Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Kovač - CZ052.3604.5207.069019 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Kovač

Číslo obce PRVKUK 69019
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.069019
Kód obce 548944
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2178
Jičín

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.069019.01 Kovač 06901 69019

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Kovač leží ve střední části bývalého okresu Jičín cca 9 km jihovýchodně od města Jičín v nadmořských výškách 261 – 267 m n.m. Obec má 138 trvale bydlících obyvatel v 77 domech vedených pro trvalé bydlení. V obci se také nachází 24 objektů určených pro individuální rekreaci 60 obyvatel. Dále se v obci nachází motel s kapacitou 43 lůžek.
Celou obcí protéká potok Lužanka.
V nástávajícím období se předpokládá nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Povolen k vypouštění odpadních vod
ÚP 2017

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kovač Trvale bydlící - - - 136 140 145 150
Přechodně bydlící - - - 60 60 60 60
Celkem - - - 196 200 205 210

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Kovač 127 133 136 135 135 135 128 135 134 137 144 145 143 147

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kovač - - - 135 135 150 160

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 19 19 19 19
Maximální potřeba vody m3/den - - - 27 27 27 27
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 19,31 19,31 19,31 19,31
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 13,93 13,93 13,93 13,93
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 11,90 11,90 11,90 11,90
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 2,04 2,04 2,04 2,04
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 5,38 5,38 5,38 5,38

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod v obci Kovač je napojen na vodovod v obci Konechlumí, který je součástí skupinového vodovodu Jičín. Tento skupinový vodovod je propojen na přivaděč Kamensko – Jičín DN 250. V Mlázovicích se nacházejí vrty ML1, ML2 a V5 a V5a. Celková vydatnost těchto zdrojů je 20 l/s. Ze zdrojů je voda čerpána do úpravny vody, odkud je voda dále čerpána do vodojemu Kamensko (200 + 250 m3, 354,50/358,50 m.n.m.). Dále je do VDJ Kamensko čerpána voda z ÚV Lázně Bělohrad (zdroje viz. Lázně Bělohrad). Konecchlumí je napojeno na skupinový vodovod Jičín v části obce Kamenice, která je napojena na přivaděč DN 250 mm Kamensko – Jičín.
Voda je gravitačně přivedena do vodojemu Konecchlumí. Vodojem má obsah 100 m3 s kótou dna 298,0 a maximální hladinou 300,2 m n.m. Z vodojemu je voda gravitačně dopravována přes Konecchlumí dále do obce Kovač. Na vodovod jsou v obci napojeni téměř všichni obyvatelé.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Systém zásobení vodou je vyhovující a předpokládá se pouze provádění běžné údržby.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při problémech se zásobami vody budou obyvatelé zásobeni pomocí cisteren nebo vody balené. U nemovitostí vlastnících studny bude voda z nich použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kovač - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kovač - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 14,61 15,09 15,57 16,05
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 9,14 9,44 9,74 10,04
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Kovač není v součastné době vybudován jednotný systém likvidace odpadních vod. Ty jsou likvidovány individuálně pomocí bezodtokých jímek na vyvážení. V obci je vybudováno pouze několik úseků dešťové kanalizace, která je ale ve špatném stavu a nelze jí použít při výhledovém odkanalizování obce splaškovou kanalizací.
Stavby zkoulaudované po roce 2001 mají vlastní čistící zařízení - jedná se o cca 12 RD.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Navrhujeme ponechat dosavadní individuální systém likvidace odpadních vod.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Kovač 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Kovač - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva