Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Proruby - CZ052.3605.5209.013455 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Brzice

Číslo obce PRVKUK 13455
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5209.013455
Kód obce 573931
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1066 (5209)
Náchod
Číslo POU
Název POU
2305
Česká Skalice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5209.013455.01 Proruby 01345 13455

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Základní sídelní jednotky Komárov a Proruby (461 – 510 m n. m.) leží na katastrálním území Proruby (613452).
Zástavba je značně rozptýlená, lokalizována je ponejvíce podél místních komunikací.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář „Podklady pro aktualizaci PRVKUK“
Karty VUME, VUPE 2016, 2017
Konzultace se zástupci obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Proruby Trvale bydlící - - - 59 60 60 60
Přechodně bydlící - - - 40 40 40 40
Celkem - - - 99 100 100 100

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Brzice 208 206 209 212 216 219 225 234 231 240 249 246 233 238 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Proruby - - - 0 0 60 60

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 9 9 9 9
Maximální potřeba vody m3/den - - - 12 12 12 12
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 9,30 9,30 9,30 9,30
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 9,30 9,30 9,30 9,30
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

ZSJ Proruby prochází přivaděč od zdroje Hajnice HV-1 ke skupinovému vodovodu Hořičky. Vlastníkem a provozovatelem je společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Vodovod momentálně Proruby nezásobuje.

 

Obyvatelé v Komárově a Prorubách využívají vodu z domovních studen. Využívaná je zvodeň připovrchového rozpojení puklin spongilitických prachovců a jemnozrnných pískovců a prachovitých glaukonitických pískovců v bázi křemenců, křemenných pískovců až slepenců perucko – korycanského souvrství (cenoman), ale i kvartérní zvodeň v rámci hydrogeologického rajónu 422 Podorlická křída.

 

Obyvatelé jsou zásobeni pitnou vodou z cca 30 studen, budovaných před rokem 1910, převážně roubených kamenem o průměru 1000 – 1200 mm, do hloubky 10 – 12, v údolí 3 – 5 m.

 

Zhodnocení současného stavu

Množství vody z využívaného zdroje je pro stávající počet vodou zásobovaných obyvatel dostatečné.

 

Kvalita vody v domovních studnách není známa, množství vody je dostatečné.

 

 

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroj vody
Navrhujeme napojení místní části Proruby na zdroje vody skupinového vodovodu Hořičky.
 
Úprava vody
Úprava vody bude probíhat na skupinovém vodovodu Hořičky.
 
Doprava vody
Navržena je doprava vody čerpáním ze stávajícího vodojemu Proruby s kapacitou 250m3 automatickou tlakovou stanici s plynulou regulací otáček např. typu Hydrovar nebo Wilo o Q = 1 l/s a H = do 60 m.
 
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemu a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody v roce 2019 nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
 
Vodovodní síť
Navrhujeme vybudování nové vodovodní sítě - rozváděcí řad PVC DN 80 o délce 0,9 km, který bude dodávat prostřednictvím automatické tlakové čerpací stanice vodu z vodojemu Proruby do místní části Proruby.
 
S napojením místní části Komárov na skupinový vodovod Hořičky se do roku 2030 nepočítá.
 
Všechna výše uvedená navrhovaná opatření jsou navržena k realizaci ve výhledu.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Proruby nemají vlastní náhradní zdroje pitné vody. Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou bude zajišťováno dovozem pitné vody z nejbližšího vodovodu s kapacitně dostatečnými zdroji, tj. ze skupinového vodovodu Hořičky (vodojem Proruby – do 1 km), příp. dovozem vody ze zdroje Jaroměř – Starý Ples vrt J-1 (cca 20 km) nebo dovozem balené vody.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Proruby - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Proruby - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 10,00 10,00 10,00 10,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 6,00 6,00 6,00 6,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
V Prorubech není vybudována obecní kanalizace. Je využíván systém propustků, struh a příkopů.
 
Čištění odpadních vod - současný stav
V Prorubech není vybudována obecní ČOV. Odpadní vody ze všech nemovitostí jsou vyváženy na ČOV ve větších přilehlých obcích, vsakovány nebo odtékají do recipientu, kterým je místní bezejmenná vodoteč č.h.p. 10102056. Počet, stáří a technický stav jímek a septiků není znám.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Pro sídelní jednotky dané velikosti a struktury zástavby není ekonomicky výhodné budovat soustavnou kanalizační síť s centrálními nebo lokálními způsoby likvidace odpadních vod. Z těchto důvodů navrhujeme individuální způsoby nakládání a likvidace odpadních vod, které budou řešit nakládání s OV pouze pro jednotlivé nemovitosti.
 
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě.
 
Navrhujeme rekonstrukci stávajících nepropustných jímek na vyvážení a vybudování nových jímek, doplnění stávajících septiků zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády č. 401/2015 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod.
 
Další alternativou je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV. Odpadní vody z jímek a kaly ze septiků a DČOV budou odváženy k likvidaci na ČOV Česká Skalice.
 
 
 

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Proruby 2 000,0 0,0 2 000,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Proruby - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva