Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Vršce - CZ052.3604.5207.186601 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Vršce

Číslo obce PRVKUK 186601
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.186601
Kód obce 573795
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2186
Kopidlno

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.186601.01 Vršce 18660 186601

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Vršce leží v jižní části bývalého okresu Jičín cca 4 km východně od Kopidlna v nadmořských výškách 268 – 292 m n.m. Obec má 221 trvale bydlících obyvatel v 55 domech vedených pro trvalé bydlení. V obci se také nachází 31 objektů určených pro individuální rekreaci 72 obyvatel. Jižní částí obce protéká místní potok.
V návrhovém období se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Schéma kanalizace

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vršce Trvale bydlící - - - 221 220 220 220
Přechodně bydlící - - - 70 70 70 70
Celkem - - - 291 290 290 290

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Vršce 240 237 238 233 232 220 224 221 227 224 244 242 230 238

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vršce - - - 226 230 230 230

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 73 73 73 73
Maximální potřeba vody m3/den - - - 93 93 93 93
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 73,09 73,09 73,09 73,09
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 56,66 56,66 56,66 56,66
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 8,93 8,93 8,93 8,93
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 47,73 47,73 47,73 47,73
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 16,43 16,43 16,43 16,43

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Vršce má vybudován vlastní vodovod, jenž je součástí skupinového vodovodu Kopidlno. Jako zdroj vody pro vodovod slouží vrt RK3 vydatnosti 8 l/s, hloubky 40 m. Kvalita surové vody ze zdroje je vyhovující.
Vodovod Vršce je v tlakovém pásmu vodojemu Cholenice a z něj je voda gravitačně dopravována do obce přívodním řadem délky 2,11 km. Po obci je voda rozvedena 2,15 km rozvodných řadů.
Vodovod je v majetku obce a ve správě VOS a.s. Jičín.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V následném období bude na vodovodu prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení zdroje nebo celého systému vodovodu budou obyvatelé zásobeni pomocí vody balené nebo cisterny. Při dlouhodobém výpadku je možno provozovat vodovod s vodou užitkovou a zásobování doplnit vodou pitnou dodávanou v balené formě nebo pomocí cisteren. U nemovitostí vlastnících studny bude voda z nich použita jako užitková a zásobování doplňováno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vršce - - - 150 200 220 220

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vršce - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 23,14 23,11 23,07 23,04
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 14,48 14,46 14,44 14,42
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je skoro v celém rozsahu vybudována jednotná kanalizace s dvěma výustmi do vodoteče. Na toto vypouštění bylo vydáno MěÚ Jičín pod č.j.: MuJc/2019/14563/ZP/Svo povolení k vypouštění odpadních vod z výustí V1 a V2 obecní kanalizace v obci Vršce do vod povrchových (HMZ IDVT: 10178367) na pozemku parc. č. 70/2 (V1) a parc.č. 1329 (V2) v katastrálním území Vršce, č.h.p. 1-04-05-049, vodní útvar HSL_1530 – Smíchovský potok od pramene po ústí do toku Štítarský potok.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Nadále zůstane individuální způsob čištění odpadních vod u jednotlivých nemovitostí s vypouštěním do stávající jednotné kanalizace.
V budoucnu je možné uvažovat např. o dočištění vypouštěných odpadních vod v kořenové ČOV.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Vršce 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Vršce - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva