Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Radešov - CZ052.3605.5209.125334 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Police nad Metují

Číslo obce PRVKUK 125334
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5209.125334
Kód obce 574341
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1066 (5209)
Náchod
Číslo POU
Název POU
2275
Police nad Metují

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5209.125334.01 Radešov 12533 125334

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Radešov (německy Radeschau) je malá vesnice, část města Police nad Metují v okrese Náchod. Nachází se asi 1 km na jih od Police nad Metují. V roce 2009 zde bylo evidováno 29 adres.
 
Radešov leží v katastrálním území Radešov nad Metují o rozloze 1,28 km2
 
Podklady
Zástupci OÚ Police n. Metují
ůvodní karty PRVK
Dotazník PRVK

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Radešov Trvale bydlící - - - 66 70 70 75
Přechodně bydlící - - - 2 2 2 2
Celkem - - - 68 72 72 77

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Police nad Metují 4287 4278 4301 4280 4234 4201 4172 4123 4115 4086 4049 4016 3961 4084

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Radešov - - - 66 70 70 75

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 7 7 7 8
Maximální potřeba vody m3/den - - - 8 8 9 9
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 6,60 6,90 7,20 7,50
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 6,60 6,90 7,20 7,50
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod - současný stav
V Radešově, místní části obce Police nad Metují je vybudován vodovod Police nad Metují. Vlastníkem a provozovatelem je společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Vodovod zásobuje pitnou vodou obyvatele a ostatní odběratele v obci. Vodovod je napojen na skupinový vodovod Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice, konkrétně část provozního celku Teplice n. M. – Náchod – vodovod BOR (viz Technická zpráva).
 
Zdrojem pitné vody pro nízko tlakové pásmo jsou pramenní zářezy z prameniště Machov „Vápenka“, které jsou svedeny do pramenní jímky a do dolní sběrny Vápenky. Sem přichází i přebytečná voda z horní sběrny (pramenní zářezy „Na Bahnech“ a „Pod Sypací skálou“). Z dolní sběrny je zásoben VDJ Machovská Lhota 160 m3 + 250 m3 s d. v. 536,80 m n. m a VDJ Police 380 m3 a 500 m3 s d. v. 496,00 m n. m. Dále je voda prostřednictvím zásobovacích a rozvodných řadů dodávána do spotřebiště. Vodovod je zaveden do všech částí sídelní jednotky.Celý systém je možné zásobovat z přivaděče Teplice - V. Srbská.
 
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody je pro stávající i výhledový počet vodou zásobovaných obyvatel dostatečné.
  
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodu odpovídá zák. č. 274/2001 Sb., vyhl. 428/2001 Sb a ČSN 755401.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V současné době je zaveden vodovod do všech částí obce, jsou připojeni všichni obyvatelé obce a neuvažuje se o zásadnějších investicích. V návrhovém období se uvažuje pouze s běžnou rekonstrukcí stávajícího řádu v rozsahu cca 2= délky ročně.
 
Navrhované řešení je pouze orientační.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na některém z jímacích objektů skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod - Bohuslavice je možné využít pro nouzové zásobování připojených obyvatel ostatní (nepoškozené) zdroje. V případě větších poruch nebo havárií na jednom z vodovodních systémů bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno dovozem pitné vody z nejbližší obce s fungujícím vodovodním systémem nebo dovozem vody ze zdroje Dědov NVS-9 (dovozová vzdálenost 47 km). V obou případech budou pro nouzové zásobování využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Radešov - - - 0 0 0 75

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Radešov - - - 0 0 0 75

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V současné době v Radešově není vybudována ucelená kanalizační síť k odvodu OV a ani obecní ČOV. V současnosti se užívá pouze systému struh, příkopů a propustků.
 
Dešťové a přečištěné odpadní vody jsou odváděny do vodoteče Ledhujka 1-01-03-018.
 
OV z nepropustných jímek, kaly ze septiků a DČOV jsou odváženy na ČOV Police nad Metují.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V navrhovaném období se uvažuje o vybudování nové kanalizační sítě a odkanalizování všech obyvatel obce Radešov. Zaústění kanalizace by bylo svedeno do nedaleké ČOV Police nad Metují.
Orientační délka kanalizace činí 0,58km s plánovaným rokem výstavby 2028.
 
V současné době navrhujeme rekonstrukci stávajících nepropustných jímek, doplnění septiků o zemní filtry či výstavbu DČOV.
 
Odvádění dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě.
 
Navržená řešení ve výhledu jse pouze orientační a odvíjí se od finanční situace obce a dalších vlivů.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Radešov 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Radešov - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva