Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Náchod - CZ052.3605.5209.410373 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Náchod

Číslo obce PRVKUK 410373
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5209.410373
Kód obce 573868
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1066 (5209)
Náchod
Číslo POU
Název POU
2267
Náchod

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5209.410373.01 Náchod 41037 410373

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Místní část Náchod leží na katastrálním území Náchod (701262) s výměrou 790 ha.
 
Trvale zde žije celkem 12 273 obyvatel. V Náchodě se eviduje celkem 1796 domů. Většina zástavby ve městě má radiokoncentrické uspořádání. Náchodem protéká řeka Metuje se svým pravostranným přítokem Radechovkou.
 
Město leží v ochranných pásmech I. stupně, II. stupně II A, II B přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Běloves.
 
Působí zde cca 25 podnikatelských subjektů s více jak 50 zaměstnanci. Z průmyslových odvětví mají nejširší zastoupení textilní (Bartoň – textilní závody a.s.) a gumárenský průmysl (Traeborg), strojírenství a elektro (Náchodská strojírna s.r.o., Ametek elektromotory, s.r.o., ATAS elektromotory Náchod a.s.).

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Náchod Trvale bydlící - - - 12 273 12 199 12 018 11 838
Přechodně bydlící - - - 0 - - -
Celkem - - - 12 273 12 199 12 018 11 838

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Náchod 20760 20814 20665 20434 20417 20408 20267 20149 20132 19979 19897 19688 19220 19936 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Náchod - - - 11 748 11 748 11 748 11 748

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 1 875 1 875 1 875 1 875
Maximální potřeba vody m3/den - - - 2 249 2 249 2 249 2 249
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 1 874,51 1 874,51 1 874,51 1 874,51
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 1 843,61 1 843,61 1 843,61 1 843,61
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 1 570,36 1 570,36 1 570,36 1 570,36
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 273,14 273,14 273,14 273,14
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 30,90 30,90 30,90 30,90

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod - současný stav
Vlastníkem a provozovatelem vodovodu v Náchodě je společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Vodovod zásobuje pitnou vodou obyvatele a ostatní odběratele v obci. Vodovod je napojen na skupinový vodovod Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice, provozní část Náchod.
 
Počet zásobovaných trvale bydlících obyvatel: 11 748
Počet zásobovaných rekreantů: není znám
Počet přípojek: 2276
 
Vodovod v Náchodě zásobí jednotlivé městské části gravitačními rozvodnými řady prostřednictvím vodojemů Kašparák 1 000 m3 s d. v. 417,0 m n. m., U Nemocnice 1 200 m3 s d. v. 407,0 m n. m., Pod Vyhlídkou 750 m3 s d. v. 442,15 m n. m., Branka 1 200+500 m3 s d. v. 407,0 a 430,50 m n. m., kam je voda dopravována z vodojemu Vysoká Srbská 1 500 m3 s d. v. 495,60 m n.m.
 
Individuální zásobování vodou
Obyvatelé, kteří nejsou napojeni na vodovod využívají vodu z domovních studní. Informace o množství a kvalitě nejsou k dispozici.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody v jímacích objektech je pro stávající i výhledový počet obyvatel dostatečné.
 
Voda dodávaná do spotřebiště je hygienicky upravovaná oxidem chloričitým ve vodojemu Vysoká Srbská, který je hlavním vodojemem ve vztahu k Náchodu. Kvalita vody je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která nabyla účinnosti dne 1. 5. 2004.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti a vnitřních průměrů potrubí.
 
Požární voda bude vždy řešena dohodou mezí obcí a vlastníkem vodovodního řadu. Požární řád musí být odsouhlasen provozovatelem vodovodního řadu.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroje vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost a příznivou jakost vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována oxidem chloričitým.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
Pro posílení kapacity a zabezpečenosti východočeské vodárenské soustavy Náchod - Hradec Králové je navržena výstavba nového dvoukomorového vodojemu v katastru města Náchod na kopci Branka. Nový vodojem Branka III s kapacitou 2 x 2 500 m3 zvýší provozní  spolehlivost  vodovodního  systému  města  Náchod a Vodárenské  soustavy Východní  Čechy,  která  zásobuje  obyvatelstvo  okresů Náchod - Hradec  Králové  -  Pardubice  -  Chrudim.  Realizací  stavby  nastane  spolehlivé  a  bezpečné zásobování s dostatečnou kapacitou vodojemů dle současně platných norem řešící rovněž zásobování v případě poruch i rekonstrukcí. Realizace nového vodojemu je uvažována v letech 2022 - 2023 a investiční náklady dle Metodického pokynu Mze ČR 401/2010-15000 činí 33.6 mil. Kč
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme pouze běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 1 % délky vodovodní sítě za rok.
Vzhledem k rozrůstající zástavbě města vznikla potřeba nového tlakového pásma. Nové tlakové pásmo bude realizováno ve dvou fázích. V první fázi bude zřízeno pomocí osazení redukčnho tlakového ventilu u VDJ Nem. III. Redukční ventil bude přímo z přivaděče z Vysoké Srbské zásobovat nové tlakové pásmo. V druhé fázi bude ČS Lipí rekonstuována na vodojem s přirduženou ČS. Nový vodojem bude 2 komorový. První komora (stávající) má objem 13 m3. Druhá komora bude mít kapacitu 200 m3. Realizace záměru se předpokládá v letech 2020 - 2021 a investiční náklady dle Metodického pokynu Mze ČR 401/2010-15000 činí 4.5 mil. Kč
 
Vzhledem k narůstajícím problémům se suchem a souvisejícím problémům s indivuduálním zásobováním obyvatelstva pitnou vodou je pro napojení 50 % ze zbývajících dosud nenapojených obyvatel uvažováno rozšíření vodovodní sítě o cca 3,0 km rozváděcích řadů z potrubí z PVC nebo z tvárné litiny v důležitých komunikacích. Rozšíření není blíže lokalizováno. Zbývajících 50 % nenapojených obyvatel se ponechává na individuálním zásobování.
 
Všechna výše uvedená navrhovaná opatření jsou navržena k realizaci v letech 2018 až 2030.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na některém z jímacích objektů skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod - Bohuslavice je možné využít pro nouzové zásobování připojených obyvatel ostatní (nepoškozené) zdroje. V případě větších poruch nebo havárií na jednom z vodovodních systémů bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno dovozem pitné vody z nejbližší obce s fungujícím vodovodním systémem nebo z vrtu LT-4 Černčice. V obou případech budou pro nouzové zásobování využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Náchod - - - 12 138 12 065 11 886 11 708

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Náchod - - - 12 138 12 065 11 886 11 708

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 430,46 430,46 430,46 430,46
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 25,83 25,83 25,83 25,83
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 161,17 161,17 161,17 161,17
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 9,67 9,67 9,67 9,67

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
V Náchodě byla postupně vybudována jednotná kanalizační síť. Vlastníkem a provozovatelem jsou Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Produkované odpadní vody jsou svedeny do kanalizační sítě z jednotlivých nemovitostí a odváděny prostřednictvím sběračů a stok na ČOV Náchod - Bražec.
 
Jednotná kanalizace celkem: 60,6 km
Rok uvedení do provozu: postupně Napojených trvalých obyvatel: 19 410
Napojených rekreantů: není znám
Kanalizačních přípojek: 2660
 
Hlavní stoky:
kmenová stoka A DN 1680/1530, 1500, 1400 a 1200 v délce 5,7 km (5 odlehčovacích komor)
stoka B DN 300, 500, 600, 800 a 1200 v délce 0,747 km (1 odlehčovací komora)
stoka C z DN 600 v délce 0,100 km (1 odlehčovací komora)
stoka D z DN 600 v délce 0,100 km (1 odlehčovací komora)
stoka E z DN 1400 a 800 v délce 1,750 km (2 odlehčovací komory)
stoka F z DN 1200, 800, 500 a 400 v délce 1,300 km (1 odlehčovací komora)
stoka G je tvořen starou stokou, nevyhovující
stoka H z DN 1200, 1000 a 700 v délce 1,200 km
stoka I z DN 1200 až 700 v délce 1,100 km
stoka K štít DN 1200 a dále z trub DN 800, 700 a 600 v délce 0,700 km
stoka M z DN 300 - 800 v délce 1,300 km
stoka L z DN 1000 a 800 v délce 4,35 km (část)
stoka L-1 z DN 400 v délce 0,37 km
 
Na tyto hlavní stoky jsou připojeny další kanalizační řady, které řeší odkanalizování celého území Náchoda a okolí. Hlavní páteř odkanalizování města tvoří stará kmenová klenutá stoka A vybudovaná z tvrdých pálených cihel profilu 1450/1100.
 
Kanalizační stoka Hronov-Náchod: 12,416 km
Je vybudována z 95 % z betonových trub DN 500-800, 1000 a 1200.
  
Čištění odpadních vod - současný stav
Ve městě je vybudována centrální ČOV. Vlastníkem a provozovatelem je společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Mechanicko-biologická ČOV má kapacitu dle množství znečištění 45 990 EO, byla vybudována na vstupní denní znečištění 2 759.3 kg BSK5 a na průměrný nátok 25 200 m3. Čistírna je určena pro trvalé a účinné zneškodňování odpadních vod z lokality Hronov – Velké Poříčí – Náchod.
 
Čistírna odpadních vod je mechanicko-biologická. Za mechanickým předčištěním jsou přítoky přesahujících hydraulickou kapacitu biologického stupně zachyceny v dešťové zdrži.
Čištění probíhá v aktivačních nádržích uspořádaných jako dvoulinkový R-D-N systém. Odstraňování fosforu probíhá chemickým srážením.
Přebytečný kal je zahuštěn a následně anaerobně stabilizován ve vyhnívací nádrži. Stabilizovaný kla je následně  odvodňován v odstředivce ANDRITZ. Při anaerobním vyhnívání je jímán kalový plyn, který je dále využíván pro výrobu elektřiny ve zdrojovém soustrojí.
 
Odvodněný kal vyhovuje parametrům normy č. ČSN 465735 „Průmyslové komposty“ a je využíván v zemědělské činnosti jako surovina do kompostu.
   
Vyčištěná voda z ČOV Náchod - Bražec odtéká do recipientu – Metuje č.h.p. 1-01-03-041.
  
Odpadní vody z nemovitostí, které nejsou napojeny na kanalizační síť, jsou akumulovány v septicích a jímkách a likvidovány na městské ČOV. Počet septiků a jímek, jejich stáří ani technický stav není znám.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Stávající stav odvádění a likvidace odpadních vod v obci je podmíněně vyhovující. Pro dlouhodobé zajištění vyhovujícího stavu navrhujeme běžnou provozní rekonstrukci v rozsahu cca 1 % délky stokové sítě za rok.  
 
Vlastník a provozovatel ČOV připravuje projekt kalové koncovky na ČOV Náchod-Bražec. V současné době je linka zpracování kalu zakončena výše popasanou odstředivkou, ze které je odvodněný kal odvážen k likvidaci. Nově je v projektu navrženo doplnění sušárny odvodněného kalu a jeho následné spalování. Přebytečné teplo ze spalování kalu bude využito pro jeho sušení. Samotná kalová koncovka bude sloužit i pro ostatní ČOV ve správě VaK Náchod. Předpokládá se realizace v letech 2021 - 2022.
Investiční náklady dle Metodického pokynu Mze ČR 401/2010-15000 nelze stanovit. Metodický pokyn spalovnu kalu nezná. IN dle projektové dokumentace jsou 63,065 mil bez DPH (CÚ 01/2020).
 
Odvedení dešťových vod se bude řídit § 5 odst. 3 zákona 254/2001 Sb. U veškerých staveb a pozemků, ze kterých odtékají dešťové vody do jednotné kanalizace, budou při jejich úpravách a rekonstrukcích provedena taková opatření, aby byly dešťové vody primárně zasakovány nebo odváděny do vodoteče.
 
U objektů odlehlých od stávající jednotné kanalizace navrhujeme rekonstrukci stávajících nepropustných jímek na vyvážení a vybudování nových jímek, doplnění stávajících septiků zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády č. 401/2015 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod. Další alternativou je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV. Odpadní vody z jímek a kaly ze septiků a DČOV budou odváženy k likvidaci na ČOV Náchod.
 

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Náchod 38 100,0 63 065,0 101 165,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Náchod - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva