Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Volanice - CZ052.3604.5207.184667 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Volanice

Číslo obce PRVKUK 184667
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.184667
Kód obce 573761
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2178
Jičín

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.184667.01 Volanice 18466 184667

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Volanice leží v jižní části bývalého okresu Jičín 1,5 km západně od obce Vysoké Veselí v nadmořských výškách 250 – 272 m n.m. Obec má 238 trvale bydlících obyvatel v 70 domech vedených pro trvalé bydlení. V katastru obce se dále nachází 60 objektů určených pro individuální rekreaci 179 obyvatel.
Do budoucna se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Situace kanalizace
Situace vodovodu
Informace od obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Volanice Trvale bydlící - - - 233 224 224 224
Přechodně bydlící - - - 179 179 179 179
Celkem - - - 412 403 403 403

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Volanice 247 243 255 256 248 232 229 221 219 224 220 219 221 223

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Volanice - - - 224 224 224 224

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 11 11 11 11
Maximální potřeba vody m3/den - - - 17 17 16 16
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 11,28 11,06 10,85 10,64
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 9,97 9,79 9,60 9,41
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 4,65 4,56 4,47 4,39
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 5,32 5,22 5,12 5,02
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 1,30 1,28 1,25 1,23

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Volanice je napojena na vodovod ze sousední obce Sběř. Přívodní vodovodní řad z PE DN 80 vede mezi obcemi kolem potoka a je ukončen u obce Volanice, kde je umístěna ATS. Rozvodné řady po obci tvoří částečně okruhovou sít a jsou provedeny z PVC DN100 a PE DN80.
Vodovod je v majetku obce Volanice a provoz zajišťuje Královéhradecká provozní a.s..

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Na vodovodu bude prováděna běžná údržba. Nové lokality budou napojeny prodloužením stávajících řadů.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při nedostatku vody budou obyvatelé zásobeni vodou balenou nebo pomocí cisteren. U objektů vlastnících studny bude voda z nich použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Volanice - - - 0 0 220 220

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Volanice - - - 0 0 220 220

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 27,32 27,03 26,74 26,46
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 17,09 16,91 16,73 16,55
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Téměř na celém území obce je stávající jednotná kanalizace s povoleným vypouštěním odpadních vod do vod povrchových.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci bude vybudována oddílná splašková gravitační kanalizace zakončená čistírnou odpadních vod. Kanalizační systém bude tvořit cca 3 200m gravitační kanalizace, 3ks čerpacích stanic odpadních vod, 800m výtlaků z čerpacích stanic a ČOV pro 300EO. Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do potoku Volanka.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Volanice 0,0 21 146,0 21 146,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Volanice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva