Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Chlívce - CZ052.3605.5209.154822 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Stárkov

Číslo obce PRVKUK 154822
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5209.154822
Kód obce 574465
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1066 (5209)
Náchod
Číslo POU
Název POU
2232
Hronov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5209.154822.01 Chlívce 15482 154822

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Chlívce (německy Chliwitz) jsou malá vesnice, část města Stárkov v okrese Náchod. Nachází se asi 2,5 km na jihozápad od Stárkova. V roce 2009 zde bylo evidováno 43 adres. Chlívce je také název katastrálního území o rozloze 2,72 km.
 
Podklady:
VUME,VuPE 2017
Informace od starosty obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Chlívce Trvale bydlící - - - 40 40 50 50
Přechodně bydlící - - - 60 60 60 60
Celkem - - - 100 100 110 110

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Stárkov 650 629 628 621 619 630 637 633 642 644 657 652 645 632 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Chlívce - - - 50 100 110 110

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 15 17 19 21
Maximální potřeba vody m3/den - - - 22 25 28 31
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 14,50 16,67 18,83 21,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 14,50 16,67 18,83 21,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Část Chlívce je v současnosti napojena na vodovod ve správě města Stárkov s připojením na vodovod Červený Kostelec. Vodovod provozuje město Stárkov. V současnosti je vodovod rozveden do zhruba poloviny místní části Chlivce. Ve zbytku obce řeší obyvatelé zásobování vodou vlastními studnami. Množství vody ve studnách je však nedostačující.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Ve výhledu je navrženo rozšíření vodovodu s napojením zbylých obyvatel na vodovod ve směru na bystré o vzdálenosti cca 0,5km z důvodu nedostatku vody ve studnách nepřipojených obyvatel.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie veřejného vodovodu v Chlivci bude pro nouzové zásobování připojených obyvatel zajištěno dovozem pitné vody z jiného veřejného vodovodu s kapacitně dostatečnými zdroji, tj. Stárkov  nebo dovozem vody ze zdroje Dědov. Totéž se týká i větších poruch nebo havárií na jednom z vodovodních systémů. V obou případech budou pro nouzové zásobování využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Chlívce - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Chlívce - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
V místní části Chlivce není vybudována obecní kanalizace. Je využíváno systémů příkopů, struh a propustků.
 
Čištění odpadních vod - současný stav
Ve Chlivcích není vybudována centrální ČOV. Odpadní vody z nemovitostí jsou z bezodtokých jímek a septiků vsakovány nebo odváženy na centrální ČOV Police nad Metují či ČOV Červený Kostelec. Stáří a technický stav jímek a septiků není znám.
 
 

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V návrhovém období se neuvažuje o výstavbě oddílné kanalizace ve Chlivcích z důvodu ekonomické náročnosti a rozprrostřené vzdálenosti zástavby.
Vybudování nové kanalizační sítě by se uvažovalo pouze v případě získaných dostatečně vysokých dotací.
Odpadní vody od těchto lokalit navrhujeme likvidovat individuálně na rekonstruovaných stávajících nepropustných jímkách na vyvážení a v nově vybudovaných jímkách, ve stávajících septicích doplněných zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády č. 401/2015 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Chlívce 1 700,0 0,0 1 700,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Chlívce - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva