Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Dolní Ples t. Vodní Ples - CZ052.3605.5206.139408 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Rasošky

Číslo obce PRVKUK 139408
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5206.139408
Kód obce 574376
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1040 (5206)
Jaroměř
Číslo POU
Název POU
2241
Jaroměř

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5206.139408.01 Dolní Ples t. Vodní Ples 13940 139408

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Místní část Dolní Ples t. Vodní Ples (259 – 264 m n. m.) leží na katastrálním území Rasošky (739413).
Dolní Ples t. Vodní Ples je místní částí obce Rasošky.
Trvale zde žije celkem 67 obyvatel.
 
Průmysl v místní části zastoupen není, pouze několik drobných podnikatelů.
 
Zástavba je liniově uspořádána podél místní komunikace na levém břehu Labe (č.h.p. 1-01-04-001) a napojuje se na zástavbu Josefova. Ve výhledu se uvažuje s výstavbou několika rodinných domů.
 
Dolní Ples t. Vodní Ples leží v CHOPAV Východočeská křída.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2018 vodovod a kanalizace
Informace provozovatele vodovodu a kanalizace
Informace obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dolní Ples t. Vodní Ples Trvale bydlící - - - 67 69 75 75
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 67 69 75 75

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rasošky 610 628 653 656 667 669 689 695 697 695 705 710 720 716

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dolní Ples t. Vodní Ples - - - 60 60 65 65

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 10 10 10 10
Maximální potřeba vody m3/den - - - 11 12 12 12
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 9,53 9,79 10,06 10,32
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 9,28 9,54 9,79 10,05
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 9,28 9,54 9,79 10,05
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,25 0,26 0,26 0,27

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod – současný stav
Dolní Ples t. Vodní Ples je zásoben pitnou vodou z vodovodu Jaroměř.
 
Počet zásobovaných trvale bydlících obyvatel: 60
 
Dolní Ples t. Vodní Ples je napojen na vodovod Jaroměř v oblasti Josefova, kde je na vodovodní síť napojen přiváděcí řad vedoucí k spotřebišti Dolní Ples.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody z využívaných zdrojů je při normální klimatické situaci pro stávající i výhledový počet vodou zásobených obyvatel dostatečné. V suchém období 2018 a v předchozích letech významným způsobem poklesly hladiny ve všech využívaných vrtech SV Jaroměř. Podrobně viz karta obce Jaroměř.
 
Kvalita vody je po hygienickém zabezpečení v souladu s vyhláškou 70/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.
 
Objem akumulované vody ve vodojemu nezabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti, vnitřních průměrů potrubí a zajištění požárního odběru.
 
Objekty na vodovodu jsou napojeny na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroj vody
Vzhledem k poklesu hladin ve všech jímacích objektech SV Jaroměř se provozovatel vodovodu rozhodl zajistit nový zdroj o vydatnosti cca 20 l/s, který by v případě nouze nebo mimořádné klimatické situace posílil zásobování SV Jaroměř. Podrobně viz karta obce Jaroměř.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována chlorací. Pro zlepšení hygienického zabezpečení pitné vody navrhujeme úpravy na vodovodu Jaroměř. Podrobně viz karta obce Jaroměř.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
S ohledem na nevyhovující stav vodojemů SV Jaroměř, která nedosahuje minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody navrhujeme dostavbu vodojemů. Podrobně viz karta obce Jaroměř.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme pouze běžnou provozní rekonstrukci částí řadů dle lokální potřeby.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na některém z jímacích objektů skupinového vodovodu Jaroměř bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno ostatními nepoškozenými zdroji. V případě větších poruch nebo havárií na vodovodním systému bude nouzové zásobování připojených obyvatel pitnou vodou zajištěno dovozem vody z vrtu J-1 Starý Ples (dovozová vzdálenost 7 km). V obou případech budou pro nouzové zásobování využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dolní Ples t. Vodní Ples - - - 40 50 60 60

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dolní Ples t. Vodní Ples - - - 40 50 60 60

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 3,84 4,48 5,12 5,76
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 2,40 2,80 3,20 3,60
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
Starší zástavba (cca 1/4 obyvatel) místní části Dolní Ples t. Vodní Ples nemá vybudovanou kanalizaci. Využívá se zde systému propustků, struh a příkopů, do kterých jsou nemovitosti napojeny převážně přes septiky. Malá část obyvatel shromažďuje splaškové vody v žumpách.
Nemovitosti v novější části (cca 3/4 obyvatel) místní části Dolní Ples t. Vodní Ples má vybudovanou kanalizaci, která je napojena na kanalizaci Josefova a následně do čerpací stanice na levém břehu Labe (ve správě DSO Jaroměřsko), odkud jsou splašky dopravovány přímo na ČOV Jaroměř.
 
Čištění odpadních vod - současný stav
Starší zástavba místní části Dolní Ples t. Vodní Ples nemá centrální ČOV. Odpadní vody z novější zástavby jsou čištěny na ČOV Jaroměř.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V návrhovém období do roku 2030 navrhujeme výstavbu nové splaškové kanalizace, která bude gravitačně napojena na přiváděcí stoku k čerpací stanici na levém břehu Labe a která podchytí odpadní vody ze starší části zástavby.
Navržena je splašková kanalizace PVC DN 250 o celkové délce 0,4 km s odvedením odpadních vod od většiny obyvatel centrální mechanicko-biologickou ČOV Jaroměř. Trasa kanalizace je navržena podél Labe souběžně s místní komunikací, napojení na přiváděcí stoku k ČS.
Odpadní vody z novější zástavby budou odváděny dosavadním způsobem, tj. do kanalizace Josefov.
 
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě s maximálním zřetelem na zadržení vody v krajině.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Dolní Ples t. Vodní Ples 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Dolní Ples t. Vodní Ples - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva