Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Vitiněves - CZ052.3604.5207.182915 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Vitiněves

Číslo obce PRVKUK 182915
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.182915
Kód obce 573752
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2178
Jičín

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.182915.01 Vitiněves 18291 182915

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Vitiněves leží ve střední části bývalého okresu Jičín 5 km jižně od města Jičín. Nalézá se v nadmořské výšce 256 - 273 m n.m. Žije zde 343 trvale bydlících obyvatel v 92 domech vedených k trvalému bydlení. V obci se dále nachází 26 objektů určených pro individuální rekreaci 52 rekreantů. Podél obce protéká řeka Cidlina. Východní částí obce prochází železniční trať ve směru Jičín.
V obci Vitiněves územní plán předpokládá rozvoj obce v části Hradčany (sever obce) a ve východní části obce a nárůst obyvatel o cca 100%.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Kanalizační řád
Situace kanalizace
Informace od obce
Informace od provozovatele VOS Jičín

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vitiněves Trvale bydlící - - - 343 351 355 360
Přechodně bydlící - - - 52 52 52 52
Celkem - - - 395 403 407 412

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Vitiněves 317 345 347 346 343 348 350 343 344 351 348 355 339 338

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vitiněves - - - 313 313 330 340

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 10 10 10 10
Maximální potřeba vody m3/den - - - 14 14 14 14
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 10,14 10,14 10,14 10,14
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 9,30 9,30 9,30 9,30
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 9,18 9,18 9,18 9,18
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 14,71 15,47 16,24 17,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,83 0,83 0,83 0,83

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec je napojena na skupinový vodovod Jičín prodloužením vodovodního řadu z Popovic. Před obcí je postavena nová AT stanice. Celá obec je v jednom tlakovém pásmu. Vodovod je v majetku obce Vitiněves a ve správě VOS a.s. Jičín.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Na vodovodu bude prováděna běžná údržba. Nové lokality budou napojeny prodloužením stávajících řadů.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Obec nemá náhradní zdroj pitné vody. Pro nouzové zásobení budou použity domovní studny u nemovitostí, které mají vyhovující kvalitu, ale nejsou v plné míře dostatečně kapacitní. U kvalitativně nevyhovujících studní bude voda z nich použita jen jako užitková a zásobování doplněno pomocí vody balené.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vitiněves - - - 319 319 330 340

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vitiněves - - - 319 319 330 340

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 34,34 34,88 35,42 35,97
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 21,48 21,82 22,16 22,50
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Vitiněves byl v letech 2009 -2010 vybudován systém gravitační splaškové kanalizace. Splaškové odpadní vody jsou svedeny gravitační kanalizací do čerpacích stanic odpadních vod ČS 1 a ČS 2 odkud jsou čerpány do obce Popovice. Z obce Popovice jsou splaškové vody dále čerpány na ČOV Jičín. Kanalizace je v majetku obce Vitiněves a ve správě VOS a.s. Jičín.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Na kanalizaci a čerpacích stanicích bude prováděna běžná údržba. Nové lokality budou napojeny prodloužením stávajících stok, případně přidáním další čerpací stanice.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Vitiněves 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Vitiněves - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva