Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Újezdec - CZ052.3605.5209.081078 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Lhota pod Hořičkami

Číslo obce PRVKUK 81078
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5209.081078
Kód obce 574180
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1066 (5209)
Náchod
Číslo POU
Název POU
2305
Česká Skalice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5209.081078.01 Újezdec 08107 81078

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Základní sídelní jednotka Újezdec (343 – 357 m n. m.) leží na katastrálním území Újezdec u Hořiček (681075).
 
Trvale zde žije celkem 58 obyvatel a 20 rekreantů.
 
V Újezdci je evidováno celkem 30 domů, z toho trvale obydlených je 24 a k rekreaci se využívá 6 objektů. Újezdec tvoří celek s liniově uspořádanou zástavbou, osu tvoří místní komunikace.
 
Podklady:a
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017 vodovod, kanalizace
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu,Vak Náchod, 2018

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Újezdec Trvale bydlící - - - 58 58 58 58
Přechodně bydlící - - - 20 20 20 20
Celkem - - - 78 78 78 78

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Lhota pod Hořičkami 253 275 286 285 291 297 299 301 295 302 304 303 284 275

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Újezdec - - - 58 58 58 58

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 8 8 8 8
Maximální potřeba vody m3/den - - - 9 9 9 9
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 7,86 7,86 7,86 7,86
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 7,63 7,63 7,63 7,63
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 7,63 7,63 7,63 7,63
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,23 0,23 0,23 0,23

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod - současný stav
V ZSJ Újezdec je vybudován Vodovod Lhota pod Hořičkami, který je součástí Skupinového vodovodu Hořičky. Vlastníkem a provozovatelem je společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Vodovod zásobuje pitnou vodou obyvatele a ostatní odběratele v obci.
 
Základní data vodovod:
Identifikační číslo majetkové evidence: 5209-681059-48172928-1/1
Identifikační číslo provozní evidence: 5209-681059-48172928-1/1-48172928
Počet zásobovaných trvale bydlících obyvatel: 58
 
Zásobování se děje prostřednictvím akumulace ve vodojemu Nový Dvůr o obsahu 30 m3 a s d. v. 409,66 a Hygienické zabezpečení Mezilečí (IČME: 5209-613452-48172928-2/1, IČPE: 5209-613452-48172928-2/1-48172928). Hygienické zabezpečení v Mezilečí (VDJ Proruby) probíhá dávkováním chlornanu sodného.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody z využívaného zdroje je pro stávající počet vodou zásobovaných obyvatel dostatečné.
 
Voda je jímána ze studny Hajnice. Celková vydatnost zdroje je 8 l/s. Kvalita vody je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která vstoupila v platnost dne 30.4.2004.
  
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti a vnitřních průměrů potrubí.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Navrhovaný stav
Zdroj vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost a příznivou jakost vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody v roce 2030 nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme pouze běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 2 % délky vodovodní sítě za rok.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

ZSJ Újezdec nemá vlastní náhradní zdroje pitné vody. Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou bude zajišťováno dodávkou pitné vody z vodovodu s kapacitně dostatečnými zdroji, tj. ze skupinového vodovodu Česká Skalice (profil Česká Skalice, dovozová vzdálenost 4 km), příp. dovozem vody ze zdroje Černčice vrtu LT-4 (cca 15 km). Případně mohou být využity domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Újezdec - - - 27 27 27 27

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Újezdec - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 4,08 4,08 4,08 4,08
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,03 0,03 0,03 0,03
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
V ZSJ Újezdec je jednotná gravitační kanalizace o délce 0,548 km. Vlastníkem a provozovatelem je Obec Lhota pod Hořičkami. Sídelní jednotka využívá rovněž systémů příkopů, struh a propustků.
 
Základní údaje kanalizace:
IČME: 5209-681059-00653993-3/2
IČPE: 5209-681059-00653993-3/2-00653993
Počet připojených obyvatel: 27
 
Čištění odpadních vod - současný stav
V ZSJ Újezdec není centrální ČOV. Je zde vybudovány septiky a DČOV. Odpadní voda ze septiků je vsakována. DČOV byly vybudovány v letech 1998-2018. Technický stav septiků je různý. Odpadní vody jsou svedeny do kanalizace a následně vypouštěny 1 vyústí do povrchových vod (Válovický potok č.h.p. 1‑01-02-056). Obsah bezodtokých jímek je vyvážen na ČOV Česká Skalice. Způsob čištění a likvidace odpadních vod u rekreačních objektů není znám.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Navrhované řešení
Pro sídelní jednotky dané velikosti a struktury zástavby není ekonomicky výhodné budovat soustavnou kanalizační síť s centrálními nebo lokálními způsoby likvidace odpadních vod. Z těchto důvodů navrhujeme individuální způsoby nakládání a likvidace odpadních vod, které budou řešit nakládání s OV pouze pro jednotlivé nemovitosti.
 
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě.
 
Navrhujeme rekonstrukci stávajících nepropustných jímek na vyvážení a vybudování nových jímek, doplnění stávajících septiků zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
 
Další alternativou je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV. Odpadní vody z jímek a kaly ze septiků a DČOV budou odváženy k likvidaci na ČOV Česká Skalice

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Újezdec 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Újezdec - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva