Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Bohdašín - CZ052.3605.5201.166294 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Teplice nad Metují

Číslo obce PRVKUK 166294
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5201.166294
Kód obce 574538
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1031 (5201)
Broumov
Číslo POU
Název POU
2283
Teplice nad Metují

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5201.166294.01 Bohdašín 16629 166294

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Základní sídelní jednotka Bohdašín (486 – 495 m n. m.) leží na katastrálním území Bohdašín (766291).
 
Trvale zde žije celkem 74 obyvatel a cca 40 rekreantů.
 
Zástavba je seskupena podél místní komunikace. Protéká tudy Bohdašínský potok (č.h.p. 1-01-03-010).
 
Bohdašín leží v CHKO Broumovsko.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017 vodovod
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu,Vak Náchod, 2018

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bohdašín Trvale bydlící - - - 74 73 70 68
Přechodně bydlící - - - 40 40 40 40
Celkem - - - 114 113 110 108

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Teplice nad Metují 1763 1734 1717 1692 1700 1691 1696 1668 1648 1626 1616 1613 1580 1648

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bohdašín - - - 70 69 69 68

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 122 121 120 118
Maximální potřeba vody m3/den - - - 146 145 143 142
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 121,85 120,69 119,53 118,37
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 30,42 30,14 29,85 29,56
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 69,54 68,24 66,94 65,64
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 52,31 51,33 50,35 49,37

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod – současný stav
Bohdašín je zásoben pitnou vodou ze skupinového vodovodu Teplice I- Meziměstí, který je součástí skupinového vodovodu Teplice nad Metují – Meziměstí – Broumov. Vodovod zásobuje pitnou vodou obyvatele a ostatní odběratele v obci. Vlastníkem a provozovatelem vodovodu je společnost Vodovody a kanalizace Náchod a.s.
Základní údaje vodovod:
IČME: 5201-766399-48172928-1/1
VÚPE: 5201-766399-48172928-1/2-48172928
  
Teplice nad Metují jsou rozděleny na tři tlaková pásma. Voda z vrtů VS-5, VS 13 a VS 15 je čerpána do vodojemu Teplice n. M. 3000 m3 (d.v. 569 m n. m.). V objektu vrtu VS-5  je dávkována dezinfekce. Přes vodojem Teplice 3000 m3 je plněn vodojem Dolní Teplice 2 x 250 m3 s d.v. 517,6 m n. m, z něhož je zásobeno I. tlakové pásmo Dolní Teplice. Z tohoto pásma je zásobena část Teplic n. M. včetně Bohdašína. II. tlakové pásmo Kamenec – dolní část Teplic odebírá vodu z vodojemu Kamenec 160 m3 s d.v. 553,9 m n. m., do kterého je voda gravitačně svedena ze zářezů Kamenec (3 zářezy s vlastními sběrnými jímkami). Toto pásmo zásobí část obyvatel Horních Teplic a Nový Dvůr v Bohdašíně. Horní Teplice jsou III. tlakovým pásmem, voda je sem dodávána z hlavního vodojemu Teplice (Teplice – Vysoká Srbská) 3000 m3 s d.v. 569,0 m n. m.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody je pro stávající i výhledový počet vodou zásobovaných obyvatel dostatečné.
 
Hygienické zabezpečení probíhá dávkováním oxidu chloričitého v objektu vrtu VS-5 a v Teplicích n. Metují.
Kvalita vody je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která vstoupila v platnost dne 30.4.2004.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti a vnitřních průměrů potrubí.
 
Požární voda bude vždy řešena dohodou mezí obcí a vlastníkem vodovodního řadu. Požární řád musí být odsouhlasen provozovatelem vodovodního řadu.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroj vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost a příznivou jakost vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována oxidem chloričitým.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody v roce 2030 nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme pouze běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 2 % délky vodovodní sítě za rok.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na některém z jímacích objektů skupinového vodovodu Teplice n. M. – Meziměstí – Broumov bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno ostatními nepoškozenými zdroji. V případě větších poruch nebo havárií na vodovodním systému Teplice I – Meziměstí nebo Teplice II – Broumov bude nouzové zásobování připojených obyvatel pitnou vodou zajištěno dodávkou pitné vody z nepoškozeného vodovodního systému nebo dovozem vody z nevyužívaného zdroje Sokol v Teplicích n. M., pokud bude zajištěna zdravotní nezávadnost jímané vody (dovozová vzdálenost do 2 km). V obou případech budou pro nouzové zásobování využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bohdašín - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bohdašín - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
V Bohdašíně není vybudovaná kanalizační síť. Využívá se zde systému propustků, struh a příkopů.

Čištění odpadních vod - současný stav
Bohdašín nemá centrální ČOV. Odpadní vody jsou odváděny od všech obyvatel i rekreantů do bezodtokých jímek, které se vyvážejí na ČOV Teplice n. M. Počet, stáří a technický stav jímek není znám.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Pro sídelní jednotku dané velikosti a struktury zástavby není ekonomicky výhodné budovat soustavnou kanalizační síť s centrálními nebo lokálními způsoby likvidace odpadních vod. Z těchto důvodů navrhujeme individuální způsoby nakládání a likvidace odpadních vod, které budou řešit nakládání s OV pouze pro jednotlivé nemovitosti.
 
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě.
 
Navrhujeme rekonstrukci stávajících nepropustných jímek na vyvážení a vybudování nových jímek, doplnění stávajících septiků zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády  č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
 
Další alternativou je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV. Odpadní vody z jímek a kaly ze septiků a DČOV budou odváženy k likvidaci na ČOV Teplice n. M.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Bohdašín 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Bohdašín - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva