Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Police nad Metují - CZ052.3605.5209.125326 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Police nad Metují

Číslo obce PRVKUK 125326
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5209.125326
Kód obce 574341
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1066 (5209)
Náchod
Číslo POU
Název POU
2275
Police nad Metují

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5209.125326.01 Police nad Metují 12532 125326

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Město Police nad Metují (441 m n.m.) leží na katastrálním území Police nad Metují (725323).
 
 V produktivním věku je 60 % obyvatel, mladší 15-ti let se podílejí 14 % na celkovém počtu obyvatel a 26 % obyvatel je v postproduktivním věku.
 
V Polici nad Metují je evidováno celkem 685 domů, z toho trvale obydlených je 604, k rekreaci slouží 23 domů. Zástavba má soustředěný charakter a tvar půdorysu je radiokoncentrický. Městem protéká říčka Ledhuje a potok Bukovka.
 
Obec leží v CHKO Broumovsko a CHOPAV Polická pánev.
 
Podklady
Zástupci OÚ Police n. Metují
ůvodní karty PRVK
Dotazník PRVK

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Police nad Metují Trvale bydlící - - - 1 234 1 240 1 260 1 260
Přechodně bydlící - - - 18 20 20 20
Celkem - - - 1 252 1 260 1 280 1 280

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Police nad Metují 4287 4278 4301 4280 4234 4201 4172 4123 4115 4086 4049 4016 3961 4084 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Police nad Metují - - - 1 250 1 260 1 280 1 280

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 125 126 127 128
Maximální potřeba vody m3/den - - - 150 151 152 154
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 125,00 126,00 127,00 128,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 125,00 126,00 127,00 128,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod - současný stav
V Polici nad Metují je vybudován Vodovod Police nad Metují. Vlastníkem a provozovatelem je společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Vodovod zásobuje pitnou vodou obyvatele a ostatní odběratele v obci. Vodovod je napojen na skupinový vodovod Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice, konkrétně část provozního celku Teplice n. M. – Náchod – vodovod BOR.
 
Počet zásobovaných trvale bydlících obyvatel: 4 240
Počet zásobovaných rekreantů: cca 120
Počet přípojek: 854
 
Zdrojem pitné vody pro nízko tlakové pásmo jsou pramenní zářezy z prameniště Machov „Vápenka“, které jsou svedeny do pramenní jímky a do dolní sběrny Vápenky. Sem přichází i přebytečná voda z horní sběrny (pramenní zářezy „Na Bahnech“ a „Pod Sypací skálou“). Z dolní sběrny je zásoben VDJ Machovská Lhota 160 m3 + 250 m3 s d. v. 536,80 m n. m a VDJ Police 380 m3 a 500 m3 s d. v. 496,00 m n. m. Dále je voda prostřednictvím zásobovacích a rozvodných řadů dodávána do spotřebiště. Vodovod je zaveden do všech částí sídelní jednotky. Celý systém je možné zásobovat z přivaděče Teplice - Vysoká Srbská.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody je pro stávající i výhledový počet vodou zásobovaných obyvatel dostatečné.
 
Kvalita vody po hygienickém zabezpečení je v souladu s vyhláškou MZdr. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodu odpovídá zák. č. 274/2001 Sb., vyhl. 428/2001 Sb a ČSN 755401.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroj vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost a příznivou jakost vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody v roce 2018 navrhujeme, s výjimkou běžné údržby, výstavbu nového vodojemu spojenou s výstavbou RD U Cikánky pro posílení tlaku v potrubí.
 
Vodovodní síť
Navrhujeme běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 2 % délky vodovodní sítě za rok. Dále se bude rozšiřovad vodovodní řád o plánované výstavby dle ÚP.
 
Všechna navržená opatření jsou orientační a budou se odvjíjet od finanční situace města a ostatních možných vlivů.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na některém z jímacích objektů skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod - Bohuslavice je možné využít pro nouzové zásobování připojených obyvatel ostatní (nepoškozené) zdroje. V případě větších poruch nebo havárií na jednom z vodovodních systémů bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno dovozem pitné vody z nejbližší obce s fungujícím vodovodním systémem nebo dovozem vody ze zdroje Dědov NVS-9 (dovozová vzdálenost 47 km). V obou případech budou pro nouzové zásobování využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Police nad Metují - - - 1 249 1 250 1 270 1 270

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Police nad Metují - - - 1 236 1 245 1 265 1 265

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
V Polici nad Metují je vybudována jednotná gravitační kanalizační síť v délce 19,8 km převážně z betonu a kameniny DN 300. Majitelem kanalizace je město Police nad Metují, provozovatelem jsou Technické služby Police nad Metují, s.r.o. Na kanalizaci jsou napojeni všichni obyvatelé. Odpadní vody jsou odváděny na ČOV Police nad Metují. Využívá se zde také systémů příkopů, struh a propustků.
 
stoka z betonu DN 300 v délce 1,80 km
stoka z PVC DN 300 v délce 1,45 km
stoka z kamenina DN 300 v délce 1,90 km
stoka z PVC DN 400 v délce 0,40 km
stoka z betonu DN 400 v délce 4,70 km
stoka z kamenina DN 400 v délce 0,40 km
stoka z betonu DN 500 v délce 2,15 km
stoka z betonu DN 600 v délce 6,15 km
stoka z betonu DN 800 v délce 0,75 km
stoka z betonu DN 1000 v délce 0,10 km
 
Čištění odpadních vod - současný stav
V Polici nad Metují je od roku 1989 vybudována centrální ČOV (mechanicko-biologická s projektovanou kapacitou 21 117 EO), kam jsou odváděny průmyslové a odpadní vody od všech obyvatel (7 500 EO). Po přečištění jsou odpadní vody vypouštěny do řeky Metuje (č.h.p. 1-01-03-019). Kal je kompostován a dále využíván v zemědělství. ČOV je v majetku Města Police nad Metují, provozována je společností Technické služby Police nad Metují, s.r.o.
V roce 2011 proběhla intenzifikace ČOV na 11950EO.
 
Odpadní vody z nemovitostí nenapojených na městskou kanalizaci jsou odváděny do bezodtokých jímek a vyváženy na likvidaci na centrální ČOV. Stáří septiků a jímek se pohybuje v rozmezí 30-40 let, technický stav není znám.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Výhledově je nutné provést pasport se současnou prohlídkou stávající kanalizační sítě a následně vypracovat generel kanalizace, prověřit kapacitu parametry odlehčovacích stoky a navrhnout opatření v extravilánu (např. způsob hospodaření na okolních zemědělských pozemcích). Kanalizační systém je třeba zbavit balastních vod, tj. samostatným odvedením těchto vod do místní vodoteče (např. z protipovodňových poldrů). Dále bude potřebné pokračovat v rekonstrukci stávajících kanalizačních stok v havarijním stavu. Do budoucna bude nutné postupné doplňování kanalizační sítě v místech nové zástavby nebo v místech kde dosud není realizována.
 
Navrhované řešení
V obci Police nad Metují navrhujeme prohlídku stávající kanalizační sítě ve formě pasportu. Případné využití řadů pro navrhované koncepční řešení odvedení odpadních vod je podmíněno dobrým stavebně-technickým stavem.
 
Navržena je širší rekonstrukce stávající kanalizace: DN 300 - 1000 ( cca 30 % celkové délky sítě), s odvedením odpadních vod na stávající centrální mechanicko-biologickou ČOV Police nad Metují. Upřesnění rozsahu rekonstrukce provést po vypracování generelu kanalizace.
 
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě.
 
U objektů nenapojených na kanalizaci navrhujeme rekonstrukci stávajících nepropustných jímek na vyvážení a vybudování nových jímek, doplnění stávajících septiků zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády č. 401/2015 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod.
 
Další alternativou je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV. Odpadní vody z jímek a kaly ze septiků a DČOV budou odváženy k likvidaci na ČOV Police nad Metují.
 
Dále bude rozšířena kanalizační síť dle potřeby spojené s výstavbou nových cca 20 RD dle územního plánu.
 
Všechna navrhovaná řešení jsou orientační.
 

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Police nad Metují 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Police nad Metují - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva