Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Žeretice - CZ052.3604.5207.196509 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Žeretice

Číslo obce PRVKUK 196509
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.196509
Kód obce 573833
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2178
Jičín

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.196509.01 Žeretice 19650 196509

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Žeretice leží v jižní části bývalého okresu Jičín 10 km jižně od města Jičín v nadmořských výškách 247 – 258 m n.m. Obec má 220 trvale bydlících obyvatel v 84 domech určených k bydlení. V obci se dále nachází 63 objektů určených k individuální rekreaci cca 126 obyvatel. Jižní částí obce protéká Žeretický potok. Severovýchodně obtéká obec řeka Cidlina.
V budoucím období se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Situace vodovodu
Územní plán 1/2016
Situace kanalizace
Informace od obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Žeretice Trvale bydlící - - - 217 220 225 230
Přechodně bydlící - - - 126 126 126 126
Celkem - - - 343 346 351 356

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Žeretice 272 270 270 260 254 265 261 265 267 260 258 257 250 254

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Žeretice - - - 200 205 210 220

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 10 11 11 11
Maximální potřeba vody m3/den - - - 15 16 17 17
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 10,07 10,54 11,02 11,49
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 8,91 9,33 9,74 10,16
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 4,15 4,35 4,54 4,74
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 4,75 4,98 5,20 5,42
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 1,16 1,22 1,27 1,33

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Žeretice je napojena na Vodárenskou soustavu Východní Čechy z obce Volanice. Přívodní vodovodní řad z PE DN100 se napojuje na vodovod v severní části obce Volanice z PVC DN100 a vede podél komunikace do obce Žeretice, kde jsou rozvodné řady z PE DN100, DN80 a DN50.
Provoz vodovodu zajišťuje společnost Královéhradecká provozní a.s..

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Na vodovodu bude prováděna běžná údržba. Nové lokality budou napojeny prodloužením stávajících řadů.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při problémech se zásobami pitné vody budou obyvatelé zásobeni pomocí cisteren nebo vody balené. U nemovitostí vlastnící studny bude voda z nich použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Žeretice - - - 141 141 145 150

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Žeretice - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 24,31 24,73 25,14 25,56
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 15,21 15,47 15,73 15,99
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je vybudován systém jednotné kanalizace, která je zaústěna ve třech místech do náhonu Milíčeves - Žeretice, v jednom místě do Žeretického potoku a na parcelním čísle 105/1 do přirozeného koryta vodního toku. Na tyto vyústi je vydáno povolení o vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Odpadní vody z jednotlivých nemovitostí jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, nebo předčištěny v septicích s přepadem do jednotné kanalizace, nebo předčištěny v domovních čistírnách odpadních vod a vypouštěny do jednotné kanalizace.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Likvidace odpadních vod z jednotlivých nemovitostí v obci Žeretice bude řešena individuálním způsobem s využitím domovních čistíren odpadních vod, bezodtokých jímek a septiků se zemním filtrem.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Žeretice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Žeretice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva