Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Újezd pod Troskami - CZ052.3604.5207.173860 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Újezd pod Troskami

Číslo obce PRVKUK 173860
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.173860
Kód obce 573680
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2178
Jičín

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.173860.01 Újezd pod Troskami 17386 173860

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Újezd pod Troskami leží na severozápadní hranici bývalého okresu Jičín 8 km severovýchodně od města Sobotka v nadmořských výškách 292 – 310 m n.m.
Součástí obce jsou místní části Hrdoňovice, Semínova Lhota a Čímyšl.
Újezdem pod Troskami prochází komunikace I/35, ze které odbočuje komunikace II/281 do Sobotky.
Obec se nachází v CHOPAV Severočeská křída. Obcí protéká Újezdský potok (č.h.p. 1-05-02-014).
V obci není průmysl, pouze zemědělský areál a několik drobných živnostníků.
V návrhovém období se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2017 vodovod
Projekt Splašková kanalizace a ČOV Újezd pod Troskami, Hrdoňovice, Semínova Lhota, (IKKO Hradec Králové, s.r.o. XII/2014)
Informace provozovatele vodovodu
Informace obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Újezd pod Troskami Trvale bydlící - - - 142 1 425 142 142
Přechodně bydlící - - - 15 15 15 15
Celkem - - - 157 1 440 157 157

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Újezd pod Troskami 327 322 319 312 314 320 330 335 336 342 334 343 330 383 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Újezd pod Troskami - - - 136 136 140 140

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 19 19 19 19
Maximální potřeba vody m3/den - - - 24 23 23 23
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 18,64 18,82 19,01 19,19
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 12,99 13,12 13,24 13,37
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 11,85 11,97 12,08 12,20
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 1,14 1,15 1,16 1,17
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 5,65 5,71 5,76 5,82

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Újezd pod Troskami má vybudován veřejný vodovod. Část vodovodu je původní cca z roku 1946 ( majetek Vodohospodářská a obchodní společnost a.s.), část vodovodu byla vybudována nově v roce 2005 (majetek obec).
Původní zdroj není využíván a původní vodojem o objemu 40 m3 je zdemolován.
Vodovod Újezd pod Troskami je napojen na vodojem nad Semínovou Lhotou.
Zdrojem vody pro vodovod je vrt SL-1 v Semínově Lhotě s doporučenou vydatností 3 - 4 l/sec. Okolo zdroje je vyhlášeno OP I. stupně. Voda má ale silně kyselou reakci a proto byla pro její využití navržena a vybudována odkyselovací stanice s náplní filtrů z polovypáleného dolomitu. Z úpravny vody (z akumulace čisté vody) se voda čerpe potrubím DN 80 mm (600 m) na vodojem 2 x 40 m3 s kótami 346,30/349,30. Z vodojemu je voda rozvedena zásobním řadem do Semínovy Lhoty a dále do Újezdu pod Troskami a Hrdoňovic. Celková délka páteřního řadu bez rozvodů po obcích je 3,8 km. V Újezdě pod Troskami je provedena odbočka, která je propojena na původní rozvody vody po obci. V rámci stavby skupinového vodovodu byly řady doplněny a v současnosti jsou zásobováni všichni obyvatelé obce.
Vodovod v Újezdě pod Troskami vlastní částečně obec Újezd pod Troskami a částečně vlastní Vodohospodářská a obchodní společnost a.s.
Celý vodovodní systém  provozuje Vodohospodářská a obchodní společnost a.s., Jičín.
Suché období v roce 2018 a v minulých letech se projevilo na vydatnosti stávajícího vodního zdroje až v roce 2019, kdy jeho vydatnost významně poklesla.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Část vodovodu, vybudovaná v roce 2005 je v podstatě nová a na začátku své životnosti.
Na rozdíl od původního vodovodu z roku 1946, který se již blíží konci své životnosti. Proto je nutno počítat s jeho postupnou obnovou, případně rekonstrukcí.
Kapacita a současný stav vodovodní sítě je vyhovující pro běžné zásobování vodou i pro požární zásah a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Nenapojené trvale bydlící obyvatele je možné napojit domovními vodovodními přípojkami bez výrazné nutnosti rozšiřovat veřejnou vodovodní síť.
V případě realizace soustředěné zástavby je možno realizovat prodloužení stávajícího vodovodu, resp. vybudování odbočných řadů dle potřeby.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Nouzové zásobení vodou v případě výpadku zdroje bude řešeno z vodního zdroje Studeňany dovozem (25 km), případně z některého bližšího funkčního zdoje, splňujícího nároky na kvalitu a množství vody.
Zásobování pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody a případně i dodávkou z lokálních zdrojů, pokud budou mít dostatečnou vydatnost a voda odpovídající kvalitu.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Újezd pod Troskami - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Újezd pod Troskami - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Újezd pod Troskami není vybudovaná soustavná splašková kanalizace ukončená centrální čistírnou odpadních vod.
V obci jsou vybudovány pouze úseky jednotné kanalizace do níž jsou zaústěny přepady ze septiků.
Odpadní vody jsou v obci zneškodňovány individuálně pomocí žump a septiků, případně domovních ČOV.
Obec má zpracovaný projekt na stavbu oddílné splaškové kanalizace s dopravou odpadních vod do ČOV, umístěné na pravém břelu Libuňky severně Hrdoňovic.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Pro obec Újezd pod Troskami včetně Semínovy Lhoty a Hrdońovic byla v roce 2015 zpracována projektová dokumentace oddílné splaškové kanalizace, zakončené v čistírně odpadních vod, umístěné v blízkosti severního okraje místní části Hrdoňovice. Vyčištěné odpadní vody budou z čistírny odpadních vod vyústěny do vodního toku Libuňka. Celková délka navrhované kanalizační sítě v obci Újezd pod Troskami je cca 2,6 km. Čistírna odpadních vod se navrhuje jako mechanicko-biologická s kapacitou pro 350 EO.
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě s maximálním zřetelem na zadržení vody v krajině, možno i využít úseky současné dešťové kanalizace, které budou ponechány k odvádění dešťových vod.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Újezd pod Troskami 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Újezd pod Troskami - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva