Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Lhotky - CZ052.3605.5209.168921 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Kramolna

Číslo obce PRVKUK 168921
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5209.168921
Kód obce 574546
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1066 (5209)
Náchod
Číslo POU
Název POU
2267
Náchod

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5209.168921.01 Lhotky 16892 168921

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Základní sídelní jednotka Lhotky (405 – 468 m n. m.) leží na katastrálním území Lhotky (768928).
 
Trvale zde žije celkem 149 obyvatel, přechodně 60.
 
Zástavba je rozmístěna podél sítě místních komunikací.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017 – vodovod
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu, Vak Náchod, 2018
Digitální zákres stávající kanalizace, Vak Náchod, 2018

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lhotky Trvale bydlící - - - 149 154 159 164
Přechodně bydlící - - - 60 62 64 66
Celkem - - - 209 216 223 230

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Kramolna 1068 1026 1045 1067 1076 1090 1105 1091 1089 1072 1077 1085 1077 1073 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lhotky - - - 100 105 110 115

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 14 14 15 16
Maximální potřeba vody m3/den - - - 16 17 18 19
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 13,60 14,28 14,96 15,64
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 11,55 12,13 12,71 13,29
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 11,55 12,13 12,71 13,29
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 2,05 2,15 2,25 2,36

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod - současný stav
ZSJ Lhotky je zásobena vodovodem Kramolna. Vlastníkem a provozovatelem vodovodu Kramolna o celkové délce 15,583 km je společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Vodovod zásobuje pitnou vodou obyvatele a ostatní odběratele v obci. Vodovod je napojen na skupinový vodovod Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice, konkrétně část provozního celku Náchod – Bohuslavice.
 
Základní údaje vodovod:
IČME: 5209-768910-48172928-1/1
IČPE: 5209-768910-48172928-1/1-48172928
Počet zásobovaných trvale bydlících obyvatel: 100
 
Vodovod Kramolna je zásoben z vodojemu Kramolna 100+250 m3 s d. v. 483,0 m n. m., kam je voda postupně dopravována z vodojemů Vysoká Srbská 1 500 m3 s d. v. 495,60 m n.m., Náchod Kašparák – 1 000 m3 s d. v. 416,0 m n.m. čerpací stanici Náchod Vinohrady 380,1 m n.m. do VDJ a přečerpávací stanice Na Klínku 200 m3 s d. v. 440,50 m n. m.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody v jímacích objektech je pro stávající i výhledový počet obyvatel dostatečné.
 
Voda je zajištěna ze skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice. Skupinový vodovod je zásoben pitnou vodou ze zdrojové oblasti polické pánve, z vrtů VS-5, VS-13 a VS-15, ze kterých je voda akumulována ve vodojemu Teplice n. M. 3000 m3. Z vodojemu Teplice n. M. 3000 m3 (d.v. 569 m n. m.) je vedena hlavní trasa vodovodu do vodojemu Vysoká Srbská 1500 m3 s d.v. 495,5 m n. m (IČME: 5209-788121-48172928-2/1, IČPE: 5209-788121-48172928-2/1-48172928).  Kromě přívodu z VDJ Teplice 3000 m3 je vodojem Vysoká Srbská 1500 m3 dále plněn z vrtů Nízká Srbská NV-11 a Nízká Srbská NV-12 a také z akumulace přečerpávací stanice Vysoká Srbská o obsahu 650 m3, kam je přiváděna voda ze zdrojů Machovská studna, vrty Petrovičky V-15, NV-15 s NV-15a.
Hygienické zabezpečení probíhá dávkováním oxidu chloričitého ve Vysoká Srbská a v Teplicích n. Metují.
Kvalita vody je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která vstoupila v platnost dne 30.4.2004.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti a vnitřních průměrů potrubí.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroj vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost a příznivou jakost vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována oxidem chloričitým.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody v roce 2030 nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme pouze běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 2 % délky vodovodní sítě za rok.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na některém z jímacích objektů skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod - Bohuslavice je možné využít pro nouzové zásobování připojených obyvatel ostatní (nepoškozené) zdroje. V případě větších poruch nebo havárií na jednom z vodovodních systémů bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno dovozem pitné vody z nejbližší obce s fungujícím vodovodním systémem, příp. dovozem vody ze zdroje Černčice vrtu LT-4 (cca 15 km). V obou případech budou pro nouzové zásobování využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lhotky - - - 119 124 129 134

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lhotky - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 2,28 2,38 2,47 2,57
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,02 0,02 0,02 0,02
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
V ZSJ Lhotky je vybudována jednotná gravitační kanalizace Kramolna-Lhotky o délce 1,341 km. Vlastníkem a provozovatelem kanalizace je společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Sídelní jednotka dále využívá systémů příkopů, struh a propustků.
 
Základní údaje kanalizace
IČME: 5209-768928-48172928-3/1
IČPE: 5209-768928-48172928-3/1-48172928
Počet připojených obyvatel: 119
 
Čištění odpadních vod - současný stav
V ZSJ Lhotky není centrální ČOV. Jsou zde vybudovány bezodtoké jímky, septiky a DČOV. Odpadní vody z jímek jsou odváženy k likvidaci na ČOV Náchod - Bražec, ze septiků a z DČOV odváděny do místního recipientu (Lhotský potok č.h.p. 1-01-02-054). Technický stav a stáří jímek a septiků je různé.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Pro sídelní jednotku Lhotky o dané velikosti a struktuře zástavby není ekonomicky výhodné budovat soustavnou kanalizační síť s centrálními nebo lokálními způsoby likvidace odpadních vod. Z těchto důvodů navrhujeme individuální způsoby nakládání a likvidace odpadních vod, které budou řešit nakládání s OV pouze pro jednotlivé nemovitosti.
 
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě.
 
Navrhujeme rekonstrukci stávajících nepropustných jímek na vyvážení a vybudování nových jímek, doplnění stávajících septiků zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
 
Další alternativou je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV. Odpadní vody z jímek a kaly ze septiků a DČOV budou odváženy k likvidaci na ČOV Náchod – Bražec.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Lhotky 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Lhotky - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva