Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Janovičky - CZ052.3605.5201.038628 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Heřmánkovice

Číslo obce PRVKUK 38628
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5201.038628
Kód obce 574058
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1031 (5201)
Broumov
Číslo POU
Název POU
2224
Broumov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5201.038628.01 Janovičky 03862 38628

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Základní sídelní jednotka Janovičky (546 – 620 m n. m.) leží na katastrálním území Janovičky u Broumova (638625).
 
Trvale zde žije 16 obyvatel. Eviduje se zde celkem 56 domů, k rekreaci jich slouží 52. V Janovičkách se nachází restaurace a další 4 ubytovací zařízení. Celkový počet rekreantů je asi 140. Sídelní zástavba je soustředěna podél místní komunikace. ZSJ má liniový tvar a leží v CHKO Broumovsko.
 
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017 vodovod
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu,Vak Náchod, 2018
lnformace OÚ Heřmánkovice
Seznam odběru Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
Nástin přístupu k řešení likvidace znečištění odpadních vod na Broumovsku -povodí Stěnava - ECOFLUID spol. s r. o.
Studie spádových poměrů ECOFLUID spol. s r.o.
Studie odtokových poměrů Benešovského potoka - ECOFLUID spol. s r. o.

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Janovičky Trvale bydlící - - - 16 16 16 16
Přechodně bydlící - - - 140 140 140 140
Celkem - - - 156 156 156 156

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Heřmánkovice 489 485 488 478 482 481 493 498 495 495 501 495 472 469 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Janovičky - - - 16 16 16 16

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 15 15 15 15
Maximální potřeba vody m3/den - - - 17 17 17 17
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 14,53 14,53 14,53 14,53
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 12,29 12,29 12,29 12,29
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 12,29 12,29 12,29 12,29
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 2,24 2,24 2,24 2,24

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod – současný stav
ZSJ Janovičky jsou zásobeny z vodovodu Janovičky o délce 2,546 km, který je napojen na skupinový vodovod Teplice II. – Meziměstí, který je součástí skupinového vodovodu Teplice nad Metují – Meziměstí – Broumov. Vodovod Janovičky vlastní a provozuje společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Vodovod je zaveden do všech částí obce a zásobí pitnou vodou obyvatele a ostatní odběratele v obci.
 
VÚME:5201-638625-48172928-1/1
VÚPE:5201-638625-48172928-1/1-48172928
Počet zásobovaných trvale bydlících obyvatel: 16
 
Voda je do VDJ Janovičky 30 m3 d. v. 628 m n. m. dopravována přečerpáním z vodojemu Benešov 90 m3 d. v. 440,3 m n. m., který je zásoben vodou z vodojemu Broumov 2 x 650 m3 Spořilov – v ráji. Pitná voda je do spotřebiště přivedena rozvodnými řady z vodojemu.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody v jímacích objektech je pro stávající i výhledový počet obyvatel dostatečné.
 
Voda je zajištěna ze skupinového vodovodu Teplice II – Broumov. Skupinový vodovod je zásoben pitnou vodou, jímanou z vodních zdrojů Polické pánve. Jsou to vrty VS-5, VS-13, VS-15, ze který je voda akumulována ve vodojemu 2×250 m3 Teplice n. M. na kótě 517,6 m n. m., který je plněn přes vodojem Teplice n. M. 3000 m3 na kótě 569,0 m n. m. Trasa přivaděče Broumov končí v hlavním vodojemu pro Broumov a připojené obce – ve VDJ Spořilov – v ráji 2× 650 m3 na kótě 470,0 m n. m., z něj je voda dopravována do vodojemu Broumov 600 m3 na kótě 425,4 m n. m. a přes redukční ventil osazený v šachtě do vodojemu Benešov 90 m3 na kótě 440,3 m n. m. a přečerpáním z tohoto vodojemu do VDJ Janovičky 30 m3 d. v. 628 m n. m, ze kterého je zásobena ZSJ.
 
Hygienické zabezpečení probíhá dávkováním oxidu chlorného v úpravně vody Teplice-čerpací stanice, VS-5, Zabezpečení ClO2 (IČME: 5201-766321-48172928-2/1, IČPE: 5201-766321-48172928-2/1-48172928) a následně dochlorací chlornanem sodným v odsouhlasených vodojemech a čerpacích stanicích.
 
Kvalita vody je po hygienickém zabezpečení v souladu s vyhláškou  č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu teplou vodu a četnost a rozsah její kontroly, která nabyla účinnosti dne 30. 4. 2004.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti a vnitřních průměrů potrubí.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroj vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost a příznivou jakost vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována chlorací chlornanem sodným.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody v roce 2030 nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme pouze běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 2 % délky vodovodní sítě za rok.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na některém z jímacích objektů skupinového vodovodu Teplice n. M. – Meziměstí – Broumov, konkrétně jeho části Teplice II – Meziměstí, bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno ostatními nepoškozenými zdroji. V případě větších poruch nebo havárií na vodovodním systému bude nouzové zásobování připojených obyvatel pitnou vodou zajištěno dodávkou pitné vody z nejbližšího veřejného vodovodu s kapacitně dostatečnými zdroji, tj. ze skupinového vodovodu Teplice n. M. – Meziměstí – Broumov, konkrétně jeho části Teplice II – Broumov (profil Broumov, dovozová vzdálenost 6 km) nebo z nevyužívaného zdroje Janovičky – pramenná jímka (dovozová vzdálenost cca 1,5 km). Ve všech případech budou pro nouzové zásobování využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Janovičky - - - 0 0 0 16

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Janovičky - - - 0 0 0 16

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
V Janovičkách není vybudovaná veřejná kanalizace. Obec využívá systémů příkopů, struh a propustků.
 
Čištění odpadních vod - současný stav
Obec nemá centrální ČOV. Odpadní vody odvádí do 36 ks bezodtokých jímek všichni bydlící obyvatelé, rekreanti i rekreační zařízení s vyjímkou rekreačního tábora. Na horním konci obce jsou restaurace a ubytovny, na spodním konci je ubytovna a rekreační tábor. Restaurace mají jímky na vyvážení, rekreační tábor má vlastní ČOV se vsakem do svahu ke Kravskérnu potoku. Jímky se vyváží na ČOV Broumov.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Navrhované řešení
Morfologie m. č., horninové prostředí a uspořádání zástavby umožňuje aplikovat odkanalizování kombinované s převahou centrálního. Kombinace trvalých znečišťovatelů (restaurace, ubytovny, trvalý obyvatelé a rekreanti) by umožnila funkci mechanickobiologické ČOV), oddílná gravitační splašková kanalizace předpokládá vedení podél místní komunikace s pravostrannou přípojkou svažitou od st. hranice k místní komunikaci.
 
V m.č. Janovičky je plánována výstavba hlavní stoky DN 300 délky 850m a vedlejší stoky DN 250 v délce 130m do ní připojené. Bude odvádět OV z 56 domovních přípojek na KČOV velikosti 75 EO. Přečištěná voda bude odváděna do Svinského potoka (IDVT 10185651), čistírenský kal bude likvidován na městské ČOV Broumov. Celková výše investic dle metodického pokynu Mze č.j. 401/2010-150000 je 4,745 mil. Kč. Obec předpokládá realizaci po r. 2025 poté, co získá veřejnou podporu.
 
Do doby realizace navrhujeme rekonstrukci stávajících nepropustných jímek na vyvážení a vybudování nových jímek, doplnění stávajících septiků zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry  splňovat nařízení vlády č. 401/2015 Sb.
Další alternativou je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV. Odpadní vody z jímek a kaly ze septiků a DČOV budou odváženy k likvidaci na ČOV Broumov.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Janovičky 0,0 4 744,6 4 744,6

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Janovičky - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva