Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Valdice - CZ052.3604.5207.176532 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Valdice

Číslo obce PRVKUK 176532
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.176532
Kód obce 573701
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2178
Jičín

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.176532.01 Valdice 17653 176532

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Valdice leží v severní části bývalého okresu Jičín 2 km severovýchodně od města Jičín v nadmořských výškách 290 – 314 m n.m. Obec má 1 511 trvale bydlících obyvatel ve 166 domech vedených pro trvalé bydlení. V obci se dále nachází 1 objekt určených pro individuální rekreaci 5 obyvatel. V obci je vybudován areál věznice s asi 1600 vězni.
V budoucím období se nepředpokládá výrazný nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Kanalizační řád
Informace od provozovatele VOS Jičín

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Valdice Trvale bydlící - - - 1 386 1 386 1 400 1 450
Přechodně bydlící - - - 1 605 1 605 1 605 1 605
Celkem - - - 2 991 2 991 3 005 3 055

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Valdice 1413 1480 1460 1442 1427 1429 1423 1386 1392 1375 1390 1398 1357 1323

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Valdice - - - 1 386 1 400 1 500 1 600

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 258 258 258 258
Maximální potřeba vody m3/den - - - 309 309 309 309
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 221,63 221,63 221,63 221,63
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 122,10 122,10 122,10 122,10
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 99,53 99,53 99,53 99,53
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,13 0,13 0,13 0,13
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 35,90 35,90 35,90 35,90

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci Valdice je vybudován veřejný vodovod, jenž je součástí skupinového vodovodu Jičín. Jako zdroje vody pro tento skupinový vodovod slouží na katastrálním území Lázní Bělohrad vrty J1 o vydatnosti 15 l/s a J2 o vydatnosti také 15 l/s. Na katastrálním území Svatojánský Újezd se jedná o vrt ML5 vydatnosti 15 l/s. Na katastrálním území Mlázovice vrty ML–1, ML–2 a vrty V-5A a V-5B o celkové vydatnosti 20 l/s. Ze zdrojů je voda čerpána do čerpací stanice s akumulační nádrží, odtud je dále do vodojemu Kamensko (200 + 250 m3, 354,50 / 358,50). Do vodojemu Kamensko je zároveň čerpána voda z ÚV Lázně Bělohrad (zdroje J1, J2 a ML-5 o celkové vydatnosti 45 l/s).
Na katastrálním území Lužany vrt V1a vydatnosti 16 l/s. Na katastrálním území Dřevěnice studny S1 a S2. Na katastrálním území Radim – Studeňany studna S4. Celková vydatnost prameniště Studeňany je 20l/s. Kvalita surové vody ze zdrojů je vyhovující.
 
Nejvzdálenějšími objekty skupinového vodovodu jsou vrty s čerpací stanicí a úpravnou vody u Lázní Bělohrad. Byly vybudovány v rámci výstavby vodovodu pro Lázně Bělohrad. Kapacita úpravny vody je 25 l/s. Ze zdrojů v Mlázovicích je voda čerpána přes hlavní čerpací stanici do vodojemu Kamensko. Do tohoto vodojemu se čerpá výtlačným řadem DN 225 i voda z úpravny vody Lázně Bělohrad. Zásobní vodojem Kamensko má v součastné době užitkový obsah 200 + 250 m3 (354,50/358/50 m n.m.). Z vodojemu vede přívodní řad DN 250 a DN 400 do vodojemu Zebín. Mezi vodojemy Kamensko a Zebín je v obci Úlibice vybudován věžový vodojem Úlibice o obsahu 100 m3. Do akumulační nádrže umístěné u čerpací stanice Studeňany v prostoru prameniště Studeňany se čerpá zdroj Lužany V1a potrubím DN 200.
 
Z čerpací stanice Studeňany se čerpá výtlačným řadem DN 300, do vodojemu Zebín 2 x 1 000 m3 + 2 x 1 500 m3 (335,06/339,50 m n.m.) na kopci Zebín u Valdic.
Obec je gravitačně zásobena z vodojemu Zebín umístěného západně od obce. Z vodojemu je voda přivedena přívodním řadem k obci a dále potom rozvedena rozvodnými řady po celé obci.Na systém veřejného vodovodu je napojena i věznice, která k zásobování využívá i vodu z vlastního zdroje (ze studní). Vodovod vlastní a provozuje VOS a.s. Jičín.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Na vodovodu bude prováděna běžná údržba. Nové objekty budou připojeny prodloužením stávajících řadů. Staré, již nevyhovující řady, budou průběžně vyměňovány za nové.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při nedostatku vody budou obyvatelé zásobeni vodou balenou nebo pomocí cisteren. U objektů vlastnících studny bude voda z nich použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Valdice - - - 1 386 1 400 1 500 1 600

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Valdice - - - 1 386 1 400 1 500 1 600

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 177,54 179,58 181,63 183,67
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 111,09 112,37 113,65 114,93
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je vybudován systém jednotné kanalizace napojené kanalizačním sběračem na čistírnu odpadních vod Jičín. Malá část kanalizace je napojena přes čerpací stanici odpadních vod, kanalizace je vybudována v celé obci
Kanalizace města Valdice je v majetku a správě VOS a.s. Jičín

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Na kanalizaci bude prováděna běžná údržba. Nové objekty budou napojeny prodloužením stávajících stok systémem oddílné kanalizace.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Valdice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Valdice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva