Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Dolní Lochov - CZ052.3604.5207.029599 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Dolní Lochov

Číslo obce PRVKUK 29599
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.029599
Kód obce 549088
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2178
Jičín

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.029599.01 Dolní Lochov 02959 29599

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Dolní Lochov leží v severozápadní části bývalého okresu Jičín cca 5 km severně od města Jičín v nadmořských výškách 288 – 304 m n.m. Obec má 53 trvale bydlících obyvatel v 36 domech vedených pro trvalé bydlení. V obci se také nachází cca 19 objektů určených pro rekreaci 48 obyvatel.
Obcí protéká potok Malý Porák na jehož toku v těsné blízkosti nad obcí leží Lochovský rybník. Obec se nachází na okraji CHKO Český ráj.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Provozní řád vodovodu 10-11/2005, 2.aktualizace 4/2014 (KrVaK, Horní Branná)

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dolní Lochov Trvale bydlící - - - 51 55 60 65
Přechodně bydlící - - - 37 40 40 40
Celkem - - - 88 95 100 105

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Dolní Lochov 50 46 49 50 49 51 51 49 47 43 45 46 47 50

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dolní Lochov - - - 66 71 76 81

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 6 7 7 8
Maximální potřeba vody m3/den - - - 10 11 12 13
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 6,30 7,21 8,13 9,04
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 6,03 7,21 8,40 9,59
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 6,03 7,21 8,40 9,59
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,27 0,55 0,82

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obecní vodovod Dolní Lochov je napojen na vrt DL -1, jež je umístěn severně od obce nad silnicí Jičín – Mladá Boleslav cca 10m od hranice lesa. Surová voda je z vrtu čerpadlem a výtlačným PE řadem DN 63 délky 10m dodávaná do monolitického jednokomorového VDJ o objemu 30 m3. Z VDJ je voda gravitačně zásobním řadem „1“ - PVC DN 90 ( 900 m) a dále rozvodnými řady „2“ - PE 100 DN 63 ( 415 m ) a „3“ – PE 100 DN 63 ( 335 m) dodávána do spotřebiště odběratelům.
Na objednávku obce Dolní Lochov byl v roce 2002 Hydrogeolodickou společností Praha odvrtán a následně vystrojen vrt DL – 1 severně od obce. Na základě ověřovací zkoušky včetně odběrů a rozborů vody byl v dubnu 2002 zajištěn návrh na odběr podzemní vody z vrtu DL – 1 a stanovení ochranného pásma vodního zdroje.
Voda z vrtu je odebíraná z hloubky 25m . Na vrtu je zřízena prefabrikovaná armaturní komora ze skruží o vnitřním průměru 1.500 mm, zaklopené prefabrikovanou stropní deskou s otvorem pro poklop 600 x 600 mm.
Do vrtu je spuštěno do hloubky 25 m pod zhlaví vrtu čerpadlo.
Na základě výsledků rozborů pitných vod, které prokázaly koncentraci železa nad hodnoty dané vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, je úprava vody prováděná oxidací na nerozpustné oxidy a hydroxidy a jejich eliminaci z vody filtrací.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Bude prováděna pouze běžná údržba a případná dostavba do nových lokalit.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při nedostatečné kapacitě v místních zdrojích bude obyvatelstvo zásobeno pomocí cisteren.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dolní Lochov - - - 66 71 76 81

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dolní Lochov - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 5,50 5,95 6,40 6,84
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 3,44 3,72 4,00 4,28
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Dle informací z obce je provozována v obci nebo v části obce jednotná kanalizace. Odpadní vody jsou čištěny individuálně u jednotlivých nemovitostí. Kanalizační řád nebo zákres stávající kanalizace nebo případné povolení k vypouštění odpadních vod se od obce zajistit nepodařilo.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Do budoucna bude ponechán současný systém individuální likvidace odpadních vod.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Dolní Lochov 1 300,0 1 600,0 2 900,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Dolní Lochov - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva