Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Židovice - CZ052.3604.5207.196835 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Židovice

Číslo obce PRVKUK 196835
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.196835
Kód obce 573841
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2186
Kopidlno

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.196835.01 Židovice 19683 196835

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Židovice leží na jihozápadní hranici bývalého okresu Jičín 5 km jihovýchodně od města Kopidlna v nadmořských výškách 224 – 244 m n.m. Obec má 126 trvale bydlících obyvatel v 53 domech určených k bydlení. V obci se dále nachází 10 objektů určených k individuální rekreaci 30 obyvatel.
V následném období se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Kanalizační řád
Informace od obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Židovice Trvale bydlící - - - 126 124 124 124
Přechodně bydlící - - - 30 30 30 30
Celkem - - - 156 154 154 154

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Židovice 134 120 119 119 121 122 125 124 123 124 124 119 111 107

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Židovice - - - 130 130 130 130

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 15 15 15 15
Maximální potřeba vody m3/den - - - 21 21 21 21
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 15,17 15,17 15,17 15,17
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 9,45 9,45 9,45 9,45
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 7,86 7,86 7,86 7,86
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 1,59 1,59 1,59 1,59
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 5,72 5,72 5,72 5,72

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Židovice má vybudován vlastní veřejný vodovod, který je součástí skupinového vodovodu Kopidlno. Jako zdroj vody pro vodovod slouží vrt RK3 vydatnosti 8 l/s, hloubky 40 m. Kvalita surové vody ze zdroje je vyhovující. Na vodovod jsou napojeni všichni obyvatelé.
 
Do obce je voda dopravována přes obec Vršce z vodojemu Cholenice u kterého je i přečerpávací stanice, která tlačí vodu do vodojemu Židovice umístěného severně nad obcí. Vodojem má obsah 50 m3 (260,60/263,40m n m.). Z vodojemu je voda gravitačně dopravována do obce přívodním řadem délky 950 m. Většina rozvodných řadů v obci je nová, až na úsek 200 m staršího litinového potrubí vyžadujícího rekonstrukci.
 
Vodovod v obci Židovice je v majetku a správě VOS a.s. Jičín.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Stávající nevyhovující litinový řad bude vyměněn za nový. Na vodovodu bude prováděna běžná údržba. Nové lokality budou napojeny prodloužením stávajících řadů.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení systému vodovodu budou obyvatelé zásobeni pomocí cisteren nebo vody balené. U nemovitostí vlastnící studny bude voda z nich použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Židovice - - - 110 110 110 110

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Židovice - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 12,72 12,72 12,72 12,72
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 7,96 7,96 7,96 7,96
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Židovice je vybudovaná jednotná kanalizace ukončená jednou volnou vyústí. Na kanalizaci je napojeno 110 obyvatel. Celková délka kanalizačních stok činí 1,257 km. Odpadní vody jsou v obci likvidovány individuálně pomocí bezodtokých jímek a septiků. Jednotná kanalizace je v majetku a správě VOS a.s. Jičín.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k velikosti obce bude ponechán stávající systém individuální likvidace odpadních vod pomocí bezodtokých jímek, septiků se zemním filtrem a domovních čistíren odpadních vod.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Židovice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Židovice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva