Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Rožmitál - CZ052.3605.5201.012823 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Broumov

Číslo obce PRVKUK 12823
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5201.012823
Kód obce 573922
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1031 (5201)
Broumov
Číslo POU
Název POU
2224
Broumov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5201.012823.01 Rožmitál 01282 12823

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Základní sídelní jednotka Rožmitál (408 – 502 m n. m.) leží na katastrálním území Rožmitál (612821).
 
Trvale zde žije 165 obyvatel. Ve výhledu se předpokládá pokles počtu obyvatel.
 
Zástavba je soustředěna liniově podél Černého (Rožmitálského) potoka (č.h.p. 2-04-03-021) a místních komunikací.
 
Rožmitál leží v CHKO Broumovsko.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017 vodovod, kanalizace, ČOV
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu a kanalizace, Vak Náchod, 2018

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Rožmitál Trvale bydlící - - - 165 160 145 130
Přechodně bydlící - - - 4 5 7 8
Celkem - - - 169 165 152 138

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Broumov 7977 7825 7783 7793 7753 7695 7604 7586 7524 7444 7370 7272 7145 7207

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Rožmitál - - - 165 165 165 165

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 34 34 34 34
Maximální potřeba vody m3/den - - - 41 41 41 41
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 34,09 34,09 34,09 34,09
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 32,06 32,06 32,06 32,06
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 28,98 28,98 28,98 28,98
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 3,08 3,08 3,08 3,08
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 2,03 2,03 2,03 2,03

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod – současný stav
Rožmitál je zásoben pitnou vodou z vodovodu Benešov – Rožmitál, který vlastní a provozuje společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Vodovod je součástí skupinového vodovodu Teplice n. M. – Meziměstí – Broumov, konkrétně jeho části Teplice II – Broumov.
  
Základní údaje vodovod:
IČME: 5201-612766-48172928-1/2
IČPE: 5201-612766-48172928-1/2-48172928
 
Vodovod je zásoben pitnou vodou, jímanou z vodních zdrojů Polické pánve. Jsou to především vrty VS-5, VS-13, VS-15 a místních zdrojů Artéská a Myslivecká studna Křinice.
 
Voda z vrtů VS-5, VS 13 a VS 15 je čerpána do vodojemu Teplice n. M. 3000 m3 (d.v. 569,0 m n. m.). Z VDJ 3000 m3 je voda přepouštěna do vodojemu Teplice n. M. 2×250 m3 (d.v. 517,6 m n. m.), který slouží pro zásobení části Teplic n. Metují a obyvatel napojených na skupinový vodovod Teplice – Meziměstí – Broumov.
 
Vodovod Benešov – Rožmitál je součástí vodovodu Broumov a odebírá pitnou vodu z přiváděcího řadu mezi vodojemem Broumov Ráj (2x650 m3) d.v. 470,00 m n.m. a vodojemem Broumov Spořilov 600 m3 na kótě 425,4 m n. m. V armaturní šachtě před vodojemem Broumov Spořilov je osazen redukční ventil. Zásobní potrubí pokračuje přes Černou stezku ke křižovatce „U Hitlera“ kde je v armaturní šachtě další redukční ventil přes který dále natéká voda do vodojemu Benešov (90 m3) na kótě 440,3 m n. m., odkud je voda přečerpávána do VDJ Rožmitál (100 m3) na kótě 474,5 m n. m. Z vodojemu Rožmitál je spotřebiště zásobováno pomocí gravitačního zásobovacího řadu. Benešov a Rožmitál je na skupinový vodovod Teplice II – Broumov napojen od roku 2003, do té doby byl zásoben z pramenní jímky Rožmitál. Dále je z vodojemu Benešov čerpána voda do akumulace čerpací stanice Janovičky a pak znovu čerpána do vodojemu Janovičky 30 m3 (d.v. 628,0 m n. m.).
 
Vodovod Broumov je zásoben pitnou vodou z hlavního vodojemu pro Broumov – VDJ Broumov Ráj (2x650 m3) d.v. 470,00 m n.m. vodou z Teplic nad Metují a dále vodojemem Broumov Spořilov 600 m3 na kótě 425,4 m n. m. Do vodojemu Broumov Spořilov je přivedena voda ze zdrojů v Křinicích (Artézká a Myslivecká), v případě nedostatku vody je dopuštěn vodou z vodojemu Broumov Ráj.
 
Hygienické zabezpečení probíhá dávkováním oxidu chloričitého v objektu vrtu VS-5 a v Teplicích n. Metují a dávkováním chlornanu sodného ve vodojemu Broumov Spořilov, vodojemu Benešov a vodojemu Janovičky.
 
Kvalita vody je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která vstoupila v platnost dne 30.4.2004.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti a vnitřních průměrů potrubí.
 
Požární voda bude vždy řešena dohodou mezí obcí a vlastníkem vodovodního řadu. Požární řád musí být odsouhlasen provozovatelem vodovodního řadu.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroj vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost a příznivou jakost vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována chlorací.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody do roku 2030 nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na některém z jímacích objektů skupinového vodovodu Teplice n. M. – Meziměstí – Broumov, konkrétně jeho části Teplice II – Broumov, bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno ostatními nepoškozenými zdroji. V případě větších poruch nebo havárií na vodovodním systému bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajištěno dodávkou pitné vody cisternami ze zdroje Janovičky – pramenní jímka, nebo z neporušené části skupinového vodovodu v kilometráži před poruchou. V obou případech budou pro nouzové zásobování využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Rožmitál - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Rožmitál - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
V Rožmitále není vybudována kanalizace. Využívá se systému příkopů, struh a propustků.
 
Čištění odpadních vod - současný stav
V Rožmitále není centrální ČOV. Obyvatelé přečištují odpadní vody v DČOV nebo je akumulují v jímkách, jejichž obsah je poté vyvážen na ČOV Broumov

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Pro sídelní jednotku dané velikosti a struktury zástavby dle není ekonomicky výhodné budovat soustavnou kanalizační síť s centrálními nebo lokálními způsoby likvidace odpadních vod. Z těchto důvodů navrhujeme individuální způsoby nakládání a likvidace odpadních vod, které budou řešit nakládání s OV pouze pro jednotlivé nemovitosti.
 
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě.
Navrhujeme rekonstrukci stávajících nepropustných jímek na vyvážení a vybudování nových jímek, doplnění stávajících septiků zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
 
Další alternativou je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Rožmitál 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Rožmitál - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva