Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Zlíč - CZ052.3605.5209.021741 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Česká Skalice

Číslo obce PRVKUK 21741
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5209.021741
Kód obce 573990
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1066 (5209)
Náchod
Číslo POU
Název POU
2305
Česká Skalice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5209.021741.01 Zlíč 02174 21741

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Zlíč je místní část obce Česká Skalice, okres Náchod. Nachází se asi 2 km na severovýchod od České Skalice. Nachází se na katastrálním území Zlíč o rozloze 2,48 km2.
V místní části zlíč protéká potok Olešnice a také přivaděč z řeky Úpy do nedaleké vodní nádrže Rozkoš.
 
 
Podklady
Informace od provozovatele vodovodů a kanalizací Českoskalická voda, s.r.o.
Dotazník PRVK
Informace od zástupců OÚ Česká Skalice

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Zlíč Trvale bydlící - - - 190 200 210 220
Přechodně bydlící - - - 50 50 50 50
Celkem - - - 240 250 260 270

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Česká Skalice 5319 5215 5201 5178 5154 5085 5049 5049 5083 5078 5047 5017 4945 5053 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Zlíč - - - 240 250 260 270

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 20 21 22 23
Maximální potřeba vody m3/den - - - 29 30 32 33
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 2,70 2,83 2,97 3,10
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 17,00 18,00 19,00 20,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 6,20 6,53 6,87 7,20
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 10,70 11,27 11,83 12,40
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 1,80 1,87 1,93 2,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod v obci Zlíč je součástí skupinového vodovodu Česká Skalice. Celková délka vodovodu je 2,993 km. Přívodní potrubí do obce je plastové PVC DN 160, původní část litinová. Na vodovodu je osazeno 93 vodovodních přípojek a 85 vodoměrů.
Individuální zásobování pitnou vodou je řešeno studnami. Informace o kvalitě vody ve studnách není známa.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

S ohledem na dostatečnou vydatnost a příznivou jakost vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu. (pouze provozní rekonstrukci řadů v rozsahu cca 2% délky vodovodní sítě za rok).
Ve výhledu je uvažováno o vybudování nového vrtu ve Zlíči, pro možné posílení vodovodního řádu. Tento záměr v době zpracování PRVK není možné více specifikovat.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na některém z jímacích objektů (J9 a J9B) skupinového vodovodu Česká Skalice, bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajištěno druhým zdrojem (Pivovarská studna nebo přivaděčem ze skupinového vodovodu Teplice n.Met. – Náchod – Bohuslavice n. Met.), případně dovozem nezávadné pitné vody cisternami.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Zlíč - - - 240 250 260 270

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Zlíč - - - 140 250 260 270

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 24,60 25,87 27,13 28,40
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 1,10 1,13 1,17 1,20
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 21,00 21,93 22,87 23,80
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 2,10 2,23 2,37 2,50

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Zlíč je vybudována oddílná splašková kanalizace. Vzhledem k rozmanitosti terénu je zde soustava gravitační a tlakové kanalizace. Součástí stokové sítě jsou ve Zlíči 4 čerpací stanice odpadních vod (Zlíč – restaurace, Zlíč – Most, Zlíč – potok, Zlíč – louka). Na kanalizaci je napojeno 80 přípojek.
Celková délka kanalizační sítě je 4,139 km do DN 300. Stoková je z betonového a plastového potrubí.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Současný stav kanalizační sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav a údržby není nutné rozšiřovat veřejnou síť.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Zlíč 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Zlíč - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva