Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Vápenka - CZ052.3605.5209.154849 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Stárkov

Číslo obce PRVKUK 154849
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5209.154849
Kód obce 574465
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1066 (5209)
Náchod
Číslo POU
Název POU
2232
Hronov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5209.154849.01 Vápenka 15484 154849

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Vápenka (415 m n. m.), místní část obce Stárkov leží na katastrálním území Stárkov (75483).
 
Eviduje se zde celkem 23 domů, trvale obydlených je 7 a k rekreaci slouží 15 domů. Zástavba je liniově uspořádána podél toku.
 
Vápenka leží v CHKO Broumovsko a částečně sem zasahuje CHOPAV Polická pánev.
 
Podklady
VUME/VUPE 2017
Informace od starosty obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vápenka Trvale bydlící - - - 20 20 20 20
Přechodně bydlící - - - 20 20 20 20
Celkem - - - 40 40 40 40

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stárkov 650 629 628 621 619 630 637 633 642 644 657 652 645 632

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vápenka - - - 20 20 20 20

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 4 4 4 4
Maximální potřeba vody m3/den - - - 6 6 6 6
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 4,00 4,00 4,00 4,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 4,00 4,00 4,00 4,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod – současný stav
Ve Vápence je zásobování pitnou vodou z Vodovodu Stárkov-Vápenka, který vlastní a provozuje společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
 
Vodovod Stárkov-Vápenka je zásoben vodou z historického zářezu, který před vybudováním vrtu VS-22 sloužil pro zásobování celého Stárkova. Voda ze zářezu gravitačně natéká přímo do akumulace VDJ Vápenka 10 m3 d.v. 470,69 m n.m., odkud je voda rozvodným řadem gravitačně dodávána do spotřebiště s 12ti odběrnými místy.
 
Jímací území Stárkov přísluší jižnímu zvodněnému systému hydrogeologického rajonu 411 Polická pánev. Povolení k odběru je na 1500 m3/rok, průměrný odběr je cca 1/2 povoleného množství.
Jakost vody
Jakost vody splňuje ve všech sledovaných ukazatelích vyhlášku MZdr.č.252/2004 Sb.
 
Individuální zásobování vodou
Obyvatelé, kteří nejsou napojeni na vodovod, využívají vodu z domovních studní. Kvalita a kvantita vody není známa.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody v jímacích objektech je pro stávající i výhledový počet obyvatel dostatečné. Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60% maximální denní potřeby vody. Vodovodní systém není schopen zajistit požární vodu.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá zák. 274/2001 Sb, vyhlášce 428/2001 Sb a ČSN 75 5401.
 
Vodovod není zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Ve Vápence je navrženo prodloužení řadu a napojení dalších nemovitostí na vodovod Stárkov-Vápenka.
 
Navrhované řešení
Zdroj vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost a příznivou jakost vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody ve Vápence nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav ve Vápence nenavrhujeme, s vyjímkou běžné údržby, změěnu současného stavu.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující.
 

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Jelikož část obce Vápenka nemá vlastní náhradní zdroj pitné vody, bude v případě havárie na jímacím objektu využit vrt VS-22 Stárkov pro nouzové zásobování připojených obyvatel. V případě problémů i na vrtu VS-22 bude nouzové zásobování zajišťováno dovozem pitné vody cisternami z nejbližšího veřejného vodovodu s kapacitně dostatečnými zdroji, tj. z veřejného vodovodu Česká Metuje ( profil Vlásenka, dovozní vzdálenost 3 km) nebo dovozem vody ze zdroje Dědov NVS-9 (dovozní vzdálenost 8 km). Totéž se týká větších poruch nebo havárií na vodovodním systému. V obou případech budou pro nouzové zásobování využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vápenka - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vápenka - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
V místní části Vápenka není vybudována obecní kanalizace. Je využíváno systémů příkopů, struh a propustků.
 
Čištění odpadních vod - současný stav
V Vápence není vybudována centrální ČOV. Odpadní vody z nemovitostí jsou z bezodtokých jímek a septiků vsakovány nebo odváženy na centrální ČOV Police nad Metují. Stáří a technický stav jímek a septiků není znám.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V místní části Vápenka je vzhledem k počtu obyvatel a rozmístění jednotlivých nemovitostí reálné odpadní vody čistit individuelně, tzn. odvozem na centrální ČOV nebo domovními mechanicko-biologickými ČOV, případně doplňkovým zařízením do stávajících septiků a jímek.
 
Navrhované řešení
Promístní část dané velikosti a struktury zástavby není ekonomicky výhodné budovat soustavnou kanalizační síť s centrálními nebo lokálními způsoby likvidace odpadních vod. Z těchto důvodů navrhujeme individuální způsoby nakládání a likvidace odpadních vod, které budou řešit nakládání s OV pouze pro jednotlivé nemovitosti.
 
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě.
 
Navrhujeme rekonstrukci stávajících nepropustných jímek na vyvážení a vybudování nových jímek, doplnění stávajících septiků zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády č. 252/2015 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod.
 
Další alternativou je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV. Odpadní vody z jímek a kaly ze septiků a DČOV budou odváženy k likvidaci na ČOV Police nad Metují.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Vápenka 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Vápenka - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva