Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Chlístov - CZ052.3605.5209.045292 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Hořičky

Číslo obce PRVKUK 45292
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5209.045292
Kód obce 574074
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1066 (5209)
Náchod
Číslo POU
Název POU
2305
Česká Skalice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5209.045292.01 Chlístov 04529 45292

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Základní sídelní jednotka Chlístov (440 m n. m.) leží na katastrálním území Chlístov u Hořiček (645290).
  
Trvale zde žije celkem 67 obyvatel a 36 rekreantů. 62 % obyvatel je v produktivním věku, 20 % podíl na skladbě obyvatel mají mladší 15-ti let a 18 % obyvatel je postproduktivního věku. V Chlístově je evidováno celkem 45 domů, z toho obydlených je 35, k rekreaci jich slouží 10. Zástavba je radiokoncentricky uspořádaná. Protéká tudy Válovický potok se svými bezejmennými přítoky.  
 
Nachází se zde Zemědělské družstvo Dolany, středisko Hořičky - rostlinná a živočišná výroba, mechanizační středisko a dřevovýroba – 60 zaměstnanců.
 
V obci se nepředpokládá nová výstavba většího rozsahu.

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Chlístov Trvale bydlící - - - 67 67 67 67
Přechodně bydlící - - - 36 36 36 36
Celkem - - - 103 103 103 103

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Hořičky 517 534 536 540 539 544 547 553 551 566 560 579 573 582

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Chlístov - - - 67 67 67 67

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 9 9 9 9
Maximální potřeba vody m3/den - - - 10 10 10 10
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 11,82 11,82 11,82 11,82
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 9,01 9,01 9,01 9,01
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 9,01 9,01 9,01 9,01
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 2,82 2,82 2,82 2,82

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod – současný stav
V Obci Hořičky, v místní části Chlístov je vybudován Vodovod Hořičky, který je součástí Skupinového vodovodu Hořičky (viz Technická zpráva). Vlastníkem a provozovatelem vodovodu je společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Vodovod zásobuje pitnou vodou obyvatele a ostatní odběratele v obci Hořičky.
 
Počet zásobovaných trvale bydlících obyvatel: 67
Počet zásobovaných rekreantů: 36
Počet vodovodních přípojek: 45
 
Zásobování Vodovodu Hořičky se děje přes akumulaci ve vodojemu Proruby o objemu 250 m3 s d. v. 495,0 m n.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody z využívaného zdroje je pro stávající počet vodou zásobovaných obyvatel dostatečné.
 
Kvalita vody je po hygienickém zabezpečení chlornanem sodným v úpravně vody (Hygienické zabezpečení Mezilečí) v souladu s vyhláškou MZdr. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly, která nabyla účinnosti dne 1. 5. 2004.
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti, vnitřních průměrů potrubí.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroj vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost zdroje vody a příznivou jakost vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována chlorací.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme pouze běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 2 % délky vodovodní sítě za rok.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Obec Hořičky nemá vlastní náhradní zdroje pitné vody. Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou bude zajišťováno dodávkou pitné vody z vodovodu s kapacitně dostatečnými zdroji, tj. ze skupinového vodovodu Česká Skalice (dovozová vzdálenost 7 km), příp. dovozem vody ze zdroje Černčice vrtu LT-4 (cca 16 km). Ve všech případech mohou být využity domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Chlístov - - - 60 60 60 60

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Chlístov - - - 60 60 60 60

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 6,90 7,61 8,31 9,02
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,32 0,34 0,36 0,38
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
V roce 2014 proběhla v obci výstavba jednotné kanalizace zakončené mechanicko-biologickou obecní ČOV s kapacitou 350 EO. Celkem je v obci 4.9 km gravitační jednotné kanalizace, 3 ks čerpacích stanic odpadních vod a 0.69 km kanalizačních výtlačných řadů. Vlastníkem a provozovatelem kanalizace je Obec Hořičky.
 
Jednotná gravitační kanalizace celkem: 4,900 km
Mechanicko-bilologická ČOV s kapacitou 350 EO umístěná v k.ú. Chlístov u Hořiček
Rok uvedení do provozu: 2014
Napojených trvalých obyvatel: 310
Napojených rekreantů: 60
 
 
Čištění odpadních vod - současný stav
V Obci Hořičky je obecní ČOV s kapacitou 350 EO. Dále jsou odpadní vody z 33 bezodtokých jímek (60 trvale bydlících obyvatel a 72 rekreantů) jsou vyváženy na ČOV. Stáří a technický stav jímek je různý. Z 5 DČOV (23 trvale bydlících obyvatel, 17 rekreantů) jsou svedeny do recipientu bezejmeného přítoku Litobořského potoka č.h.p. 1-01-02-051. Recipientem pro obecní ČOV je Valovický potok č.h.p. 1-01-02-0560.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Obecní Hořičky má vybudován systém jednotné kanalizace zakončený obecní ČOV. Systém odkanalizování se nebude v budoucnu měnit.
 
Stávající kanalizace bude rozšířena napojením nových lokalit s odvedením odpadních vod k čištění na obecní ČOV. Aktuálně obec připravuje napojení lokality s přibližně 40 EO.
 
U odlehlých lokalit se nadále předpokládá likvidace odpadních vod individuálním způsobem na stávajících jímkách na vyvážení, ve stávajících septicích a domovních čistírnách odpadních vod.
 
Odpadní vody z jímek a kaly ze septiků a DČOV budou odváženy k likvidaci na ČOV Česká Skalice.
 
V cílovém roce 2030 bude počet stávajících a nově napojených obyvatel:
 
na ČOV 370
na DČOV a septiky se zemním filtrem 40
na jímky 135

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Chlístov 6 000,0 0,0 6 000,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Chlístov - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva