Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Běloves - CZ052.3605.5209.101303 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Náchod

Číslo obce PRVKUK 101303
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5209.101303
Kód obce 573868
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1066 (5209)
Náchod
Číslo POU
Název POU
2267
Náchod

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5209.101303.01 Běloves 10130 101303

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Místní část Běloves (345 – 360 m n. m.) leží na katastrálním území Běloves (701301) s výměrou 369 ha.

 

Trvale zde žije celkem 1330 obyvatel. Eviduje se zde celkem 352 domů. Zástavba má liniové uspořádání podél místní komunikace a řeky Metuje.

 

Celé katastrální území Bělovsi je stanoveno jako lázeňské místo dle zákona 164/2001 Sb. Na území místní část se nachází ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů Běloves I., IIa. a IIb. stupně.“

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Běloves Trvale bydlící - - - 1 330 1 322 1 302 1 283
Přechodně bydlící - - - - - - -
Celkem - - - 1 330 1 322 1 302 1 283

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Náchod 20760 20814 20665 20434 20417 20408 20267 20149 20132 19979 19897 19688 19220 19936 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Běloves - - - 1 273 1 273 1 273 1 273

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 203 203 203 203
Maximální potřeba vody m3/den - - - 244 244 244 244
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 203,01 203,01 203,01 203,01
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 199,73 199,73 199,73 199,73
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 170,14 170,14 170,14 170,14
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 29,59 29,59 29,59 29,59
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 3,29 3,29 3,29 3,29

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod - současný stav
Vlastníkem a provozovatelem vodovodu v Náchodě v místní části Běloves je společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Vodovod zásobuje pitnou vodou obyvatele a ostatní odběratele v obci. Vodovod je napojen na skupinový vodovod Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice, provozní část Náchod.
 
Počet zásobovaných trvale bydlících obyvatel: 1273
Počet zásobovaných rekreantů: není znám
Počet přípojek: 349
 
Podrobnější popis stávajícího stavu vodovodů je součástí karty pro místní část Náchod.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroje vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost a příznivou jakost vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována oxidem chloričitým.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
Pro posílení kapacity a zabezpečenosti východočeské vodárenské soustavy Náchod - Hradec Králové je navržena výstavba nového dvoukomorového vodojemu v katastru města Náchod na kopci Branka. Nový vodojem Branka III s kapacitou 2 x 2 500 m3 zvýší provozní  spolehlivost  vodovodního  systému  města  Náchod a Vodárenské  soustavy Východní  Čechy,  která  zásobuje  obyvatelstvo  okresů Náchod - Hradec  Králové  -  Pardubice  -  Chrudim.  Realizací  stavby  nastane  spolehlivé  a  bezpečné zásobování s dostatečnou kapacitou vodojemů dle současně platných norem řešící rovněž zásobování v případě poruch i rekonstrukcí. Realizace nového vodojemu je uvažována v letech 2022 - 2023 a investiční náklady dle Metodického pokynu Mze ČR 401/2010-15000 činí 33.6 mil. Kč
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme pouze běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 1 % délky vodovodní sítě za rok.
Vzhledem k rozrůstající zástavbě města vznikla potřeba nového tlakového pásma. Nové tlakové pásmo bude realizováno ve dvou fázích. V první fázi bude zřízeno pomocí osazení redukčnho tlakového ventilu u VDJ Nem. III. Redukční ventil bude přímo z přivaděče z Vysoké Srbské zásobovat nové tlakové pásmo. V druhé fázi bude ČS Lipí rekonstuována na vodojem s přirduženou ČS. Nový vodojem bude 2 komorový. První komora (stávající) má objem 13 m3. Druhá komora bude mít kapacitu 200 m3. Realizace záměru se předpokládá v letech 2020 - 2021 a investiční náklady dle Metodického pokynu Mze ČR 401/2010-15000 činí 4.5 mil. Kč
 
Vzhledem k narůstajícím problémům se suchem a souvisejícím problémům s indivuduálním zásobováním obyvatelstva pitnou vodou je pro napojení 50 % ze zbývajících dosud nenapojených obyvatel uvažováno rozšíření vodovodní sítě o cca 3,0 km rozváděcích řadů z potrubí z PVC nebo z tvárné litiny v důležitých komunikacích. Rozšíření není blíže lokalizováno. Zbývajících 50 % nenapojených obyvatel se ponechává na individuálním zásobování.
 
Všechna výše uvedená navrhovaná opatření jsou navržena k realizaci v letech 2018 až 2030.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na některém z jímacích objektů skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod - Bohuslavice je možné využít pro nouzové zásobování připojených obyvatel ostatní (nepoškozené) zdroje. V případě větších poruch nebo havárií na jednom z vodovodních systémů bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno dovozem pitné vody z nejbližší obce s fungujícím vodovodním systémem nebo z vrtu LT-4 Černčice. V obou případech budou pro nouzové zásobování využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Běloves - - - 1 100 1 093 1 288 1 269

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Běloves - - - 1 100 1 093 1 288 1 269

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 46,65 46,65 46,65 46,65
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 2,80 2,80 2,80 2,80
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 17,47 17,47 17,47 17,47
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 1,05 1,05 1,05 1,05

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
V Náchodě v místní části Běloves byla postupně vybudována jednotná kanalizační síť. Vlastníkem a provozovatelem jsou Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Produkované odpadní vody jsou svedeny do kanalizační sítě z jednotlivých nemovitostí a odváděny prostřednictvím sběračů a stok na ČOV Náchod - Bražec.
  
Podrobnější popis stávajícího stavu kanalizace je součástí karty pro místní část Náchod.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Stávající stav odvádění a likvidace odpadních vod v obci je podmíněně vyhovující. Pro dlouhodobé zajištění vyhovujícího stavu navrhujeme běžnou provozní rekonstrukci v rozsahu cca 1 % délky stokové sítě za rok.  
 
Dále navrhujeme rozšíření o splaškovou kanalizaci s odvedením odpadních vod od nenapojených obyvatel ZSJ Běloves (vč. Lázní) na stávající centrální ČOV Náchod. Splašková kanalizační síť je navržena z PVC DN 300 o celkové délce 0,6 km, doprava OV čerpáním v ČS (do 2 l/s, výtlačná výška do 10 m) a výtlačným řadem PE DN 80 0,2 km pod Metují do stávající kanalizace. Investiční náklady dle Metodického pokynu Mze ČR 401/2010-15000 činí 5.009 miil. Kč. Investice je uvažována k realizaci v roce 2024.
 
Odvedení dešťových vod se bude řídit § 5 odst. 3 zákona 254/2001 Sb. U veškerých staveb a pozemků, ze kterých odtékají dešťové vody do jednotné kanalizace, budou při jejich úpravách a rekonstrukcích provedena taková opatření, aby byly dešťové vody primárně zasakovány nebo odváděny do vodoteče.
 
U objektů odlehlých od stávající jednotné kanalizace a nově uvažovné splaškové kanalizace navrhujeme rekonstrukci stávajících nepropustných jímek na vyvážení a vybudování nových jímek, doplnění stávajících septiků zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády č. 401/2015 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod. Další alternativou je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV. Odpadní vody z jímek a kaly ze septiků a DČOV budou odváženy k likvidaci na ČOV Náchod.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Běloves 0,0 5 009,0 5 009,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Běloves - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva