Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Běluň - CZ052.3605.5209.013421 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Brzice

Číslo obce PRVKUK 13421
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5209.013421
Kód obce 573931
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1066 (5209)
Náchod
Číslo POU
Název POU
2305
Česká Skalice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5209.013421.01 Běluň 01342 13421

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Běluň (443 – 498 m n. m.) leží na katastrálním území Brzice (613436).
 
Trvale zde žijí 4 obyvatelé. Zástavba má rozptýlený charakter, soustředěna je především podél soutoku Běluňky s jejím levostranným přítokem. Okrajově sem zasahuje CHOPAV Východočeská křída.
 
Nachází se asi 2 km na severozápad od Brzice. Vesnicí protéká potok Běluňka, jenž odděluje Běluň od sousední vesnice Vyhnánov. V roce 2009 zde bylo evidováno 9 adres.
 
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář ,,Poklady pro aktualizaci PRVKUK´´
Karty VUME? VUPE 2016, 2017
Konzultace se zástupci obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Běluň Trvale bydlící - - - 4 4 4 4
Přechodně bydlící - - - 10 10 10 10
Celkem - - - 14 14 14 14

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Brzice 208 206 209 212 216 219 225 234 231 240 249 246 233 238

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Běluň - - - 0 0 0 0

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 1 1 1 1
Maximální potřeba vody m3/den - - - 2 2 2 2
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 1,30 1,30 1,30 1,30
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 1,30 1,30 1,30 1,30
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Individuální zásobování vodou
Všichni rekreanti i trvalí obyvatelé využívají vodu z domovních studní, jejichž průměr je 1000 - 1500 mm a hloubka do 3 m. Studny využívají zvodeň připovrchového rozpojení puklin jemnozrnných pískovců a prachovitých glaukonitických pískovců v bázi křemenců, křemenných pískovců až slepenců perucko – korycanského souvrství (cenoman), ale i kvartérní zvodeň v rámci hydrogeologického rajónu 422 Podorlická křída.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody je dostatečné, kvalita vody není známa.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vzhledem k odlehlosti sídelní jednotky, malému počtu trvale bydlících, případně zásobovaných obyvatel a malému počtu případně zásobovaných rekreantů a z toho vyplývající výši finančních prostředků není navržena změna v zásobování obyvatel pitnou vodou. Pro zásobování obyvatelstva do roku 2030 je ponechán individuální způsob dodávky vody.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Místní část Běluň nemá vlastní náhradní zdroje pitné vody. Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou bude zajišťováno dovozem pitné vody z nejbližšího vodovodu s kapacitně dostatečnými zdroji, tj. z obecního vodovodu Brzice (3 km), příp. dovozem vody ze zdroje Jaroměř – Starý Ples vrt J-1 (cca 20 km) nebo dovozem balené vody.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Běluň - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Běluň - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 1,30 1,30 1,30 1,30
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,84 0,84 0,84 0,84
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
V Běluni není vybudována kanalizace. Je využíván systém propustků, struh a příkopů.
 
Čištění odpadních vod - současný stav
V Běluni není vybudována obecní ČOV. Odpadní vody z nemovitostí jsou likvidovány individuelněbo odtékají do recipientu, kterým je říčka Běluňka č.h.p. 10101084. Počet, stáří a technický stav jímek a septiků není znám.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Pro sídelní jednotku dané velikosti a struktuře zástavby není ekonomicky výhodné budovat soustavnou kanalizační síť s centrálními nebo lokálními způsoby likvidace odpadních vod. Navrhujeme dále individuální způsoby likvidace odpadních vod, které budou řešit nakládání s OV pouze pro jednotlivé nemovitosti.
 
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě.
 
Navrhujeme rekonstrukci stávajících nepropustných jímek na vyvážení a vybudování nových jímek, doplnění stávajících septiků zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády č. 401/2015 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod.
 
Další alternativou je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV. Odpadní vody z jímek a kaly ze septiků a DČOV budou odváženy k likvidaci na ČOV Česká Skalice.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Běluň 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Běluň - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva