Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Jestřebí - CZ052.3605.5211.059081 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Jestřebí

Číslo obce PRVKUK 59081
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5211.059081
Kód obce 574147
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1058 (5211)
Nové Město nad Metují
Číslo POU
Název POU
2259
Nové Město nad Metují

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5211.059081.01 Jestřebí 05908 59081

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Základní sídelní jednotka Jestřebí (438 – 455 m n. m.) leží na katastrálním území Jestřebí nad Metují (659088).
 
Trvale zde žije celkem 162 obyvatel, podíl produktivních obyvatel je 61 %, mladších 15-ti let je 17 % a starších 60-ti let je 22 % obyvatel. Ve výhledu se nepředpokládá výrazné zvýšení počtu obyvatel.
 
Celkem se zde eviduje 67 domů, trvale obydlených je 59, k rekreaci slouží 8 objektů. Zástavba je soustředěna podél místních komunikací. Do roku 2030 se nepředpokládá výstavba většího charakteru.
 
V blízkosti leží PR Peklo u Nového Města nad Metují.
 
Významnější průmyslové a zemědělské podniky:
Slavonia a.s. – zemědělská výroba, pobočka

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Jestřebí Trvale bydlící - - - 162 165 170 175
Přechodně bydlící - - - 15 15 15 15
Celkem - - - 177 180 185 190

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Jestřebí 167 163 164 163 163 168 166 168 165 157 155 157 160 164 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Jestřebí - - - 162 165 170 175

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 17 17 18 18
Maximální potřeba vody m3/den - - - 20 21 22 22
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 17,01 17,47 17,92 18,38
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 14,96 15,36 15,76 16,16
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 14,96 15,36 15,76 16,16
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 2,05 2,10 2,16 2,21

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod – současný stav
Jestřebí je zásobeno pitnou vodou z vodovodu Jestřebí o délce 4,038 km,  který je součástí skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice, konkrétně provozního celku Náchod – Bohuslavice (viz Technická zpráva). Vodovod vlastní a provozuje společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
 
Základní data vodovod:
Identifikační číslo majetkové evidence: 5211-659088-48172928-1/1
Identifikační číslo provozní evidence: 5211-659088-48172928-1/1-48172928
Název obce: Jestřebí
Počet zásobovaných trvale bydlících obyvatel: 162
Počet zásobovaných rekreantů: počet není znám
Počet přípojek: 99
Počet vodoměrů: 98
 
Vodovod Jestřebí je zásoben vodou z I. tlakového pásma vodovodu Nové Město nad Metují, která je přes čerpací stanici dopravena do akumulace ve vodojemu Jestřebí 250 m3 s d.v. 466,5 m n. m. Z vodojemu je přiváděcím řadem zásobena rozvodná vodovodní síť v obci.
 
Individuální zásobování vodou
Celkem 20 rekreantů je zásobeno z domovních studní. Jedná se o místní osadu Peklo, která je od vlastní obce vzdálena asi 5 km.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody v jímacích objektech je pro stávající i výhledový počet obyvatel dostatečné.
 
Voda je zajištěna ze skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice. Skupinový vodovod je zásoben pitnou vodou ze zdrojové oblasti polické pánve, z vrtů VS-5, VS13 a VS-15, ze kterých je voda akumulována ve vodojemu Teplice n. M. 3000 m3 . Z vodojemu Teplice n. M. 3000 m3 (d.v. 569 m n. m.) je vedena hlavní trasa vodovodu do vodojemu Vysoká Srbská 1500 m3  (d.v. 495,5 m n. m).  Kromě přívodu z VDJ Teplice 3000 m3 je vodojem Vysoká Srbská 1500 m3 dále plněn z vrtů Nízká Srbská NV-11 a Nízká Srbská NV-12 a také z akumulace přečerpávací stanice Vysoká Srbská o obsahu 650 m3 , kam je přiváděna voda ze zdrojů Machovská studna, vrty Petrovičky V-15, NV-15 s NV-15a. Z vodojemu Vysoká Srbská je trasa hlavního zásobovacího a přiváděcího řadu vedena mezi obcemi Hronov a Žďárky do Náchodu a přes Náchod do vodojemu Vysokov 1000 m3 s d.v. 429,0 m n. m.
Celková vydatnost zdrojů je 200 l/s.
Hygienické zabezpečení probíhá dávkováním oxidu chloričitého ve Vysoká Srbské a v Teplicích n. Metují.
Kvalita vody je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která vstoupila v platnost dne 30.4.2004.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti a vnitřních průměrů potrubí.
 
Požární voda bude vždy řešena dohodou mezí obcí a vlastníkem vodovodního řadu. Požární řád musí být odsouhlasen provozovatelem vodovodního řadu.
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroj vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost a příznivou jakost vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.

Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována oxidem chloričitým.

Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.

Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody v roce 2015 nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.

Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme pouze běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 2 % délky vodovodní sítě za rok.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na některém z jímacích objektů skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod - Bohuslavice je možné využít pro nouzové zásobování připojených obyvatel ostatní (nepoškozené) zdroje. V případě větších poruch nebo havárií na jednom z vodovodních systémů bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno dovozem pitné vody z nejbližší obce s fungujícím vodovodním systémem, nebo dovozem vody z nevyužívaného zdroje Nový Hrádek – zářezy, pokud bude zabezpečena jeho zdravotní nezávadnost (dovozová vzdálenost 10 km). V obou případech budou pro nouzové zásobování využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Jestřebí - - - 162 165 170 175

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Jestřebí - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 27,85 28,59 29,34 30,08
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,29 0,29 0,30 0,31
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
V Jestřebí je vybudovaná jednotná kanalizace. Jedná se o několik kanalizačních stok DN 300 – 400, ze kterých jsou odpadní vody vypouštěny 1 vyústí do Libchyňského potoka (č.h.p. 1-01-03-046) a další do místní vodoteče Hadinka (č.h.p. 1-01-03-045). Kanalizací jsou odváděny splaškové a dešťové vody včetně meliorace. Vlastníkem a provozovatelem kanalizace je Obec Jestřebí.
 
Základní data kanalizace:
Vybrané údaje majetkové evidence: 5211-659088-00272744-3/1, 5211-659088-00272744-3/1
Vybrané údaje provozní evidence: 5211-659088-00272744-3/1-00272744, 5211-659088-00272744-3/2-00272744
Typ stokové sítě: stávající jednotná kanalizace gravitační
délka jednotné kanalizace celkem: 2219 m
Přípojky celkem: 60 ks
 
 
 
Čištění odpadních vod - současný stav
Jestřebí nemá centrální ČOV. Produkované odpadní vody jsou do kanalizace svedeny převážně přes septiky u jednotlivých nemovitostí (napojeno 162 obyvatel). Do kanalizace je také zaústěn odtok z 3 DČOV (napojeni 12 obyvatel). Odpadní vody od ostatních obyvatel a rekreantů jsou akumulovány v jímkách.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Obec má z roku 1993 zpracovanou studii Čistírna odpadních vod a kanalizace v obci Jestřebí, kde je navržena výstavba čistírny odpadních vod OXICLAR pro potřeby obyvatelstva i pro čištění odpadních vod z místního zemědělského družstva. Navržena je technologie metodou nízko zatěžovaného kalu s komplexním procesem čištění.
 
Navrhované řešení
Pro sídelní jednotku dané velikosti a struktury zástavby není ekonomicky výhodné budovat soustavnou kanalizační síť s centrálními nebo lokálními způsoby likvidace odpadních vod. Z těchto důvodů navrhujeme individuální způsoby nakládání a likvidace odpadních vod, které budou řešit nakládání s OV pouze pro jednotlivé nemovitosti.
 
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě.
 
Do roku 2030 se předpokládá likvidace odpadních vod individuálním způsobem na rekonstruovaných stávajících nepropustných jímkách na vyvážení a v nově vybudovaných jímkách, ve stávajících septicích doplněných zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905, Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. Další alternativou je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV. Odpadní vody z jímek a kaly ze septiků a DČOV budou odváženy k likvidaci na ČOV Nové Město nad Metují.
 
V cílovém roce 2030 bude počet stávajících a nově napojených obyvatel:
 
na jednotnou kanalizaci 175
na ČOV 0
na DČOV a septiky se zemním filtrem 175
na jímky 0

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Jestřebí 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Jestřebí - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva