Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Horní Kostelec - CZ052.3605.5209.021113 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Červený Kostelec

Číslo obce PRVKUK 21113
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5209.021113
Kód obce 573965
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1066 (5209)
Náchod
Číslo POU
Název POU
2291
Červený Kostelec

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5209.021113.01 Horní Kostelec 02111 21113

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Horní Kostelec je část města Červený Kostelec v okrese Náchod. Nachází se na severovýchodě Červeného Kostelce, na který zástavbou plynule navazuje.
 Horní Kostelec je také název katastrálního území o rozloze 3,97 km2. K místní části a katastrálnímu území Horní Kostelec patří též severní část osady Kostelecké Končiny.
 
Podklady:
Informace od provozovatele VAK
VUME/VUPE
Původní karty PRVK

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Horní Kostelec Trvale bydlící - - - 686 686 690 690
Přechodně bydlící - - - - - - -
Celkem - - - 686 686 690 690

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Červený Kostelec 8534 8532 8535 8510 8471 8454 8428 8355 8332 8352 8360 8332 8229 8326 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Horní Kostelec - - - 668 668 672 672

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 67 67 67 67
Maximální potřeba vody m3/den - - - 80 80 80 81
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 66,80 66,93 67,07 67,20
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 66,80 66,93 67,07 67,20
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod - současný stav
Vodovod Červený Kostelec, který je součástí skupinového vodovodu Červený Kostelec, je ve vlastnictví města Červený Kostelec. Jeho provozovatelem je společnost VODA Červený Kostelec s.r.o. Vodovod zásobuje pitnou vodou obyvatele a ostatní odběratele v obci.
 
Vodovod Červený Kostelec je zásobován vodou z vrtů S-1, S-2, Větrník, V poli a Borek prostřednictvím čerpacích stanic, vodojemů a zásobními řady dodávanou přímo ke spotřebiteli.
 
Individuální zásobování vodou
Obyvatelé nenapojení na vodovod využívají vodu z domovních studní. Množství vody a její kvalita není známa.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody z využívaných zdrojů je pro stávající i výhledový počet vodou zásobených obyvatel dostatečné.
 
Kvalita vody po úpravě na stripovacích kolonách a hygienickém zabezpečení v úpravnách vody je v souladu s vyhláškou MZdr. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů neodpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti, vnitřních průměrů potrubí a zajištění požárního odběru.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroj vody
Ve výhledovém období se plánuje vystrojení nového vrtu horní Kostelec s vydatností cca 400 m2/den.
Úprava vody
Jakost vody při využití stávajícího způsobu úpravy na stripovacích kolonách umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti upravována provzdušněním a hygienicky zabezpečována chlorací.
 
Doprava vody
S vystrojením vrtu Horní Kostelec se počátí s výstavbou výtlačného řadu 5l/s do úpravny vody.
 
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody v roce 2018 nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
 
Vodovodní síť
Stávající stav vodovodní sítě je vyhovující a mimo běžné údržby se nepočítá se zásadními investicemi.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na některém z jímacích objektů skupinového vodovodu Červený Kostelec bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno ostatními nepoškozenými zdroji. V případě větších poruch nebo havárií na vodovodním systému bude nouzové zásobování připojených obyvatel pitnou vodou zajištěno dovozem pitné vody cisternami z nejbližšího skupinového vodovodu, tj. Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice (konec vodovodního řadu Horní Radechová, dovozová vzdálenost 5 km), příp. dovozem vody ze zdroje Petrovičky vrtu NV-15 (cca 12 km). Pro nouzové zásobování budou využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Horní Kostelec - - - 514 514 517 517

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Horní Kostelec - - - 514 514 517 517

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
V místní části Horní Kostelec je vybudována jednotné i splašková kanalizace. Vznikala postupně s rozvojem města; v roce 1996 byla zahájena výstavba kmenových stok pro odvádění odpadních vod na ČOV. Vlastníkem je město Červený Kostelec a provozovatelem je společnost VODA Červený Kostelec s.r.o.
 
Hlavní kostru celé sítě tvoří stoky „A“ a „B“. Kmenová stoka „A“ tvoří základ celé kanalizační sítě. Odvádí odpadní vody z celého Červeného Kostelce, Horního Kostelce a části obce Stolín a ústí do areálu ČOV.
 
Na kanalizační síti jsou použity trouby o průměrech 300–1200 mm většinou betonové, ale je zde použito i potrubí z kameniny, PVC, litiny nebo azbestocementu. V tomto případě se jedná o průměry od 250 do 500 mm.
 
Některé úseky původní kanalizace svým technickým stavem, způsobem výstavby a průměrem neodpovídají součastným požadavkům. Tento stav staré kanalizace je i příčinou výskytu balastních vod. Je využíváno i systémů příkopů, struh a propustků.
 
Čištění odpadních vod - současný stav
Ve městě je vybudována centrální ČOV. Vlastníkem je město Červený Kostelec a provozovatelem je společnost VODA Červený Kostelec s.r.o. Mechanicko-biologická ČOV má kapacitu dle množství znečištění 8 000 EO, byla vybudována na vstupní denní znečištění 400 kg BSK5 a na průměrný nátok 1700 m3.
Více viz Červený Kostelec D.1.
 
Odpadní vody z nemovitostí, které nejsou napojeny na kanalizační síť jsou ze septiků a jímek odváděny do povrchových vod nebo likvidovány vývozem na městské ČOV. Počet septiků a jímek, jejich stáří ani technický stav není znám.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Ve fázi prováděcí projektové dokumentace je odkanalizování ulice „Na Strži“, které by vyřešilo danou problematiku napojením kanalizačního řadu na stávající síť odvádějící odpadní vody na ČOV Červený Kostelec.
 
Navrhované řešení
Navrhujeme prohlídku stávající kanalizační sítě. Její případné využití pro navrhované koncepční řešení odvedení odpadních vod je podmíněno dobrým stavebně-technickým stavem. V případě nevyhovění stávající kanalizace požadavkům ČSN 756114 (EN 1610) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení bude provedena rekonstrukce kanalizace, kdy propustné úseky budou vyvložkovány a nevyhovující vyměněny, čímž se zamezí průniku podzemních vod do kanalizace. Pro dlouhodobé zajištění vyhovujícího stavu současně navrhujeme ročně rekonstruovat cca 2 % délky kanalizačních řadů.
 
Dále navrhujeme rozšíření kanalizace o lokalitu „Na Strži“, kde se předpokládá výstavba nové jednotné kanalizace s napojením na stávající kanalizaci. Navržená kanalizace z PVC DN 250 – 300 o celkové délce 0,608 km, bude součástí jednotné kanalizační soustavy, přivádějící odpadní vody prostřednictvím skupinové kanalizace na stávající ČOV Červený Kostelec. Současně je navržena intenzifikace ČOV Červený Kostelec. Trasa a hloubky uložení stok jsou navrženy tak, aby v celé délce umožnily gravitační napojení stávající i výhledové zástavby.
 
Dále je v plánu rozšíření kanalizace Horní Kostelec v délce 0,122km a počtu 10 nových přípojek.
 
Odpadní vodu od zbývajících obyvatel navrhujeme likvidovat na rekonstruovaných stávajících nepropustných jímkách na vyvážení a v nově vybudovaných jímkách, ve stávajících septicích doplněných zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády č. 4012015 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod. Další alternativou je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV. Odpadní vody z jímek a kaly ze septiků a DČOV budou odváženy k likvidaci na ČOV Červený Kostelec.
 

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Horní Kostelec 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Horní Kostelec - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva