Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Všeliby - CZ052.3605.5209.196584 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Studnice

Číslo obce PRVKUK 196584
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5209.196584
Kód obce 574481
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1066 (5209)
Náchod
Číslo POU
Název POU
2267
Náchod

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5209.196584.01 Všeliby 19658 196584

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Základní sídelní jednotka Všeliby (376 – 394 m n. m.) se nachází na katastrálním území Všeliby (796581).
 
Trvale zde žije celkem 88 obyvatel, přechodně 15.
 
Eviduje se zde celkem 50 domů, z toho trvale obydlených je 35 a k rekreaci slouží 15 objektů. Zástavba je rozptýlená. Protékají zde místní bezejmenné vodoteče.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017 vodovod, kanalizace
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu, 2018
Pasport kanalizace místních částí Řešetova Lhota, Třtice, Všeliby, a Zblov obce Studnice; Josef Veselý, projekční kancelář; 01/2008

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Všeliby Trvale bydlící - - - 88 88 88 88
Přechodně bydlící - - - 15 15 15 15
Celkem - - - 103 103 103 103

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Studnice 1080 1083 1096 1111 1124 1129 1137 1113 1101 1114 1135 1152 1138 1174 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Všeliby - - - 88 88 88 88

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 10 10 10 10
Maximální potřeba vody m3/den - - - 12 12 12 12
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 10,17 10,17 10,17 10,17
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 8,41 8,41 8,41 8,41
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 8,41 8,41 8,41 8,41
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 1,76 1,76 1,76 1,76

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod - současný stav
Ve ZSJ Všeliby je vybudován Vodovod Studnice. Vlastníkem a provozovatelem je společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Vodovod je napojen na skupinový vodovod Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice, konkrétně část provozního celku Náchod – Bohuslavice. Vodovod zásobuje pitnou vodou obyvatele a ostatní odběratele v obci.
 
Základní data vodovod:
IČME: 5209-758531-48172928-1/1
IČPE: 5209-758531-48172928-1/1-48172928
Počet zásobovaných trvale bydlících obyvatel: 88
 
Vodovod je zásoben z vodojemu Všeliby 60 m3 s d. v. 408,71 m n. m. Voda je do vodojemu Všeliby čerpána čerpací stanicí Řešetova Lhota, do které je přivedena voda z vodojemu Studnice 250 m3 s d. v. 380,0 m n. m., kam je voda dopravována z přerušovacího vodojemu Vysokov 1 000 m3 s d. v. 429,00 m n.m., který je na trase hlavního zásobovacího a přiváděcího řadu z VDJ Vysoká Srbská do Bohuslavic.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody v jímacích objektech je pro stávající i výhledový počet obyvatel dostatečné.
 
Voda je zajištěna ze skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice. Skupinový vodovod je zásoben pitnou vodou ze zdrojové oblasti polické pánve, z vrtů VS-5, VS13 a VS-15, ze kterých je voda akumulována ve vodojemu Teplice n. M. 3000 m3 . Z vodojemu Teplice n. M. 3000 m3 (d.v. 569 m n. m.) je vedena hlavní trasa vodovodu do vodojemu Vysoká Srbská 1500 m3  (d.v. 495,5 m n. m).  Kromě přívodu z VDJ Teplice 3000 m3 je vodojem Vysoká Srbská 1500 m3 dále plněn z vrtů Nízká Srbská NV-11 a Nízká Srbská NV-12 a také z akumulace přečerpávací stanice Vysoká Srbská o obsahu 650 m3 , kam je přiváděna voda ze zdrojů Machovská studna, vrty Petrovičky V-15, NV-15 s NV-15a. Z vodojemu Vysoká Srbská je trasa hlavního zásobovacího a přiváděcího řadu vedena mezi obcemi Hronov a Žďárky do Náchodu a přes Náchod do vodojemu Vysokov 1000 m3 s d.v. 429,0 m n. m.
 
Hygienické zabezpečení probíhá dávkováním oxidu chloričitého ve Vysoké Srbské a v Teplicích n. Metují.
Kvalita vody je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která vstoupila v platnost dne 30.4.2004.
 
Množství vody ve studních dostačuje jen z části a informace o kvalitě nejsou k dispozici.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti a vnitřních průměrů potrubí.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Navrhované řešení
Zdroje vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost a příznivou jakost vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti hygienicky zabezpečována oxidem chloričitým.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody v roce 2030 nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme pouze běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 2 % délky vodovodní sítě za rok. Doporučujeme napojení domovními přípojkami zbývajících, v současnosti individuálně zásobovaných obyvatel, na vodovod pro veřejnou potřebu.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

ZSJ Všeliby nemá vlastní náhradní zdroje zásobování pitnou vodou. V případě havárie na některém z jímacích objektů skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod - Bohuslavice je možné využít pro nouzové zásobování připojených obyvatel ostatní (nepoškozené) zdroje. V případě větších poruch nebo havárií na jednom z vodovodních systémů bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno dovozem pitné vody z nejbližší obce s fungujícím vodovodním systémem, příp. dovozem vody ze zdroje Černčice vrtu LT-4 (cca 16 km) nebo dovozem balené vody. Pro nouzové zásobování budou využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Všeliby - - - 88 88 88 88

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Všeliby - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
V ZSJ Všeliby je vybudován úsek jednotné gravitační kanalizace Studnice-volné. Vlastníkem je Obec Studnice a provozovatelem je společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
 
Základní data kanalizace Studnice-volné:
IČME:5209-758540-00273082-3/2
IČPE:5209-758540-00273082-3/2-48172928
počet připojených osob: 88
vypouštění do odpadních vod do vodního recipientu
 
Čištění odpadních vod - současný stav
V ZSJ Všeliby není obecní ČOV.  Produkované odpadní vody jsou do kanalizace svedeny převážně přes septiky u jednotlivých nemovitostí . Do kanalizace je také zaústěn odtok z DČOV. Odpadní vody od  rekreantů jsou akumulovány v jímkách. Kanalizace je zaústěna do Všelibského potoka č.h.p. 1-01-02-054.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Navrhované řešení
Pro sídelní jednotku dané velikosti a struktury zástavby není ekonomicky výhodné budovat soustavnou kanalizační síť s centrálními nebo lokálními způsoby likvidace odpadních vod. Z těchto důvodů navrhujeme individuální způsoby nakládání a likvidace odpadních vod, které budou řešit nakládání s OV pouze pro jednotlivé nemovitosti.
 
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě.
 
Navrhujeme rekonstrukci stávajících nepropustných jímek na vyvážení a vybudování nových jímek, doplnění stávajících septiků zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády č. 401/2015 Sb.
 
Další alternativou je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV. Odpadní vody z jímek a kaly ze septiků a DČOV budou odváženy k likvidaci na ČOV Náchod – Bražec.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Všeliby 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Všeliby - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva