Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Hrdoňovice - CZ052.3604.5207.173843 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Újezd pod Troskami

Číslo obce PRVKUK 173843
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.173843
Kód obce 573680
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2178
Jičín

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.173843.01 Hrdoňovice 17384 173843

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Hrdoňovice jsou místní část obce Újezd pod Troskami. Leží 1 km jižně v nadmořských výškách 290 – 320 m n.m.
Severně pod místní částí protéká potok Libuňka. Hrdoňovice se nachází v CHOPAV Severočeská křída.
Místní částí prochází komunikace II/281 z Újezda pod Troskami do Sobotky, na kterou navazuje komunikace III/28112 z Hrdoňovic do Libunce.
Obyvatelé bydlí převážně v rodinných domech a drobných hospodářských usedlostech.
Velké množství domů je využíváno k rekreaci.
Západné od Hrdoňovic se rozkládá areál Sklopísek Střeleč, a.s. (těžba sklářských písků), vlastní dobývací prostor se nachází jihozápadně od místní části.
Kromě výše uvedeného se jiný průmysl v místní části nenachází, pouze několik drobných živnostníků a soukromá zemědělsaká farma.
V návrhovém období se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2017 vodovod a kanalizace
Projekt Splašková kanalizace a ČOV Újezd pod Troskami, Hrdoňovice, Semínova Lhota, (IKKO Hradec Králové, s.r.o. XII/2014)
Informace provozovatele vodovodu
Informace obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hrdoňovice Trvale bydlící - - - 96 96 96 96
Přechodně bydlící - - - 27 27 27 27
Celkem - - - 123 123 123 123

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Újezd pod Troskami 327 322 319 312 314 320 330 335 336 342 334 343 330 383

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hrdoňovice - - - 94 94 94 94

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 13 13 13 13
Maximální potřeba vody m3/den - - - 16 16 16 16
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 12,89 12,89 12,89 12,89
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 8,98 8,98 8,98 8,98
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 8,19 8,19 8,19 8,19
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,79 0,79 0,79 0,79
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 3,90 3,90 3,90 3,90

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod Hrdoňovice je napojen na vodovodní systém obce Újezd pod Troskami.
V roce 2001 byly vybudovány rozvody vody v Hrdoňovicích, napojené na vnitřní rozvod pitné vody v areálu pískovny Sklopísek Střeleč.
Následně v roce 2005 byl vodovo v Hrdoňovicích přepojen na vodovod Újezd pod Troskami a propojení na Sklopísek Střeleč bylo zrušeno.
Zdrojem vody pro vodovod je vrt SL-1 v Semínově Lhotě s doporučenou vydatností 3 - 4 l/sec. Voda musí být z důvodu nadměrné kyselosti upravována.
Z úpravny vody (z akumulace čisté vody) se voda čerpe potrubím DN 80 mm (600 m) na vodojem 2 x 40 m3 s kótami 346,30/349,30 nad Semínovou Lhotou.
Z vodojemu je voda rozvedena zásobním řadem do Semínovy Lhoty a dále do Újezda pod Troskami a Hrdoňovic.
V současnosti jsou zásobováni všichni obyvatelé místní části.
Celý vodovodní systém  provozuje Vodohospodářská a obchodní společnost a.s., Jičín.
Suché období v roce 2018 a v minulých letech se projevilo na vydatnosti stávajícího vodního zdroje až v roce 2019, kdy jeho vydatnost významně poklesla.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vodovod, vybudovaný v Hrdoňovicích v roce 2005 je v podstatě nový a na začátku své životnosti.
Kapacita a současný stav vodovodní sítě je vyhovující pro běžné zásobování vodou i pro požární zásah a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Nenapojené trvale bydlící obyvatele je možné napojit domovními vodovodními přípojkami bez výrazné nutnosti rozšiřovat veřejnou vodovodní síť.
V případě realizace soustředěné zástavby je možno realizovat prodloužení stávajícího vodovodu, resp. vybudování odbočných řadů dle potřeby.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Nouzové zásobení vodou v případě výpadku zdroje bude řešeno z vodního zdroje Studeňany dovozem (27 km), případně z některého bližšího funkčního zdoje, splňujícího nároky na kvalitu a množství vody.
Zásobování pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody a případně i dodávkou z lokálních zdrojů, pokud budou mít dostatečnou vydatnost a voda odpovídající kvalitu.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hrdoňovice - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hrdoňovice - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V místní části Hrdoňovice není vybudovaná soustavná splašková kanalizace ukončená centrální čistírnou odpadních vod.
Pouze sporadická kanalizace, odvádějící do vodoteče srážkové vody a některé přepady ze septiků.
Velmi malá část Hrdoňovic - několik RD (západní část se sklonem terénu směrem k areálu Sklopísek Střeleč a.s.) je odvodňována oddílnou splaškovou kanalizací do areálu společnosti na jejich ČOV.
Odpadní vody jsou v obci zneškodňovány individuálně pomocí žump a septiků s přepadem buď do kanalizace nebo do podmoku.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Pro místní část Hrdoňovice včetně obce Újezd pod Troskami a Semínovy Lhoty byla v roce 2015 zpracována projektová dokumentace oddílné splaškové kanalizace, zakončené v čistírně odpadních vod, umístěné v blízkosti severního okraje místní části Hrdoňovice. Vyčištěné odpadní vody budou z čistírny odpadních vod vyústěny do vodního toku Libuňka.
Čistírna odpadních vod se navrhuje jako mechanicko-biologická s kapacitou pro 350 EO.
Na kanalizaci, odvádějící splaškové vody do areálu Sklopísek Střeleč a.s. bude vybudovány 2 čerpací šachty, kteé budou splašky přečerpávat do nové oddílné kanalizace, odtékající na novou ČOV.
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě s maximálním zřetelem na zadržení vody v krajině, možno i využít úseky současné dešťové kanalizace, které budou ponechány k odvádění dešťových vod.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Hrdoňovice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Hrdoňovice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva