Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Těšín - CZ052.3604.5207.151696 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Železnice

Číslo obce PRVKUK 151696
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.151696
Kód obce 573825
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2178
Jičín

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.151696.01 Těšín 15169 151696

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Těšín je místní část obce Železnice. Leží 0,5 km jižně v nadmořských výškách 330 – 342 m n.m. Obec má 28 trvale bydlících obyvatel. V obci se dále nacházejí objekty určené pro individuální rekreaci 15 obyvatel. Severně nad obcí kolem vrchu Železný protéká Ploužnický potok. V návrhovém období se nepředpokládá výrazný nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2016, 2017
Kanalizace Železnice - kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Těšín Trvale bydlící - - - 28 28 32 32
Přechodně bydlící - - - 15 15 15 15
Celkem - - - 43 43 47 47

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Železnice 1236 1294 1292 1301 1297 1273 1271 1270 1285 1303 1321 1318 1315 1351 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Těšín - - - 28 28 30 30

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 2 2 2 2
Maximální potřeba vody m3/den - - - 4 4 4 4
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 1,73 1,76 1,80 1,83
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 1,70 1,70 1,70 1,70
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 1,70 1,70 1,70 1,70
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,03 0,03 0,03 0,03

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci Tešín je vybudován veřejný vodovod, který je přímo propojen s veřejným vodovodem Železnice. Jako zdroj vody slouží studna MŠ vydatnosti 3,0 l/s umístěná severovýchodně nad obcí v blízkosti Ploužnického potoka. Ze studny je voda čerpána výtlačným řadem PVC DN 100 do vodojemu Železný vrch. Vodojem je dvoukomorový o objemu 2 x 180 m3 na kótě dna 352,0 a maximální hladině 355,3 m n.m. Z vodojemu je voda rozvedena po obci rozvodnými řady. Na vodovod je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Vodovod je ve vlastnictví obce a jeho provozovatelem je STAVOKA Kosice.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovod dle potřeby napojovány nové objekty a prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při problémech se zásobami pitné vody budou obyvatelé zásobeni pomocí cisteren nebo vody balené. U nemovitostí vlastnící studny bude voda z nich použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Těšín - - - 0 25 28 28

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Těšín - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,63 1,27 1,90
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,50 1,00 1,50
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Tešín není vybudovaná soustavná splašková kanalizace zakončená centrální čistírnou odpadních vod. Odpadní vody jsou v obci likvidovány individuálně pomocí žump a septiků.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V místní části města Železnice - Těšín bude vybudována splašková gravitační kanalizace DN 250 v délce cca 900 m napojená na stávající kanalizaci města Železnice. Odpadní vody budou převedeny do čistírny odpadních vod Železnice. Předpokládané pořizovací náklady (2017) dle Metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. 401/2010-15000 jsou vypočítány v hodnotě 4,74 mil. Kč.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Těšín 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Těšín - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva