistírny (septik nebo štěrbinová nádrž se zemním filtrem)

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Pro místní část dané velikosti a struktury zástavby není ekonomicky výhodné budovat soustavnou kanalizační síť s centrálními nebo lokálními způsoby likvidace odpadních vod. Z těchto důvodů jsou navrženy individuální způsoby nakládání a likvidace odpadních vod, které budou řešit nakládání s OV pouze pro jednotlivé nemovitosti.
 
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě.
 
Dále je navržena rekonstrukci stávajících nepropustných jímek na vyvážení a vybudování nových jímek, doplnění stávajících septiků zemními filtry. Další alternativou je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV. Odpadní vody z jímek a kaly ze septiků a DČOV budou odváženy k likvidaci na ČOV Police nad Metují.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Závrchy 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Závrchy - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva