Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Vesec - CZ052.3604.5207.178144 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Veliš

Číslo obce PRVKUK 178144
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.178144
Kód obce 573728
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2178
Jičín

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.178144.01 Vesec 17814 178144

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Vesec je místní část obce Veliš. Leží 1 km jihovýchodně v nadmořských výškách 289 – 296 m n.m. Obec má 33 trvale bydlících obyvatel ve 14 domech vedených pro trvalé bydlení. V obci se dále nacházejí 7 objektů určených pro individuální rekreaci cca 21 obyvatel.
V následným období se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Územní plán obce Veliš 2016
Aktualizace PRVKUK 2017

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vesec Trvale bydlící - - - 40 50 55 60
Přechodně bydlící - - - 4 4 4 4
Celkem - - - 44 54 59 64

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Veliš 162 173 179 185 188 192 194 200 202 197 201 202 202 207 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vesec - - - 0 0 59 64

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 2 4 6
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 3 5 8
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 2,13 4,27 6,40
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 2,13 4,27 6,40
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci Vesec není v součastné době není vybudován veřejný vodovod. Obyvatelé jsou zásobeni individuálně pomocí domovních studní.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V místní části obce Veliš  - Vesec bude vybudován veřejný vodovod napojený na jihovýchodním okraji obce Veliš na plánovanou vodovodní síť. Celková délka navrhovaných vodovodních řadů v obci Vesec je cca 1,1 km. Kapacita zdrojů vody, ze kterých bude obce Veliš zásobována pitnou vodou (tj. skupinový vodovod Jičín) je dostatečná pro zásobení všech objektů v obci.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při problémech se zásobami pitné vody budou obyvatelé zásobeni pomocí cisteren nebo vody balené. U nemovitostí vlastnící studny bude voda z nich použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vesec - - - 0 0 59 64

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vesec - - - 0 0 59 64

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 3,95 4,59 5,23 5,86
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 2,47 2,87 3,27 3,67
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Vesec není vybudovaná soustavná splašková kanalizace ukončená centrální čistírnou odpadních vod. Odpadní vody jsou v obci likvidovány individuálně pomocí žump a septiků.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V lokalitě Vesec (místní části obce Veliš) bude vybudována nová oddílná splašková kanalizace, jenž bude zakončena při jiho-východním okraji této lokality novou mechanicko-biologickou čistírnou odpadních vod o kapacitě 300 EO. Čistírna odpadních vod bude sloužit i k čištění splaškových odpadních vod vznikajících v obci Veliš a Vesec. Předčištěné odpadní vody budou z této ČOV odtékat do blízkého potoka. Celková délka navrhovaných gravitačních stok v lokalitě Vesec činí cca 0,9 km, potrubí DN 250.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Vesec 2 844,0 5 742,0 8 586,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Vesec - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva