Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Královec - CZ052.3610.5214.002763 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Královec

Číslo obce PRVKUK 2763
Kód obce PRVKUK CZ052.3610.5214.002763
Kód obce 530808
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1210 (5214)
Trutnov
Číslo POU
Název POU
2585
Žacléř

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3610.5214.002763.01 Královec 00276 2763

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Královec (515 - 540 m n.m.) je obec s velmi rozptýlenou  zástavbou, kde počet přechodných návštěvníků dosahuje necelé poloviny počtu trvale bydlících obyvatel.
Nad obcí jsou PHO I. a II. vnitřního a vnějšího stupně veřejných zdrojů pitné vody.
Obcí protéká Černý potok, který pokračuje přes státní hranice do Polska.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
ÚP 2/2010
informace od obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Královec Trvale bydlící - - - 172 190 190 190
Přechodně bydlící - - - 60 60 60 60
Celkem - - - 232 250 250 250

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Královec 182 184 189 189 187 191 193 188 195 190 192 186 189 194 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Královec - - - 208 210 210 210

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 88 88 89 89
Maximální potřeba vody m3/den - - - 132 133 133 133
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 88,15 88,43 88,72 89,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 18,87 18,93 18,99 19,05
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 18,21 18,27 18,33 18,39
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,66 0,66 0,66 0,67
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 69,28 69,50 69,72 69,95

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Královec má místní vodovod, ze kterého je zásobeno veškeré trvale bydlící obyvatelstvo a více než polovina přechodných obyvatel. Vlastníkem a provozovatelem vodovodu je obec Královec. Vodovodní rozvody z PE potrubí byly vybudovány v 90.letech 20.století a do roku 2001 byly dokončeny i vodovodní přípojky pro všechny nemovitosti.
Zdrojem pitné vody pro obec je jímací štola U Pramene. Štola je 44,8 m dlouhá, do provozu byla uvedena v roce
1956. Na konci 90.let bylo provedeno její technické zabezpečení. Zdroj má průměrnou vydatnost 1,3 l/s a maximální 3,0 l/s. Ze zdroje voda gravitačně natéká do vodojemu Královec.
Vodojem Královec – původní zemní jednokomorový vodojem o objemu 50 m3 (561,0/556,50 m n.m.) z roku 1980 byl na konci 90.let doplněn o další akumulaci o objemu 80 m3 (561,0/556,50 m n.m.). Stávající celková akumulace je 130 m3. Voda je ve vodojemu Královec hygienicky zabezpečována chlorováním. Z vodojemu je pitná voda gravitačně vedena zásobním řadem DN 150 do vodovodní sítě a ke spotřebitelům v obci Královec.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Na vodovodu bude prováděna běžná údržba. Nově zastavěné lokality budou napojeny prodloužením stávajících řadů.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Obec Královec nemá vlastní náhradní zdroje pitné vody. Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou (15 l/os.den) bude řešeno jejím dovozem:
v případě místní havárie bude pitná voda dovážena z nejbližšího veřejného vodovodu s dostatečně kapacitními zdroji, tj. z města Žacléř.
v případě havárie postihující rozsáhlejší území bude náhradním zdrojem pitné vody vrtaná studna V3 na katastru obce Velké Svatoňovice.
V obou případech budou pro nouzové zásobení využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

Zásobování užitkovou vodou bude řešeno podle havarijní situace – odběrem z individuelních zdrojů, odběrem z vodotečí, příp. dodávkou užitkové vody vodovodním rozvodem.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Královec - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Královec - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 18,16 18,74 19,31 19,89
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 11,36 11,72 12,08 12,44
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec Královec nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody obce jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, které jsou vyváženy na ČOV Žacléř - Bobr, v septicích s přepadem do povrchových vod nebo do trativodů a v lokálních čistírnách s odtokem do povrchových vod.
Penzion má vlastní biokontaktorovou čistírnu odpadních vod, při rekonstrukci celnice byla postavena ČOV pro obě budovy celnice (pro českou i polskou stranu) a napojen byl i bytový dům (4 byty). U dvou obecních bytových domů (celkem 6 bytových jednotek) byly za stávající septiky zařazeny biofiltry na dočištění.
Dešťové vody jsou z obce systémem příkopů, struh a propustků do Černého potoka.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Likvidace odpadních vod z obce Královec bude řešena individuelním způsobem s využitím domovních čistíren a žump. Žumpy budou používány pouze v případech, kdy není k dispozici vhodný recipient a kdy hydrogeologický
posudek neumožní vypouštění vyčištěných odpadních vod z domovních čistíren do vod podzemních. U rekreačních objektů budou upřednostňovány septiky se zemním filtrem.
 
Výhledově je možné uvažovat s výstavbou oddílné splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod pro zástavbu kolem státní silnice na hranice.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Královec 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Královec - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva