Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Jakubské Předměstí - CZ052.3605.5206.057347 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Jaroměř

Číslo obce PRVKUK 57347
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5206.057347
Kód obce 574121
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1040 (5206)
Jaroměř
Číslo POU
Název POU
2241
Jaroměř

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5206.057347.01 Jakubské Předměstí 05734 57347

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Místní část (čtvrť) Jakubské Předměstí (250 - 276 m n. m.) leží na katastrálním území Jaroměř (657336) a zahrnuje spolu s Pražským Předměstím převážně nejobydlenější část města.
Jakubské Předměstí je součástí města Jaroměř.
Součástí Jakubského Předměstí je i Jaroměřský rybník. Na jihovýchodě je Jakubské Předměstí ohraničeno tokem Úpa (č.h.p. 1-01-02-059).
 
Trvale zde žije celkem 1 748 obyvatel.
 
Jakubské Předměstí leží v CHOPAV Východočeská křída.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2017, 2018 vodovod a kanalizace
Kanalizační řád kanalizace Jaroměř (IKKO Hradec Králové, s.r.o., 08/2017)
Informace provozovatele vodovodu a kanalizace
Informace Města Jaroměř
Informace Dobrovolného svazku obcí Jaroměřsko

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Jakubské Předměstí Trvale bydlící - - - 1 748 1 740 1 740 1 730
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 1 748 1 740 1 740 1 730

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Jaroměř 12770 12640 12618 12678 12594 12475 12489 12442 12424 12433 12378 12324 12260 12628

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Jakubské Předměstí - - - 1 748 1 740 1 730 1 730

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 376 375 373 372
Maximální potřeba vody m3/den - - - 451 450 448 447
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 376,00 374,71 373,42 372,13
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 262,05 261,15 260,25 259,35
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 188,40 187,75 187,11 186,46
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 73,65 73,40 73,14 72,89
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 113,95 113,56 113,17 112,78

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod – současný stav
Čtvrť Jaroměře Jakubské Předměstí je zásobena pitnou vodou z vodovodu Jaroměř, který je zaveden do všech částí. Vodovod vlastní Město Jaroměř a provozuje jej společnost Městské vodovody a kanalizace Jaroměř s.r.o.
 
Počet zásobovaných trvale bydlících obyvatel: 1 748
Vzhledem k lokalizaci Pražského Předměstí v centru města a vzhledem k hustotě obyvatelstva se dá předpokládat, že do Jakubského Předměstí je voda dopravována ze všech zdrojů SV Jaroměř.
Zhodnocení současného stavu podrobněji viz karta Jaroměř.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech nezabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody, podrobněji viz karta Jaroměř.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti, vnitřních průměrů potrubí a zajištění požárního odběru.
 
Objekty vodovodu jsou napojeny na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroj vody
S ohledem na pokles hladin ve všech vrtech SV Jaroměř navrhujeme vybudování nového vrtu - podrobněji viz karta Jaroměř.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody zabezpečována chlorací.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
V důsledku nedostatečné minimálně 60 % zabezpečenosti maximální denní potřeby vody navrhujeme přístavbu další komory zemního vodojemu, podrobněji viz karta Jaroměř.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme pouze běžné opravy, resp. zkapacitnění některých úseků vodovodní sítě - podrobněji viz karta Jaroměř. Na vodovodní síť je možno napojovat nové odběratele podle potřeby rozvoje místní části (čtvrti).

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na některém z jímacích objektů skupinového vodovodu Jaroměř bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno ostatními (nepoškozenými) zdroji. V případě větších poruch nebo havárií na vodovodním systému bude nouzové zásobování připojených obyvatel pitnou vodou zajištěno dodávkou pitné vody z nejbližšího místa s fungující dodávkou pitné vody nebo z vrtu J-1 Starý Ples (dovozová vzdálenost cca 3 km). V obou případech budou pro nouzové zásobování využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Jakubské Předměstí - - - 1 737 1 720 1 720 1 720

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Jakubské Předměstí - - - 1 737 1 720 1 710 1 720

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 166,75 166,21 165,66 165,12
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 104,22 103,88 103,54 103,20
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 63,64 63,43 63,22 63,01
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 25,46 25,38 25,29 25,21

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Ve čtvrti Jakubské Předměstí je vybudovaná jednotná soustavná kanalizace.
Tuto (severní) část města odvodňuje hlavní kmenová stoka A, která je odvedena až na ČOV.
Do kanalizace jsou odvedeny jak splaškové, tak i dešťové vody.
Větší část kanalizace je v majetku Města Jaroměř a provozuje ji Mě VAK s.r.o. Jaroměř.
 
Část kanalizační sítě v ulicích Do Končin a V Hruštičkách je v majetku a správě DSO Jaroměřsko. Do koncové šachty ulice V Hruštičkách jsou zaústěné splaškové odpadní vody z Dolan a Čáslavek.
 
Informace o stávající ČOV viz karta Jaroměř.
 

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Stávající gravitační kanalizace ve čtvrti Jakubské Předměstí odvádí splaškové vody od téměř všech obyvatel této čtvrti.
S ohledem na skutečnost, že kanalizace je vybudována téměř ve všech ulicích, předpokládá v návrhovém období její rozšíření pouze v případě výstavby nových objektů na doposud nezastavěných plochách a nebo v místech stávajících budov - brownfield.
V případě rozšíření kanalizace pro novou zástavbu doporučujeme realizovat oddílnou splaškovou kanalizaci z důvodu eliminace dalších dešťových vod do systému.
U stávající kanalizace se uvažuje pouze běžná údržba s cílem dosažení maximální efektivity provozu kanalizace a prodloužení její životnosti.
V budoucnu doporučujeme zaměřit pozornost na maximální omezení odtoku srážkových vod do kanalizačního systému ať už budováním retencí nebo vsakovacích objektů - doporučujeme toto prosazovat v souladu se současnou právní úpravou u všech nově budovaných nebo opravovaných objektů - viz § 5 zákona o vodách a zákonů souvisejících.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Jakubské Předměstí 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Jakubské Předměstí - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva