Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Kolonie 5.května - CZ052.3605.5201.410390 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Broumov

Číslo obce PRVKUK 410390
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5201.410390
Kód obce 573922
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1031 (5201)
Broumov
Číslo POU
Název POU
2224
Broumov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5201.410390.01 Kolonie 5.května 41039 410390

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Základní sídelní jednotka Kolonie 5.května (386 – 413 m n. m.) leží na katastrálním území Broumov (612766).
 
Trvale zde žije 228 obyvatel. Očekává se setrvalý stav počtu obyvatel.
 
M.č. Kolonie 5.května leží v  CHKO Broumovsko.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017 vodovod, kanalizace, ČOV
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu a kanalizace,Vak Náchod, 2018

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kolonie 5.května Trvale bydlící - - - 228 228 228 228
Přechodně bydlící - - - 2 2 2 2
Celkem - - - 230 230 230 230

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Broumov 7977 7825 7783 7793 7753 7695 7604 7586 7524 7444 7370 7272 7145 7207 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kolonie 5.května - - - 228 228 228 228

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 47 47 47 47
Maximální potřeba vody m3/den - - - 57 57 57 57
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 47,10 47,10 47,10 47,10
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 44,30 44,30 44,30 44,30
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 40,05 40,05 40,05 40,05
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 4,25 4,25 4,25 4,25
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 2,80 2,80 2,80 2,80

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod – současný stav
V m.č. Kolonie 5. května vlastní a provozuje společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. vodovod Broumov, kterým jsou zásobeni pitnou vodou obyvatelé a ostatní odběratelé v sídelních jednotkách Benešov, Broumov – střed, Nové Město, Olivětín, Poříčí, Kolonie 5. května, Rožmitál a Velká Ves. Vodovod je součástí skupinového vodovodu Teplice n. M. – Meziměstí – Broumov, konkrétně jeho části Teplice II – Broumov.
 
Základní údaje vodovod:
IČME: 5201-612766-48172928-1/2
IČPE: 5201-612766-48172928-1/2-48172928
 
Vodovod je zásoben pitnou vodou, jímanou z vodních zdrojů Polické pánve. Jsou to především vrty VS-5, VS-13, VS-15 a místních zdrojů Artéská a Myslivecká studna Křinice.
 
Voda z vrtů VS-5, VS 13 a VS 15 je čerpána do vodojemu Teplice n. M. 3000 m3 (d.v. 569,0 m n. m.). Z VDJ 3000 m3 je voda přepouštěna do vodojemu Teplice n. M. 2×250 m3 (d.v. 517,6 m n. m.), který slouží pro zásobení části Teplic n. Metují a obyvatel napojených na skupinový vodovod Teplice – Meziměstí – Broumov.
 
Vodovod Broumov je zásoben pitnou vodou z hlavního vodojemu pro Broumov – VDJ Broumov Ráj (2x650 m3) d.v. 470,00 m n.m. vodou z Teplic nad Metují a dále vodojemem Broumov Spořilov 600 m3 na kótě 425,4 m n. m. Do vodojemu Broumov Spořilov je přivedena voda ze zdrojů v Křinicích (Artézká a Myslivecká), v případě nedostatku vody je dopuštěn vodou z vodojemu Broumov Ráj.
 
Hygienické zabezpečení probíhá dávkováním oxidu chloričitého v objektu vrtu VS-5 a v Teplicích n. Metují a dávkováním chlornanu sodného ve vodojemu Broumov Spořilov.
 
Kvalita vody je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která vstoupila v platnost dne 30.4.2004.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti a vnitřních průměrů potrubí.
 
Požární voda bude vždy řešena dohodou mezí obcí a vlastníkem vodovodního řadu. Požární řád musí být odsouhlasen provozovatelem vodovodního řadu.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroj vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost a příznivou jakost vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována chlorací.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody do roku 2030 nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme pouze běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 2 % délky vodovodní sítě za rok.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na některém z jímacích objektů skupinového vodovodu Teplice n. M. – Meziměstí – Broumov, konkrétně jeho části Teplice II – Broumov, bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno ostatními nepoškozenými zdroji. V případě větších poruch nebo havárií na vodovodním systému bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajištěno dodávkou pitné vody cisternami ze zdroje Janovičky – pramenní jímka, nebo z neporušené části skupinového vodovodu v kilometráži před poruchou. V obou případech budou pro nouzové zásobování využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kolonie 5.května - - - 228 228 228 228

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kolonie 5.května - - - 228 228 228 228

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 28,22 28,22 28,22 28,22
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 25,65 26,51 27,36 28,22
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
V m.č. Kolonie 5. května je vybudována převážně jednotná gravitační kanalizace. Odpadní vody jsou stokovou sítí odváděny na ČOV Broumov. Vlastníkem a provozovatelem kanalizace Broumov je společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
 
Základní údaje kanalizace:
IČME: 5201-612766-48172928-3/1
IČPE: 5201-612766-48172928-3/1-48172928
 
Ve městě Broumově a tedy i jeho části Kolonie 5. května je převážně jednotná kanalizace, která byla budována po částech dle potřeby v jednotlivých časových obdobích. Největší část byla vystavěna s výstavbou městské ČOV v letech 1990 – 1995. Další významnou akcí bylo vybudování kanalizace tzv. Liščí potok, která odvádí pouze splaškové odpadní vody, když původní kanalizační stoky, zaústěné původně do Liščího potoku, byly přepojeny vždy s oddělovačem dešťových vod. Ke konci roku 1999 bylo dokončeno propojení kanalizačního sběrače D na hlavní kanalizační sběrač A před městskou ČOV, čímž se odstranilo vypouštění odpadních vod z lokality Nová Kolonie a Kolonie 5. května do Křinického potoka a původní vyúst byla zachována k odlehčení.
 
Kanalizace ve městě je vybudovaná převážně z trub betonových, dále kameninových a kanalizačního PVC. Hlavní kostru stokové sítě tvoří kmenová stoka A, která prochází od Olivětína podél řeky Stěnavy směrem k obci Otovice, kde zaúsťuje do městské ČOV. Do kmenové stoky jsou napojeny jednotlivé sběrače B, C, D, E, F, G, H a I, které odvádějí odpadní vody systémem dalších kanalizačních větví z města a přilehlých území. Na kanalizaci jsou zřízeny oddělovače srážkových vod, které odlehčují část odpadních vod nad rámec kapacity kanalizační sítě během deště (řeka Stěnava, Křinický a Liščí potok).
 
Vlastní centrum města je odkanalizováno starou zděnou kanalizací z 30. let zaústěnou z části do hlavního sběrače a z části do nové stoky Liščí potok. Sběrač B a C odvádějí odpadní vody z území Velké Vsi. Do sběrače C je odkanalizován Koh-i-noor Hartmuth a.s. Na sběrač D je napojeno území Nové Kolonie a Kolonie 5. května a objekty směrem na Martínkovice. Křinické sídliště a Nemocnice jsou na kmenovou stoku napojeny u Masoporku kanalizačním sběračem E. Kanalizační sběrač F (Liščí potok) odvádí splaškové a oddělené odpadní vody z části sídliště Spořilov. V Olivětíně je napojen sběrač H odvádějící odpadní vody ze směru k obci Benešov a Pivovar. Do kanalizačního sběrače je napojen v Olivětíně také podnik Veba. Další kanalizační větví je kanalizace značená I, napojená na kanalizační sběrač u Barvířského náměstí.
 
 
Čištění odpadních vod - současný stav
V Broumově, m.č. Velká Ves je vybudována centrální ČOV, do zkušebního provozu byla uvedena roku 1995, trvalé užívání bylo povoleno v roce 1996. V letech 2010-2011 proběhla rekonstrukce ČOV. Vlastníkem je Město Broumov, provozovatelem společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Stěnavy (č.h.p. 2-04-03-018).
 
Základní údaje ČOV Broumov
IČME: 5201-612766-00272523-4/1
IČPE: 5201-612766-00272523-4/1-48172928
 
Centrální mechanicko-biologická ČOV o kapacitě 25 167 EO využívá čištění použitím nízkozatížené aktivace se stabilizací kalu a s předřazenou denitrifikací. Odpadní vody přitékají přes oddělovací komoru do objektu mechanického předčištění. Objekt mechanického předčištění zahrnuje  lapač štěrku, hrubé česle, jemné samočistící česle a vírový lapák písku.
Po průchodu objektem mechanického předčištění jsou odpadní vody přiváděny do jímky čerpací stanice. Z čerpací stanice jsou odpadní vody rovnoměrně čerpány do dvou aktivačních linek biologického stupně ČOV. Aktivační proces je realizován ve formě R-Ds-D-N systému. Po průchodu nitrifikačními sekcemi obou aktivačních linek je směs vyčištěné odpadní vody a aktivovaného kalu přiváděna do dvojice nových, horizontálně protékaných dosazovacích nádrží, ve kterých dojde ke gravitačnímu oddělení aktivovaného kalu a odpadní vody.
Vyčištěná odpadní voda je z hladiny nádrže vedena přes terciární čištění a měrný objekt do recipientu, zatímco aktivovaný kal je recirkulován jako vratný kal do regenerační sekce aktivace nebo jako přebytečný kal do kalového hospodářství ČOV. Na ČOV jsou přivádněny i odpadní vody z obcí Hejtmánkovice, Martínkovice a Křinice.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Navrhujeme prohlídku stávající kanalizační sítě. Její případné využití pro navrhované koncepční řešení odvedení odpadních vod je podmíněno dobrým stavebně-technickým stavem.
 
Odvedení dešťových vod se bude řídit § 5 odst. 3 zákona 254/2001 Sb. U veškerých staveb a pozemků, ze kterých odtékají dešťové vody do jednotné kanalizace, budou při jejich úpravách a rekonstrukcích provedena taková opatření, aby byly dešťové vody primárně zasakovány nebo odváděny do vodoteče.
 
Kapacita ČOV je dostatečná i pro výhledové období. Do budoucna bude odvodněný kal odvážek ke spálení na ČOV Náchod, kde bude vybudována nová linka likvidace kalu.
 
V případě nevyhovění stávající kanalizace požadavkům ČSN 756114 (EN 1610) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení bude tato kanalizace rekonstruována.
 
V návrhovém období budou na kanalizace dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Kolonie 5.května 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Kolonie 5.května - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva