Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Vrchoviny - CZ052.3605.5211.186520 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Nové Město nad Metují

Číslo obce PRVKUK 186520
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5211.186520
Kód obce 574279
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1058 (5211)
Nové Město nad Metují
Číslo POU
Název POU
2259
Nové Město nad Metují

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5211.186520.01 Vrchoviny 18652 186520

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Základní sídelní jednotka (297 – 372 m n. m.) leží na katastrálním území Vrchoviny (786527).
 
Trvale zde žije celkem 437 obyvatel, přechodně 30. Ve výhledu k roku 2030 se uvažuje s setrvalým stavem počtu obyvatel.
 
Zástavba má soustředěný charakter.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017 vodovod, kanalizace
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu a kanalizace,VaK Náchod, 2018
Koncepce výstavby nové kanalizační sítě, 2018

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vrchoviny Trvale bydlící - - - 437 437 437 437
Přechodně bydlící - - - 30 30 30 30
Celkem - - - 467 467 467 467

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Nové Město nad Metují 9878 9841 9784 9749 9726 9623 9550 9517 9504 9436 9398 9317 9132 9378

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vrchoviny - - - 466 466 466 466

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 60 60 60 60
Maximální potřeba vody m3/den - - - 72 72 72 72
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 60,08 60,08 60,08 60,08
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 57,29 57,29 57,29 57,29
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 57,29 57,29 57,29 57,29
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 2,78 2,78 2,78 2,78

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod – současný stav
Vrchoviny jsou napojeny na vodovod Nové Město nad Metují vlastní a provozuje společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Vodovod je součástí skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice, konkrétně provozního celku Náchod – Bohuslavice. Vodovod je zaveden do všech částí uvedených sídelních jednotek.
 
Základní  údaje vodovod:
IČME: 5211-706442-48172928-1/1
IČPE: 5211-706442-48172928-1/1-48172928
 
Voda je zajištěna ze skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice. Skupinový vodovod je zásoben pitnou vodou ze zdrojové oblasti polické pánve, z vrtů VS-5, VS13 a VS-15, ze kterých je voda akumulována ve vodojemu Teplice n. M. 3000 m3. Z vodojemu Teplice n. M. 3000 m3 (d.v. 569 m n. m.) je vedena hlavní trasa vodovodu do vodojemu Vysoká Srbská 1500 m3 (d.v. 495,5 m n. m). Kromě přívodu z VDJ Teplice 3000 m3 je vodojem Vysoká Srbská 1500 m3 dále plněn z vrtů Nízká Srbská NV-11, Nízká Srbská NV-12, Police nad Metují VS-10, Police nad Metují NVS-10 a také z akumulace přečerpávací stanice Vysoká Srbská o obsahu 650 m3, kam je přiváděna voda ze zdrojů Machovská studna, vrty Petrovičky V-15, NV-15 s NV-15a. Z vodojemu Vysoká Srbská je trasa hlavního zásobovacího a přiváděcího řadu vedena mezi obcemi Hronov a Žďárky do Náchodu a přes Náchod do vodojemu Vysokov 1000 m3 s d.v. 429,0 m n. m., který je přerušovací akumulací a hlavním vodojemem pro Nové Město nad Metují a Bohuslavice.
 
Vodovod Nové Město nad Metují zásobí vodou vodojem Vysokov 1000 m3 s d. v. 429,0 m n. m., který je hlavním vodojem pro zásobení obyvatel Nového Města nad Metují a Bohuslavic. V úseku Václavice – Vrchoviny odbočuje zásobní řad pro Nové Město nad Metují, a to vedením trasy nad městskou částí Vrchoviny do vodojemů Vrchoviny (d.v. 382,0 m n. m.), vodojemu Nové Město n M. - František III (d.v. 412,4 m n. m.) a vodojemu Nové Město n M. - František IV (d.v. 386,2 m n. m.) s objemy 1500 m3 a vodojemu Nové Město n M. - František II 250 m3 s d.v. 414,4 m n. m.
 
Vrchoviny jsou zásobeny pitnou vodou z vodojemu Vrchoviny 250 m3 s d.v. 382,0 m n. m., který leží na odbočce z hlavního zásobovacího řadu k Novému Městu nad Metují. Z tohoto vodojemu je gravitačně zásobeno spotřebiště.
 
Celková vydatnost zdrojů je 200 l/s.
 
Hygienické zabezpečení probíhá dávkováním oxidu chloričitého ve Vysoké Srbské a v Teplicích n. Metují.
Kvalita vody je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která vstoupila v platnost dne 30.4.2004.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti a vnitřních průměrů potrubí.
 
Požární voda bude vždy řešena dohodou mezí obcí a vlastníkem vodovodního řadu. Požární řád musí být odsouhlasen provozovatelem vodovodního řadu.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroje vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost a příznivou jakost vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována oxidem chloričitým.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody v roce 2030 nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme pouze běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 2 % délky vodovodní sítě za rok. Rekonstrukce a obnova infrastruktury probíhá dle krátkodobého a střednědobého plánu.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na některém z jímacích objektů skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod - Bohuslavice je možné využít pro nouzové zásobování připojených obyvatel ostatní (nepoškozené) zdroje. V případě větších poruch nebo havárií na jednom z vodovodních systémů bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno dovozem pitné vody z nejbližší obce s fungujícím vodovodním systémem, nebo dovozem vody z vrtu LT-1 u Černčic (dovozová vzdálenost 5 km). V obou případech budou pro nouzové zásobování využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vrchoviny - - - 311 311 311 311

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vrchoviny - - - 311 311 311 311

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 31,51 31,51 31,51 31,51
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V m.č. Vrchoviny je vybudována jednotná kanalizace Vrchoviny, která je gravitačně napojena na stávající kanalizaci Nového Města nad Metují. Vlastníkem je Nové Město nad Metují a provozovatelem kanalizace je společnost Vodovody a kanalizace Náchod a.s. Lze předpokládat, že veškerý dotčený majetek bude v roce  2023 převeden do vlastnictví Vodovody a kanalizace Náchod a.s.
 
Kanalizace Vrchoviny:
IČME: 5211-786527-00272876-3/1
IČPE: 5211-786527-00272876-3/1-48172928
 
Obyvatelé nepřipojení na kanalizaci přečišťují odpadní vodu v DČOV, septicích, případně jí akumulují v jímkách, jejichž obsah je vyvážen na ČOV Nové Město nad Metují.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na kanalizační síť a tím i na ČOV dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících stok (nebo realizováním nových stok) a prováděna běžná údržba. Stávající kanalizace, která nevyhovuje, bude rekonstruována. Nově budovaná kanalizace bude sloužit pouze k odvádění splaškových vod.
 
Odvedení dešťových vod se bude řídit § 5 odst. 3 zákona 254/2001 Sb. U veškerých staveb a pozemků, ze kterých odtékají dešťové vody do jednotné kanalizace, budou při jejich úpravách a rekonstrukcích provedena taková opatření, aby byly dešťové vody primárně zasakovány nebo odváděny do vodoteče.
 
Je výhledově plánováno napojení kanalizace z obce Provodova-Šonova na kanalizační síť Vrchoviny a tím i na ČOV Nové Město nad Metují.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Vrchoviny 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Vrchoviny - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva