Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Vysoká Srbská - CZ052.3605.5209.188123 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Vysoká Srbská

Číslo obce PRVKUK 188123
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5209.188123
Kód obce 574635
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1066 (5209)
Náchod
Číslo POU
Název POU
2232
Hronov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5209.188123.01 Vysoká Srbská 18812 188123

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Místní část Vysoká Srbská (418 – 476 m n. m.) leží na katastrálním území Vysoká Srbská (788121). Obec Vysoká Srbská se nachází severovýchodně od města Hronov.

Mezi části obce patří Vysoká Srbská, Závrchy a Zlíčko. Trvale zde žije cca 146 obyvatel. Obec je ideálním místem k cykloturistice a pěší turistice.

 

Obec leží v CHKO Broumovsko a CHOPAV Polická pánev. Obcí protéká Židovka a Brlenka.Část území místní části se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů (dále jen „OP PLZ“). Konkrétně se jedná o OP PLZ v Hronově II. stupně.

 

Podklady:

Vyplněný sběrný formulář „Podklady pro aktualizaci PRVK“

Podklady VaK Náchod, a.s.

Zákres stávajících sítí vodovodu a předpokládaných tras kanalizace vč. objektů na síti

Informace obce Vysoká Srbská

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vysoká Srbská Trvale bydlící - - - 192 202 207 207
Přechodně bydlící - - - 54 54 59 59
Celkem - - - 246 256 266 266

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Vysoká Srbská 252 265 267 275 274 269 273 269 274 279 284 295 296 300

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vysoká Srbská - - - 192 195 200 200

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 35 36 36 37
Maximální potřeba vody m3/den - - - 42 43 43 44
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 35,17 35,65 36,12 36,59
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 24,44 24,76 25,09 25,42
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 24,44 24,76 25,09 25,42
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 10,74 10,88 11,03 11,17

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Místní část Vysoká Srbská je zásobena pitnou z Vodovod Vysoká Srbská, který je součástí skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice. Vodovod vlastní a provozuje společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
 
Všichni trvale bydlící obyvatelé jsou připojeni na vodovod.
 
Vodovod Vysoká Srbská (nízké pásmo) je zásoben vodou z pramenních zářezů „Vápenka“, kde voda natéká do vodojemů Machovská Lhota 160 + 250 m3 (d.v. 536,80 m,.nm.) a přes spotřebiště obce Machov do vodojemu Vysoká Srbská 60 m3 (d. v. 522,70 m n. m.) odkud je voda zásobovacími řady dodávána do spotřebiště. Vodojemy Vysoká Srbská 650 m3 (d. v. 432,25 m. n. m.) a 1500 m3 (d. v. 495,60 m n. m.) jsou pouze součástí vodovodního přivaděče Teplice – Vysoká Srbská – Náchod – Bohuslavice.
 
Dodávaná voda je hygienicky upravovaná chlornanem sodným (Úpravna vody Machov). Kvalita vody je po hygienickém zabezpečení v souladu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 70/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti, vnitřních průměrů potrubí. Požární voda bude vždy řešena dohodou mezi obcí a vlastníkem vodovodního řadu. Požární řád musí být odsouhlasen provozovatelem vodovodního řadu, jsou-li na něj kladeny nějaké požadavky.
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroje vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost zdroje vody a příznivou jakost vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována chlornanem sodným.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
V současné době je vypracován projekt na rozšíření vodojemu Vysoká Srbská z 1 500m3 na 3 000m3. S realizací se počítá výhledově v  letech 2024-2025. Dále bude prováděna běžná údržba.
 
Vodovodní síť
Na vodovodní síti bude prováděna běžná oprava a údržba. Dále bude výhledově (předpoklad rok 2024 - 2025 realizován přiváděcí řad Vysoká Srbská a přiváděcí řad Vysoká Srbská - SŠ Brné, čímž bude zajištěna větší přepravní kapacita a zlepšení hydraulických podmínek přivaděče pitné vody a umožní posílení zabezpečení zásobení regionu Náchodska, Hradce Králové až po Pardubicko.
 
V PRVK obce Vysoká Srbská je zakomponována možnost připojení vodovodu Červený Kostelec na zdroje PKP z VDJ Vysoká Srbská pro případ neočekávaného zásadního znehodnocení místních vodních zdrojů. Možnost připojení je zakotvena v PRVK v podobě koridoru vodovodního přivaděče DN 200 pro jeho územní ochranu.  Přivaděč vychází gravitací přímo z vodojemu Vysoká Srbská 1500 m3 na kótě 495,60 m n. m, probíhá po okraji m.č. Žabokrky k zástavně m.č. Zbečník, kde je ve staničení cca 8,6 km, u křížení silnice Zbečník – Červený Kostelec, navržena na kótě 422 m n.m. na přivaděči posilovací čerpací stanice. Dále vede přivaděč (výtlak) podél Zbečnického potoka do vodojemu Horní Kostelec ( 100m3, dno 494 m n.m.). Z tohoto vodojemu je pak veden gravitační přivaděč do vodojemu U Bedny (500m3, dno 468 m n. m) v Červeném Kostelci. Celková délka přivaděče DN 200 je 11,4 km.
 
Návrh časového harmonogramu předpokládaných technických opatření je orientační. Realizace stavby bude záviset na finančních možnostech a na objemu finančních prostředků, které budou moci být poskytnuty ve formě dotací.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pokud bude havárie na zdrojích v Machově lze použít vodu ze skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod - Bohuslavice. V případě havárie na některém z jímacích objektů skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod - Bohuslavice bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno ostatními nepoškozenými zdroji. V případě větších poruch nebo havárií na vodovodním systému bude nouzové zásobování připojených obyvatel pitnou vodou zajištěno dodávkou pitné vody z nejbližšího místa s fungující dodávkou pitné vody, nebo dovozem vody ze zdroje Petrovičky vrtu NV-15 (cca 4 km) nebo z cisteren. Pro nouzové zásobování mohou být využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vysoká Srbská - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vysoká Srbská - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
V místní části Vysoká Srbská není obecní kanalizace. Je využíván systém propustků, struh a příkopů.
 
Čištění odpadních vod - současný stav
V místní části Vysoká Srbská není vybudována obecní ČOV. Odpadní vody z bezodtokých jímek jsou odváženy na centrální ČOV do Police nad Metují, ze septiků a ze DČOV jsou odvedeny do recipientů, kterými jsou říčka Židovka
a potok Brtenka. Způsob likvidace odpadních vod rekreanty je obdobný. Stáří a technický stav jímek a septiků je
různý. DČOV byly postaveny v posledních 10-ti letech.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V územním plánu zatím není navrženo řešení likvidace odpadních vod, ale obec nyní řeší změnu územního plánu.
 
V současné době má obec zpracovanou projektovou dokumentaci na odkanalizování místní části vysoká Srbská a Zlíčko. Jedná se o splaškovou kanalizaci zakončenou čistírnou odpadních vod s odtokem do vodního toku Židovka.
Celková délka navrhované kanalizační sítě je cca 4 500 m (DN 300), čistírna odpadních vod se navrhuje jako mechanicko-biologická s kapacitou max. 300 EO. Součástí sítě jsou i dvě ČS. Vodní tok Židovka ústí cca 2,5 km od plánovaného místa vypouštění odpadních vod do vodního toku Metuje, který je taktéž lososovou vodou ale i evropsky významnou lokalitou Metuje a Dřevíč.
 
Po změně územního plánu bude obec vyřizovat povolení na stavbu kanalizace a ČOV.Realizace stavby bude záviset na finančních možnostech obce a případném získání dotace, pravděpodobně až po r. 2030.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Vysoká Srbská 39 628,0 0,0 39 628,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Vysoká Srbská - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva