Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Veliš - CZ052.3604.5207.178136 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Veliš

Číslo obce PRVKUK 178136
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.178136
Kód obce 573728
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2178
Jičín

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.178136.01 Veliš 17813 178136

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Veliš leží ve střední části bývalého okresu Jičín 3,5 km jihozápadně od města Jičín v nadmořských výškách 317 – 332 m n.m. Obec má 96 trvale bydlících obyvatel v 32 domech vedených pro trvalé bydlení. V obci se dále nachází 15 objektů určených pro individuální rekreaci 20 obyvatel.
V návrhovém období se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Územní plán obce Veliš
Aktualizace PRVKUK 2017

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Veliš Trvale bydlící - - - 150 160 180 200
Přechodně bydlící - - - 6 15 15 20
Celkem - - - 156 175 195 220

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Veliš 162 173 179 185 188 192 194 200 202 197 201 202 202 207

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Veliš - - - 0 0 195 220

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 7 15 22
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 9 18 26
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 7,33 14,67 22,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 7,33 14,67 22,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci Veliš není vybudován systém veřejného vodovodu. Obyvatelé obce jsou zásobováni individuálně pomocí domovních studní.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V obci Veliš bude vybudován veřejný vodovod napojený na současnou vodovodní síť propojující obce Podhradí a Šlikova Ves, a to napojením na výtlačný vodovodní řad vedoucí z vodojemu (50 m3) s čerpací stanicí, jenž je umístěn na úbočí kopce Veliš mezi lokalitami Podhradí a Šlikova Ves. Celková délka navrhovaných vodovodních řadů v obci Veliš činí cca 2,7 km. Kapacita zdrojů vody, ze kterých bude obce Veliš zásobována pitnou vodou (tj. skupinový vodovod Jičín) je dostatečná pro zásobení všech objektů v obci.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při nedostatku vody budou obyvatelé zásobeni vodou balenou nebo pomocí cisteren. U objektů vlastnících studny bude voda z nich použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Veliš - - - 0 0 195 220

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Veliš - - - 0 0 195 220

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 14,55 16,28 18,01 19,73
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 9,10 10,19 11,27 12,35
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V součastné době je v obci pouze několik úseků dešťové kanalizace. Odpadní vody jsou likvidovány individuálně pomocí žump a septiků.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci Veliš bude vybudována nová oddílná splašková gravitační kanalizace, jenž bude napojena na kanalizaci místní části Vesec. Při východním okraji lokality Vesec (místní část obce Veliš) je navržena nová mechanicko-biologická čistírna odpadních vod o kapacitě 300 EO. Čistírna odpadních vod bude sloužit k čištění splaškových odpadních vod z Vesce i Veliše. Předčištěné odpadní vody budou z této ČOV odtékat do blízkého potoka. Celková délka navrhovaných gravitačních stok v obci Veliš činí cca 2,6 km.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Veliš 6 489,0 12 827,0 19 316,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Veliš - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva