Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Malá Skalice - CZ052.3605.5209.021695 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Česká Skalice

Číslo obce PRVKUK 21695
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5209.021695
Kód obce 573990
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1066 (5209)
Náchod
Číslo POU
Název POU
2305
Česká Skalice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5209.021695.01 Malá Skalice 02169 21695

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Malá Skalice je část města Česká Skalice v okrese Náchod. Rozkládá se na pravém břehu řeky Úpy. Prochází zde silnice I/33 a silnice II/304. Malá Skalice je také název katastrálního území o rozloze 2,63 km².
 
Malá Skalice leží v CHOPAV Východočeská křída.
 
Z významnějších podnikatelských subjektů zde působí strojírenská firma Farmet.
 
Podklady
Informace od provozovatele vodovodů a kanalizací Českoskalická voda, s.r.o.
Informace od zástupců OÚ Česká Skalice
Dotazník PRVK

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Malá Skalice Trvale bydlící - - - 1 020 1 040 1 070 1 100
Přechodně bydlící - - - 50 50 50 50
Celkem - - - 1 070 1 090 1 120 1 150

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Česká Skalice 5319 5215 5201 5178 5154 5085 5049 5049 5083 5078 5047 5017 4945 5053

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Malá Skalice - - - 1 020 1 040 1 070 1 100

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 107 110 112 115
Maximální potřeba vody m3/den - - - 153 157 161 165
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 90,00 110,00 130,00 150,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 90,00 100,00 110,00 120,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 33,00 34,33 35,67 37,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 58,00 59,33 60,67 62,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 19,00 18,33 17,67 17,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod – současný stav
Město zásobuje skupinový vodovod Česká Skalice, jehož vlastníkem je město Česká Skalice. Provozovatelem společnost Českoskalické vodárny, s.r.o.
Počet vodovodních přípojek – 353
Počet osazených vodoměrů – 345
 
Vodovod je zásoben z vodojemu V Sadech, dále nepřetržitou dodávkou vody z Pivovarské studny. Dalším zdrojem je přivaděč vody Teplice n.Met-Náchod-Bohuslavice.
 
Individuální zásobování pitnou vodou
Obyvatelé nenapojení na vodovod využívají vodu z domovních studní. Množství ani kvalita vody ve studnách není známa.
 
Objem stávající akumulované vody ve vodojemu zabezpečí pokrytí minimálně 60 procent maximální denní potřeby vody.
 
Z hlediska technického zajištění je současný vodovod v jednom tlakovém pásmu.
 
Vodovod je napojen na dispečink provozovatel vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

S ohledem na dostatečnou vydatnost a příznivou jakost vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu. (pouze provozní rekonstrukci řadů v rozsahu cca 2% délky vodovodní sítě za rok).

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na některém z jímacích objektů (J9 a J9B) skupinového vodovodu Česká Skalice, bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajištěno druhým zdrojem (Pivovarská studna nebo přivaděčem ze skupinového vodovodu Teplice n.Met. – Náchod – Bohuslavice n. Met.), případně dovozem nezávadné pitné vody cisternami.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Malá Skalice - - - 1 000 1 020 1 040 1 050

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Malá Skalice - - - 1 000 1 020 1 040 1 050

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 132,00 134,67 137,33 140,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 5,70 5,80 5,90 6,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 111,00 113,00 115,00 117,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 11,40 11,60 11,80 12,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Ve městě je vybudována jednotná kanalizace. Vznikla postupně s rozvojem města. Vlastníkem je město Česká Skalice. Provozovatelem Českoskalické vodárny, s.r.o.
Kanalizační síť Malé Skalice sestává z páteřních stok C a D.
Kmenová stoka C odvodňuje levobřežní zástavbu města zvanou Malá Skalice a část katastrálního území Česká Skalice. Stoka C je v horním úseku provedena z kameninových trub DN300 - DN600, v dolních úsecích DN 800 – DN 1400. Celková délka stoky C je 1 958,5 m.
Kmenová stoka D podchycuje západní část obce Malá Skalice a Zájezd, přechází jihovýchodně polea v Nyklíčkově ulici je zaústěna do stoky C. Je vybudována z železobetonových trubDN 800 – DN 1000. Na sběrač D je připojena nesystematicky budovaná kanalizace v Malé Skalici a přímo několik kanalizačních přípojek. Její celková délka je 835 m.
Počet kanalizačních přípojek 315
Odpadní voda je z Malé Skalice vedena na centrální ČOV. Součástí kanalizace v malé Skalici jsou čerpací stanice – Nyklíčkova -  garáže; Nyklíčkova – domky.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k nedostatečnému spádu a častým haváriím doporučujeme výměnu páteřní stokové sítě v Pospíšilově ulici.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Malá Skalice 0,0 6 230,0 6 230,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Malá Skalice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva