Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Kostelec - CZ052.3604.5207.059650 - stav 20. 6. 2022

A. Obec

Kostelec

Číslo obce PRVKUK 59650
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.059650
Kód obce 548928
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2178
Jičín

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.059650.01 Kostelec 05965 59650

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Kostelec leží v jihozápadní části bývalého okresu Jičín 5 km jižně od města Jičín v nadmořských výškách 270 – 307 m n.m. Obec má 37 trvale bydlících obyvatel v 15 domech určených k bydlení. V obci se dále nachází 4 objekty určené k individuální rekreaci 12 obyvatel. Do budoucna se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce. Podklady: Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kostelec Trvale bydlící - - - 38 37 37 37
Přechodně bydlící - - - 12 12 8 8
Celkem - - - 50 49 45 45

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Kostelec 41 37 38 43 42 38 38 37 36 37 37 37 38 38

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kostelec - - - 0 0 45 45

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 1 3 4
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 2 3 5
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 1,33 2,67 4,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 1,33 2,67 4,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci Kostelec není v součastné době vybudován veřejný vodovod. Obyvatelé jsou zásobeni individuálně z domovních studní. Ve velmi suchým letních měsících dochází k nedostatku vody ve studnách.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V obci Kostelec je navržena výstavba vodovodu s napojením na plánovaný vodovod obce Dolany. Zdrojem vody jsou vrty BO-2 a BO-3 v Bartoušově a akumulace v plánovaném vodojemu Bartoušov. Pro posílení tlaku pro obec Kostelec bude vybudována podzemní automatická tlaková stanice. Délka vodovodních řadů je cca 0,9 km. Předpokládá se, že vlastníkem i provozovatelem nově navrhované vodovodní sítě bude obec Kostelec.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při problémech se zásobami vody ve studnách budou obyvatelé zásobeni pomocí cisteren nebo vody balené. V případně špatné kvality vody ve studnách bude voda z nich použita jako užitkové a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kostelec - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kostelec - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 3,02 3,31 3,59 3,88
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 1,89 2,07 2,25 2,43
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V současné době není v obci vybudován systém splaškové kanalizace zakončené centrálním čistícím zařízením. Existuje sběrný systém (pasport ani povolení není k dispozici). Odpadní vody jsou likvidovány pomocí bezodtokých jímek na vyvážení.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k velikosti obce bude v celém návrhovém období ponechán stávající systém individuální likvidace odpadních vod.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Kostelec 3 000,0 0,0 3 000,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Kostelec - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
20. 6. 2022 ZK/13/901/2022 usnesení zastupitelstva
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva