Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Lhota - CZ052.3605.5211.101214 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Nahořany

Číslo obce PRVKUK 101214
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5211.101214
Kód obce 574261
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1058 (5211)
Nové Město nad Metují
Číslo POU
Název POU
2259
Nové Město nad Metují

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5211.101214.01 Lhota 10121 101214

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Základní sídelní jednotka Lhota leží na katastrálním území Lhota u Nahořan (701211).
 
Trvale zde žije celkem 76 obyvatel a 93 rekreantů.
 
Celkem je zde evidováno 56 domů, z toho trvale obydlených je 37, k rekreaci se využívá 19 objektů. Ve Lhotě je zástavba uspořádaná radiokoncentricky. ZSJ leží u v.n. Rozkoš. Do roku 2030 se nepředpokládá výstavba většího charakteru.
 
Lhota leží v CHOPAV Východočeská křída.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017 kanalizace
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Aktualizace PRVK Královéhradeckého kraje 2018
Zakreslení stávající kanalizační sítě, 2018
Studie odkanalizování obce Nahořany, AQUA PROCON s.r.o., 11/2019

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lhota Trvale bydlící - - - 76 77 79 80
Přechodně bydlící - - - 93 93 93 93
Celkem - - - 169 170 172 173

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Nahořany 516 523 540 542 545 547 576 584 587 590 588 586 576 596

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lhota - - - 0 0 0 0

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Individuální zásobování vodou
Základní sidelní jednotka Lhota nemá vybudovaný veřejný vodovod. Všichni obyvatelé a rekreanti jsou zásobeni pitnou vodou z domovních studní. Využívaná je zvodeň připovrchového rozpojení puklin slínovců a jílovitých vápenců jizerského souvrství, ale i kvartérní zvodeň v rámci hydrogeologického rajónu 422 Podorlická křída.
 
Sídelní jednotka Lhota: Všichni obyvatelé a rekreanti využívají k zásobení pitnou vodou domovní studně z betonových skruží, do průměru 1000 – 1200 mm, do hloubky 7 - 10 m.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody ve studnách je částečně dostatečné, kvalita vody se nesleduje.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Pro sídelní jednotky dané velikosti a struktury zástavby není ekonomicky výhodné budovat soustavnou vodovodní síť.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

ZSJ Lhota nemá vlastní náhradní zdroje pitné vody. Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou bude zajišťováno dovozem pitné vody cisternami z nejbližšího vodovodu s kapacitně dostatečnými zdroji, tj. ze skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice (profil Nahořany, dovozová vzdálenost 1,5 km), nebo dovozem vody z vrtu LT-4 u Černčic (dovozová vzdálenost 4 km). Případně mohou být využity domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lhota - - - 67 68 70 80

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lhota - - - 0 0 0 80

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 6,28 6,69 7,10 7,50
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,18 0,19 0,20 0,21
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 2,69 2,69 2,69 2,69
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
Ve Lhotě je vybudovaná jednotná gravitační kanalizace o délce 1220 m. Produkované odpadní vody jsou do kanalizace svedeny přes septiky u jednotlivých nemovitostí. Vlastníkem kanalizace je Obec Nahořany a provozovatelem Českoskalické vodárny s r.o. Odpadní vody jsou kanalizací odváděny 1 volnou výustí do místní vodoteče ústících do v. d. Rozkoš (č.h.p. 1‑01-03-056).
 
Základní údaje kanalizace:
IČME: 5211-701211-00272850-3/1
IČPE: 5211-701211-00272850-3/1-27481557
Počet připojených obyvatel:76
 
Čištění odpadních vod - současný stav
Lhota nemá centrální ČOV. Odpadní vody jsou odváděny do septiků. Ostatní rekreanti odvádí odpadní vody do bezodtokých jímek, které se vyváží na ČOV Nové Město nad Metují.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Navrhované řešení musí respektovat pořadavek Povodí Labe dle opatření ID HSL207001, které požaduje odvádění vyčištěních odpadních vod mimo vodní nádrž Rozkoš.
 
Je proto k roku 2030 plánována výstavba nové splaškové kanalizace pro území obce Lhota s odvedením odpadních vod na nově vybudovanou ČOV v obci  Nahořany.
Celkem je plánována výstavba 1460,1 m gravitační kanalizace PVC DN 250, 1403,7 m tlakové kanalizace PE d90 a ČS pro 138 EO.
 
Celkové investiční náklady dle Metodického pokynu Mze č.j. 401/2010-15000 jsou cca 10,718 mil. Kč.
 
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě.
 
Do doby výstavby nové kanalizace navrhujeme rekonstrukci stávajících nepropustných jímek na vyvážení a vybudování nových jímek, doplnění stávajících septiků zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády č. 401/2015 Sb.
 
Další alternativou je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV. Odpadní vody z jímek a kaly ze septiků a DČOV budou odváženy k likvidaci na ČOV Nové Město nad Metují.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Lhota 0,0 10 717,9 10 717,9

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Lhota - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva