Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Provodov - CZ052.3605.5211.133884 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Provodov-Šonov

Číslo obce PRVKUK 133884
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5211.133884
Kód obce 574350
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1058 (5211)
Nové Město nad Metují
Číslo POU
Název POU
2259
Nové Město nad Metují

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5211.133884.01 Provodov 13388 133884

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Místní část Provodov (285 – 304 m n. m.) leží na katastrálnm území Provodov (733881) . Provodovem a Šonovem prochází hranice CHOPAV Východočeská křída.
 
Podklady:
informace od starosty obce
Informace od provozovatele VAK

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Provodov Trvale bydlící - - - 338 338 338 338
Přechodně bydlící - - - 5 5 5 5
Celkem - - - 343 343 343 343

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Provodov-Šonov 1157 1175 1179 1199 1203 1213 1225 1227 1229 1223 1231 1231 1199 1215 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Provodov - - - 320 320 320 320

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 21 21 21 21
Maximální potřeba vody m3/den - - - 24 24 24 24
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 23,74 23,74 23,74 23,74
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 21,59 21,59 21,59 21,59
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 21,59 21,59 21,59 21,59
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 2,15 2,15 2,15 2,15

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod – současný stav
Obec je zásobena pitnou vodou z místního vodovodu Provodov – Šonov. Vlastníkem vodovodu je Obec Provodov – Šonov, provozovatelem je společnost VODA CZ SERVICE s.r.o.. Vodovod je zaveden do všech částí sídelní jednotky.
Vodovod Provodov – Šonov je zásoben pitnou vodou z akumulace vodojemu Václavice 250 m3 s d. v. 337,0 m n. m., kam přitéká voda ze skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice . Z vodojemu je veden společný přiváděcí řad do Šonova, kde je armaturní uzel, odtud odbočuje zásobovací řad do Provodova, který je propojen z vodovodem Kleny, který je v majetku obce Provodov-Šonov. Zásobování sídelní jednotky Václavice je zajištěno odbočením ze zásobovacího potrubí akumulace vodojemu. Odbočení je provedeno v armaturní komoře vodojemu Václavice.
Zhodnocení současného stavu
Množství vody v jímacích objektech je pro stávající i výhledový počet obyvatel dostatečné.
Kvalita vody je po hygienickém zabezpečení v souladu s vyhláškou, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly.
Objem akumulované vody ve vodojemu zabezpečí pokrytí minimálně 70% maximální denní potřeby vody.
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti, vnitřních průměrů potrubí a zajištění požárního odběru. Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek. Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroje vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost a příznivou jakost vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu.
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, změnu současného stavu.
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemu a dostatečnou minimálně 70 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody v roce 2018 nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na některém z jímacích objektů skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod - Bohuslavice je možné využít pro nouzové zásobování připojených obyvatel ostatní (nepoškozené) zdroje. V případě větších poruch nebo havárií na vodovodním systému bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno dodávkou pitné vody z přivaděčem z České Skalice, který je napojen na vodovod v k.ú. Kleny a dále případně dovozem pitné vody z nejbližšího veřejného vodovodu s kapacitně dostatečnými zdroji, tj. Česká Skalice, Červený Kostelec.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Provodov - - - 338 338 338 338

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Provodov - - - 338 338 338 338

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 66,41 66,41 66,41 66,41
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 20,28 20,28 20,28 20,28
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V Provodově – Šonově je vybudována oddílná splašková kanalizace zakončena ČOV 1000EO. Kanalizace je gravitační.
Kanalizace pokrývá odkanalizování obce Provodov-Šonov v plném rozsahu.
Čištění odpadních vod - současný stav
Provodov – Šonov má centrální mechanicko – biologickou ČOV. Odpadní vody jsou na ČOV přiváděny gravitační kanalizací zakončenou ČS v areálu ČOV, ze které jsou veškeré odpadní vody do technologie ČOV přečerpávány. Čištěné odpadní vody jsou  vypouštěny do Rozkošského potoka (č.h.p. 1-01-03-54), který ústí do v.d. Rozkoš.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Výstupní garantované parametry splňují nařízení vlády č. 401/2015 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod.
Provodov-Šonov je téměř ze 100% odkanalizován.
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě.
V souvislosti s ochranou koupacích vod Údolní nádrže Rozkoš dle §34 zák. 254/2001 Sb. a Plánu dílčího povodí Horního a Středního Labe - snížení entrofizace nádrže Rozkoš navrhujeme následující. Stávající čistírna odpadních vod v Provodově - Šonově bude odstavena, nahrazena koncovou čerpací stanicí a odpadní vody z Provodova - Šonova budou čerpány  mimo vodní nádrž Rozkož do stávající gravitační kanalizace Nového Města nad Metují v lokalitě Vrchoviny, zakončenou intenzifikovanou ČOV dle BAT pro 25000 EO s vypouštěním do řeky Metuje. Čerpací stanice bude mít kapacitu 10l/s, výtlačný řad bude navržen PVC DN 125 v délce 3050 m. Do systému kanalizace Nového Města n. Metují bude zaústěn v místě bývalé ČOV Stavostroje (dnes AMMAN) na kótě 301,08 m.n.m.
 

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Provodov 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Provodov - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva