Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Ratibořice - CZ052.3605.5209.021709 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Česká Skalice

Číslo obce PRVKUK 21709
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5209.021709
Kód obce 573990
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1066 (5209)
Náchod
Číslo POU
Název POU
2305
Česká Skalice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5209.021709.01 Ratibořice 02170 21709

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Ratibořice (297 – 308 m n. m.) leží na katastrálním území Ratibořice u České Skalice (621706), okres Náchod.
V Ratibořicích je evidováno celkem 13 domů, trvale obydlených je 8.
Ratibořice leží na území NPP Babiččino údolí. Ratibořecemi protéká řeka Úpa.
 
Podklady
Informace od provozovatele vodovodů a kanalizací Českoskalická voda, s.r.o.
Dotazník PRVK
Informace od zástupců OÚ Česká Skalice
 

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ratibořice Trvale bydlící - - - 22 22 22 22
Přechodně bydlící - - - 130 130 130 130
Celkem - - - 152 152 152 152

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Česká Skalice 5319 5215 5201 5178 5154 5085 5049 5049 5083 5078 5047 5017 4945 5053

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ratibořice - - - 0 0 0 0

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Individuální zásobování vodou
V současné době je vodou ze stávajícího zdroje zásoben pouze zámek. U ostatních objektů neexistuje dostatečné zásobení pitnou vodou. Informace o její kvalitě nejsou k dispozici.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody není dostatečné, kvalita vody není známa.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Je zpracovaná studie na posouzení možnosti získání pitné vody pro areál zámku v Ratibořicích a jeho nejbližšího okolí. Varianta 1. a 2. předpokládá napojení na vodovod Česká Skalice, 3. varianta navrhuje napojení na vodovod zásobující místní část obce Zlíč.
 
Navrhované řešeníá
Vzhledem k odlehlosti Ratibořic, malému počtu zásobovaných obyvatel a z toho vyplývající výši finančních prostředků není navržena změna v zásobování obyvatel pitnout vodou. Pro zásobování obyvatelstva do roku 2030 je ponechán individuální způsob dodávky vody. Pro zásobování obyvatelstva v souladu se zpracovanou studií je ponechán do roku 2030 individuální způsob dodávky vody, tj. využití stávající studny na zámku po provedení její intenzifikace.
 

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Ratibořice nemají vlastní náhradní zdroje pitné vody. Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou bude zajišťováno dovozem pitné vody z nejbližšího vodovodu s kapacitně dostatečnými zdroji, tj. ze skupinového vodovodu Česká Skalice (3 km), příp. dovozem vody ze zdroje Černčice vrtu LT-4 (cca 13 km) nebo dovozem balené vody. Mohou být využity domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ratibořice - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ratibořice - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
V Ratibořicíchz není vybudována kanalizace. Je využíván systém propustků, struh a příkopů.
 
Čištění odpadních vod - současný stav
V Ratibořicích není vybudována obecní ČOV. Odpadní vody z nemovitostí jsou vyváženy nebo vsakovány. Počet, stáří a technický stav jímek a septiků je není znám.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k velkým vzdálenostem jednotlivých objektů a konfiguraci terénu je ve studii navrženo odvedení splaškových vod do jednoho místa, převážně tlakovou kanalizací. Je uvažováno s variantou podzemní mechanicko-biologické čistírny nebo kořenové ČOV.
 
Navrhované řešení
Pro sídelní jednotku dané velikosti a struktury zástavby není ekonomicky výhodné budovat soustavnou kanalizační síť s centrálními nebo lokálními způsoby likvidace odpadních vod. Z těchto důvodů navrhujeme individuální způsoby nakládání a likvidace odpadních vod, které budou řešit nakládání s OV pouze pro jednotlivé nemovitosti.
 
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě.
 
Navrhujeme rekonstrukci stávajících nepropustných jímek na vyvážení a vybudování nových jímek a doplnění stávajících septiků zemními filtry.
 
Další alternativou je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV. Odpadní vody z jímek a kaly ze septiků a DČOV budou odváženy k likvidaci na ČOV Česká Skalice.
 
V případě zájmu města Česká Skalice je možno akceptovat způsob čištění odpadních vod na lokální ČOV.
 
 
 

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Ratibořice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Ratibořice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva