Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Blažkov - CZ052.3605.5211.150398 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Slavoňov

Číslo obce PRVKUK 150398
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5211.150398
Kód obce 574457
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1058 (5211)
Nové Město nad Metují
Číslo POU
Název POU
2259
Nové Město nad Metují

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5211.150398.01 Blažkov 15039 150398

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Základní sídelní jednotka Blažkov (418 – 430 m n. m.) leží na katastrálním území Blažkov u Slavoňova (75039).
 
Trvale zde žije 47 obyvatel, přechodně bydlí rekreanti jsou 3. Ve výhledu k roku 2030 se uvažuje s 58 trvale bydlícími obyvateli.
 
Celkem je zde evidováno 17 domů, trvale obydlených je 15 domů. K rekreaci slouží 1 objekt. Zástavba je radiokoncentricky uspořádaná. Předpokládá se výstavba asi 4 rodinných domů.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu,Vak Náchod, 2018
Pasport kanalizace v obci Slavoňov-Blažkov, Ing. Brejcha Zdeněk, říjen 2015

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Blažkov Trvale bydlící - - - 47 50 55 58
Přechodně bydlící - - - 3 3 3 3
Celkem - - - 50 53 58 61

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Slavoňov 293 289 288 283 275 276 277 282 286 283 296 301 313 317

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Blažkov - - - 43 46 51 58

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 9 9 10 11
Maximální potřeba vody m3/den - - - 10 11 12 13
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 8,62 9,36 10,09 10,83
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 8,40 9,12 9,84 10,55
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 8,40 9,12 9,84 10,55
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,22 0,24 0,25 0,27

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod – současný stav
Blažkov zásobí pitnou vodou vodovod Slavoňov - Blažkov o délce 5,154 km, který je součástí skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice, konkrétně provozního celku Náchod – Bohuslavice. Vodovod vlastní a provozuje společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
 
Základní údaje vodovod:
IČME: 5211-750409-48172928-1/1
IČPE: 5211-750409-48172928-1/1-48172928
Počet zásobovaných trvale bydlících obyvatel: 43
 
Voda je zajištěna ze skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice. Skupinový vodovod je zásoben pitnou vodou ze zdrojové oblasti polické pánve, z vrtů VS-5, VS-13 a VS-15, ze kterých je voda akumulována ve vodojemu Teplice n. M. 3000 m3 . Z vodojemu Teplice n. M. 3000 m3 (d.v. 569 m n. m.) je vedena hlavní trasa vodovodu do vodojemu Vysoká Srbská 1500 m3  s d.v. 495,5 m n. m .  Kromě přívodu z VDJ Teplice 3000 m3 je vodojem Vysoká Srbská 1500 m3 dále plněn z vrtů Nízká Srbská NV-11 a Nízká Srbská NV-12 a také z akumulace přečerpávací stanice Vysoká Srbská o obsahu 650 m3 , kam je přiváděna voda ze zdrojů Machovská studna, vrty Petrovičky V-15, NV-15 s NV-15a.
Z vodojemu Vysoká Srbská je trasa hlavního zásobovacího a přiváděcího řadu vedena mezi obcemi Hronov a Žďárky do Náchodu a přes Náchod do vodojemu Vysokov 1000 m3 s d.v. 429,0 m n. m., který je přerušovací akumulací a hlavním vodojemem pro Nové Město nad Metují a Bohuslavice. Na trase z Vysokova je z přivaděče plněn vodojem pro Provodov – Šonov s objemem 250 m3, VDJ Vrchoviny 250 m3 s d.v. 382,0 m n. m. Z vodovodní sítě Nového Města nad Metují je přes čerpací stanici plněn VDJ Jestřebí 250 m3 s d.v. 467,0 m n. m. Z vodojemu Jestřebí je voda přečerpávána do vodojemu Sendraž, d. v. 585,0 m n. m., odkud je gravitačně dopravována do vodojemu Slavoňov 50 m3, d. v. 468,5 m n. m., který zásobí pitnou vodou spotřebiště Slavoňov.
Hygienické zabezpečení probíhá dávkováním oxidu chloričitého ve Vysoké Srbské a v Teplicích n. Metují .
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody v jímacích objektech je pro stávající i výhledový počet obyvatel dostatečné.
 
Kvalita vody je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která vstoupila v platnost dne 30.4.2004.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti a vnitřních průměrů potrubí.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroje vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost a příznivou jakost vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována oxidem chloričitým.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody v roce 2030 nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme pouze běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 1 % délky vodovodní sítě za rok.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na některém z jímacích objektů skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod - Bohuslavice je možné využít pro nouzové zásobování připojených obyvatel ostatní (nepoškozené) zdroje. V případě větších poruch nebo havárií na jednom z vodovodních systémů bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno dovozem pitné vody z nejbližší obce s fungujícím vodovodním systémem nebo dovozem vody z nevyužívaného zdroje Nový Hrádek - zářezy, pokud bude jímaná vody zdravotně nezávadná (dovozová vzdálenost 8 km). V obou případech budou pro nouzové zásobování využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Blažkov - - - 35 40 45 50

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Blažkov - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
Blažkov má vybudovanou jednotnou gravitační kanalizaci ve vlastnictví a provozování obce Slavoňov. Kanalizace je zaústěna jednou výustí do povrchových vod (bezejmenný přítok Libchyňského potoka - č.h.p. 1-01-03-046). Obec má platné povolení  k vypouštění odpadních vod do vod povrchových, čj. 302/2015/OZP/HAJ/3 ze dne 13.2.2015 a podává pravidelné hlášení do ISPOP.
 
Čištění odpadních vod - současný stav
Blažkov nemá centrální ČOV. Odpadní vody jsou odváděny do 1 DČOV, dále do 3 ks septiků s odtokem do kanalizace a 3 ks septiků se vsakováním, dále se využívá 11 ks jímek. Septiky a žumpy jsou různého stáří a technického stavu. Odpadní vody z jímek a kaly ze septiků a DČOV jsou odváženy k likvidaci na ČOV Nové Město nad Metují.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Navrhované řešení
 
Obec plánuje výhledově k roku 2022 rozšíření stávající kanalizační sítě na západním okraji obce o splaškovou kanalizaci s předčištěním odpadních vod v DČOV. Předpokládá se připojení cca 5 obyvatel. Projekt je ve fázi územní studie.
 
Pro sídelní jednotku dané velikosti a struktury zástavby není ekonomicky výhodné budovat soustavnou kanalizační síť s centrálními nebo lokálními způsoby likvidace odpadních vod. Z těchto důvodů navrhujeme individuální způsoby nakládání a likvidace odpadních vod, které budou řešit nakládání s OV pouze pro jednotlivé nemovitosti.
 
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě.
 
Dále navrhujeme rekonstrukci stávajících nepropustných jímek na vyvážení a vybudování nových jímek, doplnění stávajících septiků zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
 
Další alternativou je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV. Odpadní vody z jímek a kaly ze septiků a DČOV budou odváženy k likvidaci na ČOV Nové Město nad Metují.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Blažkov 0,0 753,1 753,1

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Blažkov - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva