Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Bezděkov nad Metují - CZ052.3605.5209.003590 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Bezděkov nad Metují

Číslo obce PRVKUK 3590
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5209.003590
Kód obce 573884
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1066 (5209)
Náchod
Číslo POU
Název POU
2275
Police nad Metují

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5209.003590.01 Bezděkov nad Metují 00359 3590

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Bezděkov nad Metují (476 m n. m.) leží na katastrálním území Bezděkov nad Metují (603597) s katastrální výměrou 515 ha.
Trvale zde žije 515 obyvatel.
V Bezděkově nad Metují je evidováno celkem 186 domů, z toho trvale obydlených je 131 a 36 domů slouží k rekreaci. Zástavba je soustředěná. Půdorys obce je radiokoncentrický.
 
Obec leží v CHKO Broumovsko a CHOPAV Polická pánev. Je zde evidováno celkem 99 podnikatelských subjektů.
 
V obci působí firma BOR Bezděkov nad Metují (zemědělská výroba) s 30 zaměstnanci a Xaverov holding a.s. závod Pardubice (drůbežářská výroba).
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017 vodovod
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu,Vak Náchod, 2018
Projektové podklady Bezděkov nad Metují, splašková kanalizace a ČOV, Ing. Vladislav Kališ, 2017
Zaměření dokumentace skutečného provedení pokládky kanalizace-Technická vybavenost pro výstavbu RD k.ú. Bezděkov, Geodézie Náchod s r.o., 2010

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bezděkov nad Metují Trvale bydlící - - - 515 600 650 700
Přechodně bydlící - - - 80 80 80 80
Celkem - - - 595 680 730 780

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Bezděkov nad Metují 475 494 488 483 494 507 519 532 571 577 587 597 617 627

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bezděkov nad Metují - - - 389 474 524 574

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 47 52 58 63
Maximální potřeba vody m3/den - - - 75 84 93 102
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 93,63 108,47 123,32 138,16
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 67,37 78,05 88,73 99,41
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 67,37 78,05 88,73 99,41
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 26,26 30,43 34,59 38,75

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod - současný stav
V obci Bezděkov nad Metují je vybudován Vodovod Bezděkov nad Metují  o délce 9,848 km.  Vlastníkem a provozovatelem je společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Vodovod zásobuje pitnou vodou obyvatele a ostatní odběratele v obci. Vodovod je napojen na skupinový vodovod Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice, konkrétně část provozního celku Teplice n. M. – Náchod – vodovod BOR.
 
Základní údaje vodovod:
IČME: 5209-603597-48172928-1/1
IČPE: 5209-603597-48172928-1/1-48172928
Počet zásobovaných trvale bydlících obyvatel: 389
 
Zdrojem pitné vody pro Vodovod Bezděkov nad Metují, nízko tlakové pásmo jsou pramenné zářezy z prameniště Machov „Vápenka“, které jsou svedeny do pramenné jímky a do dolní sběrny Vápenky. Sem přichází i přebytečná voda z horní sběrny (pramenní zářezy „Na Bahnech“ a „Pod Sypací skálou“). Z dolní sběrny je zásoben VDJ Machovská Lhota (160+250) m3 s d. v. 536,80 m n. m a VDJ Police 380 m3 a 500 m3 s d. v. 496,00 m n. m. Dále je voda prostřednictvím zásobovacích a rozvodných řadů dodávána do spotřebiště. Vodovod je zaveden do všech částí obce. Pro zásobování obce slouží vodojem Machovská Lhota.
 
Hygienické zabezpečení probíhá dávkováním chlornanu sodného v hyg. zabezpečení Machov (IČME: 5209-689840-48172928-2/1, IČPE: 5209-689840-48172928-2/1-48172928).
 
Využitelná kapacita pramenných zářezů Machov je povolený průměr 12,4 l/s a max. povoleno 19,9 l/s.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody v jímacích objektech je pro stávající i výhledový počet obyvatel dostatečné.
 
Kvalita vody je po hygienickém zabezpečení v souladu s vyhláškou  č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu teplou vodu a četnost a rozsah její kontroly, která nabyla účinnosti dne 30. 4. 2004.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
  
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Obyvatelé nenapojeni na vodovod využívající domovních studní, kvalita a kvantita vody je neznámá.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Navrhované řešení
Zdroj vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost a příznivou jakost vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována chlorací.
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody v roce 2030 nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Vodovodní síť
Navrhujeme běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 2 % délky vodovodní sítě za rok.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na jímacím objektu Machov „Na Vápenkách“ je možné využít pro nouzové zásobování připojených obyvatel pitnou vodou jímací objekt Machov „Na Bahnech“. Jestliže nebude možné využít tento zdroj, bude nouzové zásobování připojených obyvatel pitnou vodou zajištěno dovozem pitné vody z nejbližšího veřejného vodovodu s kapacitně dostatečnými zdroji, tj. ze skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice, příp. dovozem pitné vody z  vrtu Petrovičky NV-15. Totéž se týká větších poruch nebo havárií na jednom z vodovodních systémů. V obou případech budou pro nouzové zásobování využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bezděkov nad Metují - - - 269 269 650 700

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bezděkov nad Metují - - - 0 50 650 700

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 47,00 53,33 59,67 66,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
V obci je vybudováno celkem 5 km jednotné gravitační kanalizace, která je rozdělena do 4 hlavních kanalizačních stok. Vlastníkem a provozovatelem je Obec Bezděkov nad Metují. Produkované odpadní vody jsou do kanalizace svedeny přes septiky a DČOV u jednotlivých nemovitostí. Obec využívá také systému propustků, struh a příkopů.
 
Obec v současné době nemá splaškovou kanalizaci s výjimkou lokality Jižní čtvrť, ve které je vybudována nová splašková kanalizace zakončená ČOV o velikosti 50 EO. V obci je vybudována stávající síť jednotné kanalizace, která je pod obcí vyústěna do řeky Metuje.
 
Čištění odpadních vod - současný stav
V Obci Bezděkov nad Metují není obecní ČOV. Odpadní vody ze 60 septiků a 10 DČOV  jsou svedeny do obecní kanalizace nebo odváděny do recipientů, kterými bezejmenný pravostranný přítok říčky Židovky č.h.p. 1-01-03-024 a Metuje č.h.p. 1-01-03-019. Obsah 104 bezodtokých jímek  je odvážen na likvidaci na ČOV Police nad Metují. Stáří a technický stav septiků není znám. DČOV byly postaveny v posledních 10-ti letech.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci je navržena výstavba splaškové kanalizace zakončené novou ČOV.
 
Navrhované řešení
Navrhovaná kanalizační síť je gravitační splašková se dvěma novými přečerpávacími stanicemi přečerpávajícími splaškové vody z míst, jejich morfologie neumožňuje gravitační napojení a jedné čerpací stanice vzniklé přebudováním stávající ČOV pro Jižní čtvrť na ČS. Celkem je navrženo v souhrnu (hlavní stoky mimo areálové kanalizace u ČOV) 4477 m gravitačních stok (A až C3) PVC PN 250 a 601 m kanalizačních výtlaků (V1A, V2A) PE 75 a PE 90. Instalovaný výkon ČS bude 2,5 kW.
 
Navržená mechanicko-biologická čistírna slouží k čištění splaškových odpadních vod, připojených na splaškovou kanalizaci. Jedná se o biologickou aktivační čistírnu s malými nároky na energii a obsluhu.
Vlastní ČOV bude provedena pro napojení 650 EO. Technologická linka ČOV bude zahrnovat denitrifikační nádrž, aktivační nádrž, dosazovací nádrž (vestavba), kalojem a měrný objekt (umístěný v šachtě mimo vlastní ČOV).
Za vlastní ČOV bude umístěn kořenový filtr. Ten tvoří terciální dočištění přečištěných vod a je zde použit jako záchytný čistící prvek v případě zhoršených limitů na odtoku z ČOV (např. v případě poruchy) na základě podmínky ve vyjádření AOPK. Odtok z ČOV bude zaústěn do Metuje, č.h.p. 1-01-03-019. Kal bude odvážen k likvidaci na ČOV Police nad Metují.
 
Předpokládané náklady na realizaci dle Metodického pokynu Mze 401/2010-15000 jsou 25,598 mil. Kč.
 
Dokončení všech prací se předpokládá v roce 2022.
 
Stávající kanalizace bude dále používána jako dešťová.
 
Odpadní vodu od zbývajících obyvatel navrhujeme likvidovat na rekonstruovaných stávajících nepropustných jímkách na vyvážení a v nově vybudovaných jímkách, ve stávajících septicích doplněných zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády č. 401/2015 Sb., kterým se stanoví emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod. Další alternativou je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV. Odpadní vody z jímek a kaly ze septiků a DČOV budou odváženy k likvidaci na ČOV Police nad Metují.
  
Do roku realizace (2022) se předpokládá likvidace odpadních vod individuálním způsobem na stávajících jímkách na vyvážení, ve stávajících septicích a domovních čistírnách odpadních vod.
 
 
V cílovém roce 2030 bude počet stávajících a nově napojených obyvatel :
 
na ČOV 700

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Bezděkov nad Metují 0,0 25 598,1 25 598,1

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Bezděkov nad Metují - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva