Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Studená Voda - CZ052.3605.5201.415081 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Božanov

Číslo obce PRVKUK 415081
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5201.415081
Kód obce 573914
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1031 (5201)
Broumov
Číslo POU
Název POU
2224
Broumov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5201.415081.01 Studená Voda 41508 415081

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

ZSJ Studená Voda (383 – 439 m n. m.) leží na katastrálním území Božanov (608769).
Trvale zde žije 0 obyvatel, přechodně bydlících obyvatel je 250.
Ve Studené Vodě je evidováno celkem 3 domy. Zástavba má rozptýlený charakter. Obec má liniový půdorys, jehož osu tvoří protékající potok Studená a místní komunikace.
 
Nachází se zde rekreační zařízení pro cca 250 obyvatel, zbytek jsou chalupáři.
 
Obec leží v CHKO Broumovsko, okrajově sem proniká území NPR Broumovské stěny. Částečně sem zasahuje také CHOPAV Polická pánev.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017 vodovod, stavba pro úpravu vody, kanalizace ČOV
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Zákres stávajícího vodovodu Božanov, 2018

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Studená Voda Trvale bydlící - - - 0 0 0 0
Přechodně bydlící - - - 250 250 250 250
Celkem - - - 250 250 250 250

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Božanov 361 361 354 353 349 360 360 360 360 362 347 359 367 378

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Studená Voda - - - 0 0 0 0

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod – současný stav
ZSJ Studená Voda je zásobena vodou z vodovodu Božanov o délce 8,106 km, který vlastní a provozuje Obec Božanov. Vodovod zásobuje pitnou vodou obyvatele a ostatní odběratele v sídelní jednotce a je zaveden do všech částí obce. Voda je dopravována ze zdroje gravitačně přes dva vodojemy 1 x 30 m3 a 1 x 75 m3. Část obce Studená Voda je zásobována přes odbočku z přívodního řadu mezi horním a dolním vodojemem. Vodovod byl postaven v roce 1923, v uplynulých 10 letech probíhalo rozšíření a rekonstrukce.
 
Základní údaje vodovod:
IČME: 5201-608769-00272515-1/1
IČPE: 5201-608769-00272515-1/1-01897721
Počet zásobovaných trvale bydlících obyvatel: 0
 
Zdroj vody je vázaný na komplex svrchnokřídových sedimentů. Nachází se v puklinách, event. v průlinách kvádrových pískovců a slínitých prachovců až pískovců rohovcového souvrství. Území se nachází při jihozápadním okraji hydrogeologického rajonu 516 Dolnoslezská pánev, na jeho styku s rajonem 411 Polická pánev.
 
Jímací objekt – pramenní vývěr Štola Božanov (IČME: 5201-608769-00272515-2/1 IČPE: 5201-608769-00272515-1/1-01897721), se nachází cca 1 km jihozápadně od obce Božanov. Tento jímací objekt zásobuje pitnou vodou vodovod Božanov. Štola Božanov je umístěna v hloubce 2,5 m pod terénem. Jedná se o 1,6 m vysokou štolu, z níž voda teče do sběrné jímky o rozměrech 3,5 x 0,9 m. Z pramenního vývěru je plněna akumulace horního vodojemu o objemu 30 m3, kde dochází ke chlorování. Poté je pomocí vodovodního potrubí plněna akumulace spodního vodojemu o objemu 75 m3. Z tohoto vodojemu je prostřednictvím zásobovacího řadu zásobována část obce Božanov. Část obce Studená Voda je zásobována z horního vodojemu.
 
Využitelná vydatnost pramenního vývěru je 3 l/s.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody v jímacích objektech je pro stávající i výhledový počet obyvatel dostatečné.
 
Kvalita vody je po hygienickém zabezpečení chlornanem sodným v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která vstoupila v platnost dne 30.4.2004.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů neodpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti a vnitřních průměrů potrubí.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobované obce. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroj vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost a příznivou jakost vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody v roce 2030 nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme pouze běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 2 % délky vodovodní sítě za rok.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Jelikož obec ZSJ Studená Voda nemá vlastní náhradní zdroj pitné vody, bude v případě havárie na jímacím objektu Božanov – Štola nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno dovozem pitné vody cisternami z nejbližšího veřejného vodovodu s kapacitně dostatečnými zdroji, tj. ze skupinového vodovodu Teplice n. M. – Meziměstí – Broumov;
konkrétně z Broumova nebo Otovic (5 – 7 km). Dodávku vody lze také zajistit dovozem z pramenní jímky Janovičky, pokud bude ověřena jakost vody. Totéž se týká větších poruch nebo havárií na vodovodním systému.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Studená Voda - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Studená Voda - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
V ZSJ Studená voda není vybudována veřejná kanalizace. Sídelní jednotka využívá systémů příkopů, struh a propustků.
 
Čištění odpadních vod - současný stav
V ZSJ Studená Voda nemá centrální ČOV. Odpadní voda z rekreačního střediska je přečištěna na DČOV. Odpadní voda je vypouštěna do potoka Studená. Ostatní chalupáři využívají bezodtoké jímky, Odpadní vody z jímek jsou odváženy k likvidaci na ČOV Broumov. Technický stav a stáří jímek není znám.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Pro sídelní jednotku dané velikosti a struktury zástavby není ekonomicky výhodné budovat soustavnou kanalizační síť s centrálními nebo lokálními způsoby likvidace odpadních vod. Z těchto důvodů navrhujeme individuální způsoby nakládání a likvidace odpadních vod, které budou řešit nakládání s OV pouze pro jednotlivé nemovitosti. Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě.
Navrhujeme rekonstrukci stávajících nepropustných jímek na vyvážení a vybudování nových jímek či vybudování septiků se zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády č. 401/2015 Sb, o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
Další alternativou je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV. Odpadní vody z jímek a kaly ze septiků a DČOV budou odváženy k likvidaci na ČOV Broumov.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Studená Voda 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Studená Voda - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva