Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Šonov - CZ052.3605.5201.162906 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Šonov

Číslo obce PRVKUK 162906
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5201.162906
Kód obce 574511
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1031 (5201)
Broumov
Číslo POU
Název POU
2224
Broumov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5201.162906.01 Šonov 16290 162906

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Šonov (382 - 491 m n. m.) leží na katastrálním území Šonov u Broumova (762903).
 
Trvale zde žije 305 obyvatel, přechodně 90 rekreantů.
 
V Šonově je evidováno celkem 123 domů, z toho obydlených je 83 a 40 objektů je využíváno k rekreaci. Zástavba v obci je rozptýlená. Obec má liniový půdorys, jehož osu tvoří protékající Šonovský potok a místní komunikace.
 
Obec leží v CHKO Broumovsko.
 
Významnější průmyslové a zemědělské podniky:
Zemědělské družstvo Šonov u Broumova – zemědělská výroba (45 zaměstnanců)
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017 vodovod
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu,Vak Náchod, 2018
Studie odkanalizování obce Šonov, Aqua PROCON s.r.o., 5/2019

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Šonov Trvale bydlící - - - 305 305 305 305
Přechodně bydlící - - - 90 90 90 90
Celkem - - - 395 395 395 395

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Šonov 318 342 324 304 303 301 298 292 302 306 300 296 290 297

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Šonov - - - 80 80 80 80

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 14 14 14 14
Maximální potřeba vody m3/den - - - 16 16 16 16
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 13,75 13,75 13,75 13,75
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 12,78 12,78 12,78 12,78
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 12,78 12,78 12,78 12,78
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,97 0,97 0,97 0,97

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod-současný stav
Obec Šonov je zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu Šonov-Broumov o délce 6,164 km.  Vlastníkem vodovodu je obec Šonov, provozovatelem jsou Vodovody a kanalizace Náchod a.s. Vodovod je napojen na skupinový vodovod Teplice n. Metují-Meziměstí -Broumov, část Teplice II-Broumov. Vodovod je rozveden zhruba na 95 % území obce.
 
Základní údaje vodovod:
IČME: 5201-762903-00273112-1/1
IČPE: 5201-762903-00273112-1/1-48172928
Počet zásobených obyvatel: 80
 
Pitnou vodu dopravuje do vodovodu Šonov-Broumov přivaděč Broumov z VDJ Broumov 600 m3 s d. v. 425,4 m n. m. Voda je po spotřebišti rozváděna gravitačními zásobovacími řady.
 
Vodovod je zásoben pitnou vodou, jímanou z vodních zdrojů Polické pánve (voda z vrtů VS-5, VS-13 a VS-15). Vodovod Teplice II – Broumov zásobí pitnou vodou obyvatele obce z vodojemu 2×250 m3 Teplice n. M. na kótě 517,6 m n. m., který je plněn přes vodojem Teplice n. M. 3000 m3 na kótě 569,0 m n. m. Trasa přivaděče Broumov končí v hlavním vodojemu pro Broumov a připojené obce – ve VDJ Spořilov – v ráji 2× 650 m3 na kótě 470,0 m n. m., z něj je voda dopravována do vodojemu Broumov 600 m3 na kótě 425,4 m n. m. a přes redukční ventil osazený v šachtě jsou zásobeni obyvatelé mj. Šonova.
Hygienické zabezpečení probíhá dávkováním oxidu chloričitého v Teplicích- čerpací stanici,VS-5, Zabezpečení ClO2 (IČME: 5201-766321-48172928-2/1, IČPE: 5201-766321-48172928-2/1-48172928).
 
Kvalita vody je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu   a rozsah kontroly pitné vody, která vstoupila v platnost dne 30.4.2004.
 
Obyvatelé nenapojeni na veřejný vodovod využívají vodu z domovních studní o průměru 1000 – 1200 mm, převážně roubených kamenem, ale budovaných i z betonových skruží před i po roce 1930 o hloubce 6 – 10 m. Využívaná je zvodeň připovrchového rozpojení puklin andezitů příkrovu Rudného vrchu, facie walchiových lupků, šedých a zelenošedých prachovitých jílovců, s vložkami vápenců, řidčeji prachovců a jemnozrnných pískovců olivětínských vrstev, ale i kvartérní zvodeň v rámci hydrogeologického rajónu 516 Dolnoslezská pánev.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody ve studnách je dostatečné. Kvalita vody ve studnách nevyhovuje vyhlášce č. 252/2004 Sb., v ukazatelích bakteriologického znečištění a těžkých kovů.
 
Množství vody v jímacích objektech je pro stávající i výhledový počet obyvatel dostatečné.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti a vnitřních průměrů potrubí.
 
Vodovod není zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroj vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost a příznivou jakost vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována oxidem chloričitým.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení změnu současného stavu.
 
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody v roce 2030 nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme pouze běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 2 % délky vodovodní sítě za rok.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Obec Šonov nemá vlastní náhradní zdroje pitné vody. Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou bude zajišťováno dovozem pitné vody z nejbližšího vodovodu s kapacitně dostatečnými zdroji, tj. ze skupinového vodovodu Teplice n. M. – Meziměstí – Broumov (profil Rožmitál, dovozová vzdálenost 2 km), nebo dovozem vody z nevyužívaného zdroje Janovičky–pramenní jímka, pokud bude zajištěna zdravotní nezávadnost jímané vody (dovozová vzdálenost 10 km). Případně mohou být využity domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Šonov - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Šonov - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
V Šonově není vybudována kanalizace. Využívá se systému příkopů, struh a propustků.
 
Čištění odpadních vod - současný stav
V Šonově není centrální ČOV. Jsou zde vybudovány 3 LČOV a 15 DČOV. Odpadní vody jsou odváděny do 87 ks septiků. Odpadní voda z 5 ks bezodtokých jímek je vyvážena na ČOV Broumov (IČME: 5201-612766-00272523-4/1, IČPE: 5201-612766-00272523-4/1-48172928). Stáří a technický stav jímek a septiků není znám. Odpadní vody jsou odváděny do Šonovského potoka (č.h.p. 2-04-03-026).

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Pro sídelní jednotku dané velikosti a struktury zástavby není dle studie ekonomicky výhodné budovat soustavnou kanalizační síť s centrálními nebo lokálními způsoby likvidace odpadních vod. Z těchto důvodů navrhujeme individuální způsoby nakládání a likvidace odpadních vod, které budou řešit nakládání s OV pouze pro jednotlivé nemovitosti, tj. osazení nových DČOV u všech objektů, které jimi ještě nejsou vybaveny.
 
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě.
 
Do doby výstavby DČOV navrhujeme rekonstrukci stávajících nepropustných jímek na vyvážení a vybudování nových jímek, doplnění stávajících septiků zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
 

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Šonov 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Šonov - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva