Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Dolní Radechová - CZ052.3605.5209.030066 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Dolní Radechová

Číslo obce PRVKUK 30066
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5209.030066
Kód obce 574023
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1066 (5209)
Náchod
Číslo POU
Název POU
2267
Náchod

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5209.030066.01 Dolní Radechová 03006 30066

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Dolní Radechová (357 – 371 m n. m.) leží na katastrálním území Dolní Radechová (630063).
 
Trvale zde žije celkem 763 obyvatel, počet rekreantů není znám.
 
V Dolní Radechové je evidováno celkem 290 domů, z toho trvale obydlených je 205, k rekreaci se využívá 20 objektů. Zástavba je rozmístěna podél silnice 1. třídy, celkově má obec liniový tvar. Územím obce protéká potok Radechovka, levostranný přítok Metuje. Na jejím toku se nachází Podborný rybník (Velký rybník).
 
Postupně probíhá výstavba cca 20-ti rodinných domků, předpokládaný termín realizace v letech 2018-2030.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017-vodovod, kanalizace
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu,Vak Náchod, 2018
Kanalizace – Hlubočky, Dolní Radechová, realizace 2018
Kanalizace – „Červeňák“, Dolní Radechová, realizace 2020

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dolní Radechová Trvale bydlící - - - 763 780 800 820
Přechodně bydlící - - - 40 40 40 40
Celkem - - - 803 820 840 860

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Dolní Radechová 759 800 800 789 792 789 784 761 769 768 772 776 747 754 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dolní Radechová - - - 72 89 109 820

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 3 14 25 36
Maximální potřeba vody m3/den - - - 4 17 30 43
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 3,15 14,07 24,99 35,91
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 3,15 14,07 24,99 35,91
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 3,15 14,07 24,99 35,91
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod - současný stav
V Dolní Radechové je vybudován vodovodní řad o délce 1,502 km, který je napojen na vodovod Náchod. Vlastníkem a provozovatelem vodovodu je společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Vodovod je napojen na skupinový vodovod Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice, provozní část Náchod.
 
Základní údaje vodovod:
IČME: 5209-630063-48172928-1/1
IČPE: 5209-630063-48172928-1/1-48172928
Počet zásobovaných trvale bydlících obyvatel: 72
 
Voda je dodávána do rozvodného řadu z vodojemu Kašparák 1 000 m3 s d. v. 416,0 m n. m., kam je voda dopravována z vodojemu Vysoká Srbská 1 500 m3 s d. v. 495,60 m n.m.
 
Individuální zásobování vodou
Obyvatelé nenapojení na vodovod využívají vodu z domovních studní z betonových skruží do průměru 1000–1200 mm a o hloubce 4-6 m. Využívána je zvodeň připovrchového rozpojení puklin hnědočervených jemnozrnných až hrubozrnných pískovců, slepenců trutnovského souvrství, ale i kvartérní zvodeň v rámci hydrogeologického rajónu 515 Podkrkonošská pánev.
 
Zhodnocení současného stavu
Voda je zajištěna ze skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice. Skupinový vodovod je zásoben pitnou vodou ze zdrojové oblasti polické pánve, z vrtů VS-5, VS13 a VS-15, ze kterých je voda akumulována ve vodojemu Teplice n. M. 3000 m3 . Z vodojemu Teplice n. M. 3000 m3 (d.v. 569 m n. m.) je vedena hlavní trasa vodovodu do vodojemu Vysoká Srbská 1500 m3  (d.v. 495,5 m n. m).  Kromě přívodu z VDJ Teplice 3000 m3 je vodojem Vysoká Srbská 1500 m3 dále plněn z vrtů Nízká Srbská NV-11 a Nízká Srbská NV-12 a také z akumulace přečerpávací stanice Vysoká Srbská o obsahu 650 m3 , kam je přiváděna voda ze zdrojů Machovská studna, vrty Petrovičky V-15, NV-15 s NV-15a. Z vodojemu Vysoká Srbská je trasa hlavního zásobovacího a přiváděcího řadu vedena mezi obcemi Hronov a Žďárky do Náchoda.
Hygienické zabezpečení probíhá dávkováním oxidu chloričitého ve Vysoká Srbské a v Teplicích n. Metují.
Kvalita vody je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která vstoupila v platnost dne 30.4.2004.
 
Množství vody ve studnách jen z části pokrývá skutečné potřeby. Kvalita vody neodpovídá zvýšeným obsahem dusičnanů a bakteriologickým znečištěním vyhlášce č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která vstoupila v platnost dne 30.4.2004.
 
Množství vody dodávané do obce skupinovým vodovodem Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice, provozní část Náchod je dostatečné.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti a vnitřních průměrů potrubí.
 
Požární voda bude vždy řešena dohodou mezí obcí a vlastníkem vodovodního řadu. Požární řád musí být odsouhlasen provozovatelem vodovodního řadu.
 
Vodovod není zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Obec si přeje rozšíření vodovodní sítě. Navrhujeme vybudování rozšíření vodovodní sítě se zavedením vodovodních řadů navržených podle vyhlášky 428/2001 Sb. § 15 a ČSN 75 5401 do všech částí obce Dolní Radechová o celkové délce řadů 5,5 km. Celková investice dle Metodického pokynu Mze č. 401/2010-15000 je 11,220 mil. Kč.
 
Navrhované řešení
Zdroj vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost a příznivou jakost vody ve skupinovém vodovodu Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice, provozní část Náchod nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu. Individuálně zásobované obyvatele navrhujeme napojit přes novou rozvodnou síť na tento vodovod.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve skupinovém vodovodu Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována oxidem chloričitým.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody v roce 2030 nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Vodovodní síť
Navrhujeme vybudování rozšíření vodovodní sítě se zavedením vodovodních řadů do všech částí obce Dolní Radechová.
 

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na některém z jímacích objektů skupinového vodovodu Teplice n. M. –Náchod – Bohuslavice bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno ostatními nepoškozenými zdroji (vodovod je zaveden do části obce). V případě větší havárie na vodovodním systému bude nouzové zásobování zajišťováno dovozem vody z nejbližšího vhodného místa nepoškozeného vodovodu, příp. dovozem vody ze zdroje Petrovičky vrtu NV-15 (cca 13 km). Pro nouzové zásobování budou využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dolní Radechová - - - 683 703 720 730

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dolní Radechová - - - 683 703 720 730

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 56,02 57,30 58,59 59,87
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
V obci je vybudováno 5,614 km gravitační oddílné splaškové kanalizace. Vlastníkem a provozovatelem kanalizace jsou Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
 
Základní údaje kanalizace:
IČME: 5209-630063-48172928-3/1
IČPE: 5209-630063-48172928-3/1-48172928
Počet napojených trvalých obyvatel: 683
  
Produkované odpadní vody jsou do kanalizační sítě svedeny z jednotlivých nemovitostí a dále odváděny hlavní stokou J a následně stokou A na ČOV Náchod-Bražec.  
V obci je pro odvod dešťové vody využívána dešťová kanalizace i systémů příkopů, struh a propustků.
 
Čištění odpadních vod - současný stav
V obci není vybudována centrální ČOV. Kanalizace je svedena na Městskou ČOV Náchod. ČOV Náchod- Bražec (IČME: 5209-701343-48172928-4/1, IČPE: 5209-701343-48172928-4/1-48172928) je mechanicko-biologická ČOV o projektované kapacitě 45990 EO. Odpadní vody jsou vypouštěny do toku Metuje, ID 412105.
Odpadní vody z nemovitostí nenapojených na kanalizaci jsou likvidovány ve  DČOV a  septicích odtokem do recipientu, kterým je potok Radechovka č.h.p. 1- 01-03-040. Odpadní vody ze bezodtokých jímek jsou odváženy na 8 km vzdálenou ČOV Náchod. Jímky a septiky byly vybudovány v 70 – 80tých letech 20. stol., DČOV byly postaveny po roce 2000.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Navrhované řešení
Je plánováno je rozšíření sítě splaškové a dešťové kanalizace v délce 160 m DN 250 s dokončením prací v roce 2020.
 
Stávající stav odvádění a likvidace odpadních vod v obci je podmíněně vyhovující. Pro dlouhodobé zajištění vyhovujícího stavu je obcí navržena rekonstrukce cca 5 % délky dešťové kanalizace za rok z důvodu dožití materiálu. Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě.
 
Navrhujeme rekonstrukci stávajících nepropustných jímek na vyvážení a vybudování nových jímek, doplnění stávajících septiků zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády č. 401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
 
Další alternativou je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV. Odpadní vody z jímek a kaly ze septiků a DČOV budou odváženy k likvidaci na ČOV Náchod.
 

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Dolní Radechová 11 220,0 582,1 11 802,1

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Dolní Radechová - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva