Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Brzice - CZ052.3605.5209.013439 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Brzice

Číslo obce PRVKUK 13439
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5209.013439
Kód obce 573931
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1066 (5209)
Náchod
Číslo POU
Název POU
2305
Česká Skalice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5209.013439.01 Brzice 01343 13439

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Brzice (417 m n. m.) leží na katastrálním území Brzice (613436), v podhůří Krkonoš.
Obec se skládá ze tří katastrálních území - Brzice, Proruby a Harcov, částmi obce jsou pak Brzice, Běluň, Proruby a Žďár.
 
Zástavba je radiokoncentricky uspořádaná. Protéká tudy bezejmenný levostranný přítok Běluňky. Okrajově sem zasahuje CHOPAV Východočeská křída.
 
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář ,,Poklady pro aktualizaci PRVKUK´´
Karty VUME? VUPE 2016, 2017
Konzultace se zástupci obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Brzice Trvale bydlící - - - 180 190 200 220
Přechodně bydlící - - - 50 50 50 50
Celkem - - - 230 240 250 270

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Brzice 208 206 209 212 216 219 225 234 231 240 249 246 233 238

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Brzice - - - 170 170 200 220

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 16 18 19 21
Maximální potřeba vody m3/den - - - 20 23 25 28
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 16,00 17,67 19,33 21,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 16,00 17,67 19,33 21,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Zhodnocení současného stavu
Množství vody v jímacích objektech je pro stávající i výhledový počet obyvatel dostatečné.
 
Kvalita vody je po hygienickém zabezpečení chlornanem sodným v souladu s vyhláškou MZdr č. 252/2004 Sb.
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů neodpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti, vnitřních průměrů potrubí a zajištění požárního odběru.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Obec plánuje realizaci nutné rekonstrukce hlavního vodovodního řadu.
 
Navrhované řešení
Zdroj vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost a příznivou jakost vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována chlorací.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení změnu současného stavu.
 
Vodojemy
S ohledem na stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody v roce 2019 navrhujeme rekonstrukci vodojemu (z roku 1933).
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je nevyhovující a s výjimkou běžných oprav navrhujeme provozní rekonstrukci hlavního zásobního řadu a částí řadů původních litinových v rozsahu cca 1,5 km.
Dále pak doplnění vodovodní sítě v délce cca 0.5km s počtem 10ti nových přípojek.
 
Všechna výše uvedená navrhovaná opatření jsou navržena k realizaci po roce 2020.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Jelikož obec Brzice nemá vlastní náhradní zdroj pitné vody, bude v případě havárie na jímacím objektu PB-1 nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno dovozem pitné vody cisternami z nejbližšího veřejného vodovodu s kapacitně dostatečnými zdroji, tj. ze skupinového vodovodu Hořičky (cca 2 km), příp. dovozem vody ze zdroje Jaroměř – Starý Ples vrt J-1 (cca 17 km). Totéž se týká větších poruch nebo havárií na vodovodním systému. V obou případech budou pro nouzové zásobování využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Brzice - - - 105 120 130 150

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Brzice - - - 0 0 100 120

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 10,00 11,50 13,00 14,50
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 6,30 7,20 8,10 9,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
V ZSJ Brzice jsou vybudovány dílčí úseky jednotné kanalizace. Vlastníkem a provozovatelem je Obec Brzice. Produkované odpadní vody jsou do kanalizace svedeny přes DČOV u jednotlivých nemovitostí. Obec využívá také systému propustků, struh a příkopů.
 
Čištění odpadních vod - současný stav
V obci Brzice není obecní ČOV. Odpadní vody z bezodtokých jímek jsou vyváženy k likvidaci na ČOV Česká Skalice, septiky s filtry a DČOV  jsou vsakovány či svedeny do obecní kanalizace a dále odváděny do recipientu, kterým je místní bezejmenná vodoteč a následně říčka Běluňka č.h.p. 10101084. Stáří a technický stav jímek a septiků je různý. DČOV byly postaveny v posledních 15-ti letech.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V územním plánu je navrženo rozšíření stávající kanalizace a vybudování obecní kořenové ČOV.
 
Navrhované řešení
V Brzicích navrhujeme prohlídku stávající kanalizační sítě. Na základě získaných informací lze předpokládat, že kanalizace, která byla budována v akcích „Z“, o malých vnitřních průměrech a vysokém stáří, nebude stavebně a technicky vyhovovat požadavkům na nepropustnost, a to i ve vztahu k přítokům balastních vod. Její případné využití pro navrhované koncepční řešení odvedení odpadních vod je podmíněno dobrým stavebně-technickým stavem. V případě nevyhovění stávající kanalizace požadavkům ČSN 756114 (EN 1610) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení bude provedena rekonstrukce kanalizace, kdy propustné úseky budou vyvložkovány a nevyhovující vyměněny, čímž se zamezí průniku podzemních vod do kanalizace.
 
Dále byl v roce 2008 zpracován projekt na systém splaškové gravitační kanalizace zakončené obecní čistírnou odpadních vod. Stávající dílčí úseky budou využity jako prvrchové odvodnění dešťových vod. Celkem je navrženo vybudovat 2 395m stok DN 250 a výtlačný řád DN 80 v délce 120m. Výtlak bude dopravovat splašky do obecní ČOV pro 220 EO. Stoky budou umístěny podél, respektive v místních komunikacích. ČOV je dle DUŘ navržena jako mechanickobiologická pro 219 EO a Q24 = 24,3m3/den. Výstupní garantované parametry musí splňovat nařízení vlády č. 401/2015 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod. V současnosti je v plánu rok výstavby 2025 dle dostupných finančních prostředků.
 
Do výstavby obecní ČOV se nadále předpokládá likvidace odpadních vod individuálním způsobem na rekonstruovaných stávajících nepropustných jímkách na vyvážení a v nově vybudovaných jímkách, ve stávajících septicích doplněných zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády č. 401/2015 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod. Další alternativou je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV. Odpadní vody z jímek a kaly ze septiků a DČOV budou odváženy k likvidaci na ČOV Česká Skalice.
 
Odtok z ČOV bude zaústěn do recipientu, kterým je místní bezejmenná vodoteč a následně říčka Běluňka č.h.p. 10101084.
 
 

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Brzice 6 750,0 10 554,0 17 304,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Brzice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva