Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Vižňov - CZ052.3605.5201.093726 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Meziměstí

Číslo obce PRVKUK 93726
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5201.093726
Kód obce 574252
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1031 (5201)
Broumov
Číslo POU
Název POU
2283
Teplice nad Metují

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5201.093726.01 Vižňov 09372 93726

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Základní sídelní jednotka Vižňov (451 - 542 m n. m.) leží na katastrálním území Vižňov (693723).
 
Celkem zde žije 267 obyvatel trvale bydlících obyvatel a cca 102 rekreantů.
 
Zástavba je liniově uspořádaná. Vižňovem protéká Vižňovský potok - Dobrohošť (č.h.p. 2-04-03-003). Do roku 2030 se nepředpokládá výstavba většího charakteru.
 
Vižňov leží v CHKO Broumovsko.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017 vodovod, kanalizace
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu a kanalizace,Vak Náchod, 2018

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vižňov Trvale bydlící - - - 267 250 234 212
Přechodně bydlící - - - 102 102 102 102
Celkem - - - 369 352 336 314

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Meziměstí 2700 2681 2641 2573 2555 2516 2482 2456 2419 2429 2387 2360 2334 2335

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vižňov - - - 228 215 200 187

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 50 47 44 41
Maximální potřeba vody m3/den - - - 59 56 52 49
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 49,51 46,54 43,58 40,61
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 37,69 35,43 33,17 30,91
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 35,45 31,65 27,85 24,05
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 2,24 2,11 1,97 1,84
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 11,82 10,55 9,29 8,02

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod – současný stav
Vižňov je zásoben pitnou vodou z vodovodu Vižňov, který vlastní a provozuje společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Vodovod zásobuje pitnou vodou obyvatele a ostatní odběratele v obci. Vodovod je zaveden do všech částí obce.
 
Základní údaje vodovod:
IČME: 5201-693693-48172928-1/2
IČPE: 5201-693693-48172928-1/2-48172928
  
Zdrojem pitné vody horní části obce Vižňov je horní pramenní zářez, ze kterého je přes sběrnou jímku s filtrační stanicí, kde probíhá odkyselování vody, plněn vodojem Vižňov s objemem 60 m3.
 
Vižňov je rozdělen na dvě tlaková pásma, horní tlakové pásmo je zásobeno vodou z jednokomorového vodojemu Vižňov 60 m3, d. v. na kótě 592,6 m n.m. a hladinou ve výšce 595,1 m.n.m. Dolní tlakové pásmo zásobí pitnou vodou dvoukomorový vodojem Vižňov s objemem 2 x 60 m3, d. v. na kótě 497,5 m n .m. a hladinou ve výšce 500 m.n.m. Z vodojemů je voda rozváděna gravitačně do spotřebiště.
 
Do vodojemu Vižňov 2 x 60 m3 vede přívodní řad z Meziměstí. Meziměstí je napojeno přivaděčem Meziměstí – Starostín na skupinový vodovod Teplice I. – Meziměstí, který je součástí skupinového vodovodu Teplice nad Metují – Meziměstí – Broumov. V současné době je tento propojovací řad uzavřen.
 
Zdrojem vody je zvodeň vázaná zejména na pásmo připovrchového rozpojení permokarbonského horninového komplexu, v daném případě na efusiva olivětínských vrstev, zde reprezentovaná horninami ryolitového komplexu (tufy – Horní zářez, ignimbrity – Dolní zářez). Hydrogeologickým fenoménem jsou tu zejména tektonické linie, místa s nesrovnatelně vyšším zvodněním, které tvoří preferované cesty podzemního odtoku. Z hydrogeologického hlediska leží lokalita v prostoru hydrogeologického rajonu 516 Dolnoslezská pánev.
 
Jímacími objekty zásobující obec Vižňov jsou zářezy (zdroje č. 9 – Horní zářez, č. 10 – Dolní zářez), které leží severně od zmíněné obce. Jímací území obou zářezů je situováno ve svazích masivu Březového kopce. Oba zářezy leží v levobřežní části údolí Vižnovského potoka. Délka a počet větví zářezů ani jejich rozmístění nejsou vzhledem ke stáří objektů přesně známy, pravděpodobně se jedná o 2 samostatné pramenní vývěry, podchycené krátkými zářezy. U obou zářezů je vybudovaná sběrná jímka. Veškerá jímaná voda odtéká ze zářezů gravitačně do vodojemu (60 m3), umístěného v údolí Vižňovského potoka při úpatí Javořích hor (tedy mimo jímací území), kam odtéká i nespotřebovaná voda. Technická dokumentace jímacích objektů není zachována. Současný technický stav jímacích objektů se jeví jako vyhovující.
 
Zhodnocení současného stavu
Kvalita vody je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která vstoupila v platnost dne 30.4.2004..
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti a vnitřních průměrů potrubí.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroj vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost a příznivou jakost vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována oxidem chloričitým.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody v roce 2030 nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme pouze běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 2 % délky vodovodní sítě za rok.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Jelikož obec Vižňov nemá vlastní náhradní zdroj pitné vody, bude v případě havárie na jednom z jímacích objektů (Horní, Dolní zářez) nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno cisternami z druhého, nepoškozeného zdroje. Jestliže nebude možné využít tohoto způsobu, bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno dovozem pitné vody cisternami z nejbližšího veřejného vodovodu s kapacitně dostatečnými zdroji, tj. ze skupinového vodovodu Teplice n. M. – Meziměstí – Broumov (profil Meziměstí, dovozová vzdálenost 3 km), nebo dovozem vody z nevyužívaného zdroje Janovičky - prameniště, pokud bude zajištěna zdravotní nezávadnost jímané vody (dovozová vzdálenost 15 km). Totéž se týká větších poruch nebo havárií na vodovodním systému. V obou případech budou pro nouzové zásobování využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vižňov - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vižňov - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
Ve Vižňově není vybudována kanalizace, využívá se zde systémů příkopů, struh a propustků.
 
Čištění odpadních vod - současný stav
Vižňov nemávybudovanou centrální ČOV. Odpadní vody jsou odváděny do DČOV a septiků s odtokem do povrchových vod a do bezodtokých jímek. Počet septiků a jímek a jejich stáří ani technický stav není znám.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Navrhované řešení
V sídelní jednotce není uvažováno vybudování soustavné kanalizační sítě s centrálními nebo lokálními způsoby likvidace odpadních vod. Z těchto důvodů navrhujeme individuální způsoby nakládání a likvidace odpadních vod, které budou řešit nakládání s OV pouze pro jednotlivé nemovitosti.
 
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě.
 
Navrhujeme rekonstrukci stávajících nepropustných jímek na vyvážení a vybudování nových jímek, doplnění stávajících septiků zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády  č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
 
Další alternativou je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV. Odpadní vody z jímek a kaly ze septiků a DČOV budou odváženy k likvidaci na ČOV Meziměstí.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Vižňov 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Vižňov - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva